Zuprevo 18%

Tildipirosin 180 mg/ml
Rastvor za injekciju,za goveda (krave).

Categories: , ,

Description

Zuprevo 18%
Tildipirosin 180 mg/ml
rastvor za injekciju,za goveda (krave).

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Tildipirosin 180 mg

Spisak pomoćnih supstanci
Pomoćne supstance:
Propilenglikol 400 mg
limunska kiselina, monohidrat i voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Goveda (krave).

INDIKACIJE

Lek je namenjen za lečenje i kontrolu infekcija respiratornog trakta (BRD) koje su kod goveda prouzrokovane sa Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni, osetljivih na tildipirosin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se u slučajevima preosetljivosti na makrolidne antibiotike ili neku od pomoćnih supstanci.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU CILJNU GRUPU

Ne daje se kravama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA I MERE OPREZA PRI UPOTREBI LEKA

Za upotrebu kod životinja.
Ne daje se intravenski.

Maksimalan volumen leka na jednom mestu aplikacije ne treba da prelazi 10 ml. Ukoliko je potreban volumen leka veći od 10 ml, treba ga podeliti i dati na 2 ili više mesta, zbog čega je i preporuka da se u ovakvim slučajevima koriste višedozni špricevi. Gumeni čep na bočici leka se može probušiti najviše do 20x.

Da bi se izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje, a u slučaju da 48 – 72 sata od aplikacije leka nema ublažavanja (ili se pojačavaju) kliničkih simptoma respiratornog trakta, neophodno je primeniti drugi antibiotik.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Kad god je moguće, lek treba primenjivati na osnovu antibiograma i epidemiološke situacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Zbog mogućeg kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, ali i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati sapunom i tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati. U slučaju samoubrizgavanja, treba odmah potražiti pomoć lekara. Osobe sa poznatom preosetljivošću na makrolidne antibiotike trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom.

NEŽELJENE REAKCIJE

Nakon primene leka u maksimalno preporučenom volumenu od 10 ml, može doći do pojave otoka i bola na mestu aplikacije. Prisustvo bola na mestu aplikacije leka može da traje najviše do jednog dana, dok se otok povlači u periodu od 7 do 16 dana, ređe 21 dan od aplikacije leka. Patomorfološke promene na mestu aplikacije leka u velikoj meri prolaze u roku od 35 dana od aplikacije.

UPOTREBA TOKOM GRAVIDITETA I LAKTACIJE

Bezbednost primene leka tokom graviditeta nije dokazana kod krava. Kako u ispitivanju kod laboratorijskih životinja nije dokazana reproduktivna toksičnost, uključujući i embrio-fetalnu toksičnost i teratogenost, lek se može koristiti na osnovu procene veterinara (korist/rizik).
Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi, ali ni kod gravidnih krava 60 dana pre telenja.

INTERAKCIJE

Lek se ne primenjuje istovremeno sa drugim makrolidnim antibioticima i linkozamidima.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje jednokratno, s.c. u količini od 1 ml/45 kg t.m. (ekv. 4 mg tildipirosina/kg t.m.). Zapremina leka ne treba da bude viša od 10 ml na jednom injekcionom mestu.
Subkutana upotreba.

PREDOZIRANJE

U ispitivanju kod teladi, utvrđena je dobra sistemska i lokalna podnošljivost leka nakon jednokratne s.c. primene u dozi koja je 10x viša od terapijske (40 mg tildipirosina/kg t.m.), ali i u uslovima ponovljene aplikacije (3x sa razmakom od 7 dana) u dozi od 4, 12 i 20 mg/kg t.m. (1, 3 i 5x viša od

terapijske doze). Osim prolaznih kliničkih znakova, koji su manifestovani u vidu nelagodnosti i otoka na mestu aplikacije leka, nisu zabeleženi drugi efekti.

KARENCA

Meso i iznutrice: 47 dana.

Lek se ne primenjuje kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi, kao i kod gravidnih životinja čije mleko je namenjeno za ishranu ljudi, 60 dana pre telenja.