Description

Surcalce
Kalcijum-glukonat, kalcijum-acetat, magnezijum-hipofosfit
(465 mg/ml + 37 mg/ml + 30 mg/ml)
Rastvor za injekciju
Za konje, goveda, ovce, koze, svinje, prasiće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Kalcijum-glukonat 465 mg
Kalcijum-acetat 37 mg
Magnezijum-hipofosfit, heksahidrat 30 mg
Pomoćne supstance:
Natrijum-hidroksid, borna kiselina, voda za injekcije.
INDIKACIJE
Hipokalcemija i njene posledice poput tetanije (transportna, pašna i štalska tetanija), puerperalna
pareza, mlečna groznica, ostale pareze, eklampsija, osteomalacija, rahitis, acetonemija, petehijalna
groznica, alergija, urtikarija, intoksikacije, laminitis, slaba kontraktilnost materice.
KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti preparat u slučajevima preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju pomoćnu
supstancu, zatim u slučajevima srčane insuficijencije, bolesti jetre ili kod bubrežne insuficijencije.
Lek se ne primenjuje kod hipomagnezijemije i hiperkalcemije.
NEŽELJENA DEJSTVA
Zbog stimulativnog dejstva jona kalcijuma u prvih 30 minuta od aplikacije mogu da nastanu
poremećaji u sprovodljivosti srčanih impulsa (tahikardija, aritmija).
Nekarakteristični simptomi, nastali posle aplikacije kalcijuma u količini većoj od 20 mg/kg telesne
mase javljaju se posle 10 do 20 časova od primene i posledica su nedovoljno poznatog metaboličkog
poremećaja.
Najčešće nastaje hiperglikemija i povećanje telesne temperature, koja u nekim slučajevima može da
dostigne i 41 °C. Ovi neželjeni efekti spontano nestaju unutar 24h.
Lokalna primena preparata prouzrokuje prolazan otok na mestu aplikacije.
Ukoliko primetite ozbilno ili bilo kakvo drugo nezeljeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome
obavestite nadleznog veterinara.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Konji, goveda, ovce, koze, svinje, prasići.
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Doziranje zavisi od težine stanja i iznosi:
Konji oko       500 kg t.m.   i.v. 80 – 100 ml
Goveda oko  500 kg t.m.   i.v. 80 – 100 ml
Mali preživari                     i.v. 15 –   25 ml
Svinje: 50 do 100 kg  t.m. i.v. 15 –   25 ml
                                          s.c.  15 –  25 ml
Prasići:                              s.c.   2 –   3 ml

Namenjen je za intravensko davanje, a samo u izuzetnim slučajevima i subkutano.
Preparat se za s.c. aplikaciju primenjuje kao 20% rastvor kod velikih životinja, ovaca, koza i svinja,
a kao 10% rastvor kod prasadi. Prasadima se ovaj lek može dati i intraperitonealno.
Intravenske injekcije treba davati polako. Pre davanja, rastvor temperirati na nivo telesne
temperature.
UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Pre aplikacije lek obavezno temperirati na telesnu temperaturu. Tokom intravenske aplikacije, koja
mora da se obavlja sporo, potrebno je pratiti ritam srca i frekvenciju disanja. U slučaju pojave
aritmije primenu preparata treba prekinuti.
Brza intravenska primena ovog preparata prouzrokuje tahikardiju, ventrikularne ekstrasistole ili
zastoj srčanog rada, kolaps pa čak i smrt. Velika zapremina data subkutano ili paravenozno
prouzrokuje i lokalnu nekrozu tkiva.
Kod životinja sa endotoksemijom, odnosno septikemijom preporučuje se subkutana aplikacija
preparata da bi se izbegli neželjeni efekti na kardiovaskularni sistem.
Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima, adrenergičnim lekovima sa
prevashodnim dejstvom na srce (beta 1 adrenergični agonisti), niti sa metilksantinskim derivatima
(kofein, aminofilin, teofilin, etamifilin i drugi) jer svi oni pojačavaju dejstvo kalcijumovih jona na
miokard. Preparat se ne primenjuje ni sa tiazidnim diureticima zbog sinergističkog dejstva u
povećanju koncentracije kalcijuma u krvi.
KARENCA
Nema ograničenja.
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.
Rok upotrebe: 5 godina.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah, a preostali sadržaj i bočicu ne koristiti, već neškodljivo ukloniti.
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama
Konjima i govedima maksimalno se može dati 50 ml leka na jednom injekcionom mestu, a 10 ml
svinjama, ovcama i kozama. Poželjno je masirati mesto posle subkutane aplikacije leka. Kod svih
vrsta životinja potrebno je pre i.v. aplikacije lek temperirati na telsnu temperaturu i vrlo sporo
aplikovati (preporučuje se intravenska infuzija).
Kod septikemičnih stanja goveda, preparat aplikovati isključivo s.c.
U slučaju pojave poremećenog ritma srca i poremećenog disanja prekinuti aplikaciju leka. Aritmija
srca prouzrokovane kalcijumskim preparatima može se otkloniti i.v. primenom atropina.
Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja
Preparat sa izvesnim oprezom koristiti u toku visokog graviditeta, a bez rizika u periodu laktacije.
Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju samoubrizgavanja, odmah potražiti medicinski savet i pokazati uputstvo ili nalepnicu
lekaru.
Predoziranje
Predoziranje preparata je moguće, a simptomi predoziranja (izrazita tahikardija ili ventrikularne
aritmije) su naročito izražene kod konja.
Inkompatibilnost
Preparat je inkompatibilan sa natrijum bikarbonatom u infuziji ili špricu, sa streptomicinom,
tetraciklinima, sulfatima i fosfatima.