T-61

Embutramid, mebezonijum, tetrakain
(200 mg/mL + 50 mg/mL + 5 mg/mL)
Rastvor za injekciju
Za pse, mačke, velike životinje i ptice

Description

T-61
Embutramid, mebezonijum, tetrakain
(200 mg/mL + 50 mg/mL + 5 mg/mL)
Rastvor za injekciju
Za pse, mačke, velike životinje i ptice

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:
Embutramid 200 mg
Mebezonijum-jodid 50 mg
Tetrakain-hidrohlorid 5 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Dimetilformamid; voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju.
Bistar rastvor, bezbojan do žućkaste boje.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Psi, mačke, velike životinje i ptice

INDIKACIJE

Za eutanaziju životinja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod svesnih životinja.
Ne primenjivati kod gravidnih životinja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU CILJNU GRUPU

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Preparat treba da primenjuje isključivo veterinar.

T-61 se aplikuje samo životinjama bez svesti (odnosno prethodno anesteziranim) kako bi se izbeglo moguće gušenje životinja koje su svesne, u uslovima neodgovarajuće primene ili apsorpcije preparata.
Tokom primene T-61 neophodan je poseban oprez.
Tokom davanja intravenske injekcije, mora se obezbediti pravilna aplikacija pune doze preparata. Primena intravenskog katetera olakšava aplikaciju leka.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Samo za profesionalnu upotrebu.
Izbegavati direktan kontakt sa preparatom.
Odmah ukloniti kontaminiranu odeću.
Ukoliko dođe do direktnog kontakta preparata sa otvorenom ranom ili sluzokožom, mesto kontakta odmah isprati sapunom i velikom količinom vode.
Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja, odmah isprati ranu sapunom i velikom količinom vode i istisnuti sadržaj sa mesta uboda.
U slučaju kontakta sa očima, odmah ih ispirati velikom količinom vode, tokom nekoliko minuta.
U slučaju nenamerne ingestije ili samoubrizgavanja, odmah potražiti savet lekara i obavezno mu pokazati tekst Uputstva za lek ili etikete.

 

NEŽELJENE REAKCIJE

Veoma retko, zabeležene su konvulzije ili ekscitacije.
Srčani zastoj može biti odložen (može kasniti).
Napomena: primena T61 dovodi do patohistoloških promena u vidu endotelijalnih lezija, plućne kongestije, plućnog edema i hemolize.

UPOTREBA TOKOM GRAVIDITETA,LAKTACIJE I NOŠENJA JAJA

Ne primenjivati kod gravidnih životinja.

INTERAKCIJE

Nisu poznate

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za primenu isključivo životinjama bez svesti (duboko sediranim ili anesteziranim).

Psi:

Intravenski 0.3 – 0.5 ml/kg t.m.
Aplikovati kontinuirano, ali umerenom brzinom.

Intrakardijalno: 0.3 ml/kg t.m.

Intrapulmonalno: za pse do 10 kg t.m. 7.0 – 10.0 ml
za pse preko 10 kg t.m. 13.0 – 20.0 ml po životinji, zavisno od
telesne mase

Najbolje mesto za intrapulmonalnu injekciju je u gornjoj trećini grudne duplje, tačno iza prominirajućeg grebena lopatice kod životinje koja stoji ili kod one koja leži na stomaku.
Veličinu igle treba uskladiti sa veličinom životinje i sigurnim pokretom iglu usmeriti koso u pravcu suprotnom od olekranona.

Mačke:

Intravenski ili intrakardijalno: 0.3 ml/kg t.m.

Intrapulmonalno: za mačiće stare nekoliko dana 1.0 ml po životinji
za mačke do 6 meseci starosti 3.0 ml po životinji
za mačke starije od 6 meseci 5.0 ml po životinji
za mačke teže od 5 kg 10.0 ml po životinji
Preporučuje se aplikacija životinji u ležećem položaju (sternoabdominalnom), koristeći iglu koja odgovara veličini životinje. Injekciono mesto nalazi se 2 do 3 cm od kičmenog stuba u srednjem delu grudne duplje. Iglu sigurnim pokretom usmeriti koso u pravcu suprotnom od olekranona.

Druge male životinje i ptice:
Intrapulmonalno: 0.5-2.0 ml po životinji, zavisno od t.m.

Velike životinje:
Intravenski: 4.0-6.0 ml/50 kg t.m.
Preparat treba aplikovati umerenom brzinom.

PREDOZIRANJE

Nije primenljivo

KARENCA

Ne primenjivati kod životinja namenjenih za ishranu ljudi.
Meso životinja koje su eutanazirane preparatom T-61 toksično je za druge domaće i divlje životinje.
Životinje koje se eutanaziraju primenom T-61 potpadaju pod propise kojima se reguliše postupanje sa štetnim otpadom.