RETARDOXI 20% LA

RETARDOXI 20% LA
Oksitetraciklin (200 mg/ml)
Rastvor za injekciju
Za svinje i goveda

Categories: , , ,

Description

RETARDOXI 20% LA
Oksitetraciklin (200 mg/ml)
Rastvor za injekciju
Za svinje i goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Oksitetraciklin 200 mg (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)
Pomoćne supstance:
Magnezijum-oksid, laki; 2-pirolidon; natrijum-formaldehidsulfoksilat; povidon; etanolamin; voda za injekcije.
INDIKACIJE
Lečenje infekcija izazvanih bakterijama osetljivim na oksitetraciklin, posebno Mannheimia
haemolitica i Pasteurella multocida, uzimajući u obzir farmakokinetičke osobine antibiotika u
kojima aktivna supstanca mora dopreti do mesta infekcije.
KONTRAINDIKACIJE
Ne davati životinjama sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega.
Ne davati životinjama koje su preosetljive na oksitetraciklin i druge tetracikline. Ne davati kod
sasvim mladih jedinki (sisančadi).
NEŽELJENA DEJSTVA
U retkim slučajevima, može doći do alergijskih reakcija koje se leče sa uobičajenom
antialergijskom terapijom (adrenalin, antihistaminici, glukokortikosteroidi).
RETARDOXI 20% LA može da prouzrokuje lokalni nadražajni efekat u vidu otoka, bola i
promene boje tkiva na mestu davanja injekcije.
Lek može da prouzrokuje fotodermatitis kod životinja koje su izložene dejstvu sunčeve
svetlosti, naročito kod životinja sa slabom pigmentacijom kože. Tetraciklini mogu da menjaju boju zuba i kostiju kod mladunaca.
Vrlo retko, posebno ova formulacija oksitetraciklina može da izazove hipokalcemiju i kardiovaskularne poremećaje.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Svinje i goveda
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Goveda : 20 mg/kg t. m. oksitetraciklina, odnosno 1 ml leka na 10 kg t.m.
Svinje: 20 mg/kg t.m. oksitetraciklina, odnosno 1 ml leka na 10 kg t.m.
Lek se primenjuje duboko intramuskularno, jednokratno. Ako je potrebno, aplikaciju leka
ponoviti nakon 72 sata.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Oksitetraciklini se ne primenjuju istovremeno sa viatminom K niti sa baktericidnim
antibakterijskim lekovima (beta laktamski antibiotici, aminoglikozidni antibiotici, polimiksini)
zbog toga što mu oni smanjuju aktivnost. Barbiturati i fenilbutazon povećavaju hepatoksično dejstvo oksitetraciklina.
Oksitetraciklin može da formira helate (precipitate) sa solima kalcijuma, magnezijuma i gvožđa, pa ga ne treba mešati sa ovim supstancama.
Preparat ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima u istoj brizgalici.
KARENCA
Meso lečenih goveda nije za ishranu ljudi u toku lečenja kao ni 46 dana od poslednje primene
leka, a meso svinja 31 dan.
Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE.
Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana, na temperaturi do 25 ˚C.
POSEBNA UPOZORENJA
Da bi se izbeglo subdoziranje leka potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja.
Pre primene leka obavezno pročitati kontraindikacije i posebna upozorenja za njegovu upotrebu.
Lek ne primenjivati kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Za primenu na životinjama.
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Lek se primenjuje na osnovu antibiograma.
Svinjama se na jednom injekcionom mesta može da ubrizga maksimalno 5 ml leka, a govečetu
20 ml. Nepravilna upotreba leka može da prouzrokuje povećanu rezistenciju bakterija na
oksitetraciklin.Otpornost bakterija je ukrštena sa drugim tetraciklinima.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline ne smeju da rukuju ovim lekom. Posle
rukovanja ruke dobro oprati. Posle kontakta leka sa očima ili kožom može da nastane crvenilo.
U tom slučaju kontaminirane površine treba odmah isprati sa velikom količinom mlake vode.