Virkon® S

Virkon® S dezinficijens širokog spektra delovanja, bezbedan za korisnika i univerzalne primene. Za primenu u veterini: dezinficijens izbora za dezinfekciju prostorija gde se čuvaju životinje, dezinfekciju površina, opreme, vozila, dezinfekcionih barijera, sistema za napajanjem vodom i za dezinfekciju vazduha.

Categories: ,

Description

Virkon® S dezinficijens širokog spektra delovanja, bezbedan za korisnika i univerzalne primene. Za primenu u veterini: dezinficijens izbora za dezinfekciju prostorija gde se čuvaju životinje, dezinfekciju površina, opreme, vozila, dezinfekcionih barijera, sistema za napajanjem vodom i za dezinfekciju vazduha.

Oblast primene Razređenje Način primene
Rutinska dezinfekcija površina i opreme. 1:100 (1 %) Koristiti mehanički ili raspršivač pod pritiskom i primeniti rastvor Virkon® S, preporučena doza je 300 ml/m².
Dezinficijens za barijere (za pešake i za vozila). 1:100 (1 %) Zameniti rastvor ili kada se zaprlja ili na svakih 4 – 5 dana.
 

Sistemi za vodu

(završna dezinfekcija)

 

1:200 – 1:100

(0,5 % – 1 %)

Isprazniti rezervoar uz pomoć odvodnih cevi do najdaljeg napajališta. Očistiti rezervoar od prljavštine i nečistoća. Napuniti ga vodom, dodati određenu količinu Virkon® S praška, promešati dok se prah potpuno ne otopi i ostaviti mogućnost za različite stepene razblaženja (one koja nisu prikazana u tabeli). Konsultujte DuPont za dalje savete.

Napomena: Za dezinfekciju površina i opreme minimalno vremena kontakta je 30 minuta. Učestalost dezinfekcije će zavisiti od individualnih biosigurnostnih zahteva mesta primene. Konsultujte DuPont za dalje savete.

1. Odmeriti odgovarajući količinu Virkon® S praha za postizanje željenog stepena razređenja.

2. Dodati Virkon® S prah u vodu i dobro mešati dok se celokupan prah ne rastvori. Preporučena doza je 300 ml / m². Sačekati 10 minuta. Nakon toga ispustiti vodu kroz sve odvodne cevi i sačekati 50 minuta pre ponovnog punjenja rezervoara čistom vodom.

Sistemi za vodu

(kontinuirana dezinfekcija)

1:1.000

(0,1 %)

Medikatori sa odgovarajućom količinom Virkon® S Konsultovati direktno DuPont za specifične savete.

Za bilo koji alternativni stepen razblaživanja (koji nije prikazan u tabelama) ili za uputstva o načinu davanja obratite direktno DuPont.

Napomena: Za dezinfekciju površina i opreme minimalno vremena kontakta je 30 minuta. Učestalost dezinfekcije će zavisiti od individualnih biosigurnostnih zahteva mesta primene. Konsultujte DuPont za dalje savete.

 1. Odmeriti odgovarajući količinu Virkon® S praha za postizanje željenog stepena razređenja.
 2. Dodati Virkon® S prah u vodu i dobro mešati dok se celokupan prah ne rastvori.

Uputstvo za prvu pomoć:

Opšti saveti: Nesvesnoj osobi nikada ne davati ništa da guta. Ako simptomi potraju ili ukoliko sumnjate na prisustvo nekog od simptoma zatražiti savet lekara.

U slučaju nesreće usled udisanja: Skloniti se od isparenja i leći. Ukoliko je osoba prestala da diše: veštačko disanje i/ili kiseonik mogu biti neophodni. Konsultovati lekara.

U slučaju dodira sa kožom: Kožu odmah isprati sa mnogo vode. Konsultovati lekara.

U slučaju kontakta sa očima: Skinuti kontaktna sočiva. Isprati oči sa mnogo vode i zatražiti savet lekara.

U slučaju gutanja: Ne izazivati povraćanje. Ukoliko je osoba u svesnom stanju trebalo bi da popije mnogo vode. Odmah pozvati lekara.

Virkon® S

Moćan dezinficijens širokog spektra delovanja

Dezinficijens virucidnog dejstva

Dokazano efikasan protiv virusnih, bakterijskih i gljivičnih organizama-izaziva bolesti. Efikasno deluje na porozne površine, u tvrdoj vodi, pri niskim temperaturama i u prisustvu organskih materija.

 UPOZORENJA

 • Voditi računa o bezbednoj primeni sredstva za dezinfekciju. Uvek pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu kao i tekst na etiketi.
 • Čuvati na hladnom i suvom mestu sa čvrsto zatvorenim poklopcem.
 • Uvek zameniti poklopac posle upotrebe, ako će se proizvod čuvati za duži vremenski period.
 • Isperite mericu vodom posle upotrebe i odložite na odgovarajući način (ostatak praška ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.
 • Nemojte dozvoliti da koncentrat ili gotov rastvor direktno uđe vodene tokove.
 • Ne mešati sa drugim hemikalijama, osim onih koji su preporučeni od strane proizvođača.
 • Posle produženog kontakta dezinficijensa sa metalnim površinama, obavezno ih isperite čistom vodom.
 • Posle upotrebe isprati korišćenu opremu.
 • Nezaštićeni lica ne sme ući u područja koje se tretiraju sve dok se sprej-magla ne raziđe.

Virkon® S Prašak

Sastav: Pentakalijumbis(peroksimonosulfat)bis(sulfat) 49,7 %

 Oznaka rizika

R 38 Iritativno za kožu

R 41 Rizik od teškog oštećenja oka

R 52 Štetno za vodene organizme

Oznaka bezbednosti

S 2 Čuvati van domašaja dece

S 22 Ne udisati prašinu

S 24/25 Sprečiti kontakt sa kožom i očima

S 26 U slučaju kontakta sa očima odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć

S 36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice

S 60 Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad

Sadrži: dikalijum peroksidisulfat. Može da izazove alergijsku reakciju.