Resflor

Florfenikol, fluniksin (300mg + 27.4mg)
Rastvor za injekciju
Za goveda

Categories: , ,

Description

Resflor
Florfenikol, fluniksin (300mg + 27.4mg)
Rastvor za injekciju
Za goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekcije sadrži:

Aktivna supstanca:
Florfenikol 300.0mg
Fluniksin meglumin 27.4mg
(ekvivalent za 16.5mg slobodnog fluniksina)

Pomoćne supstance:
Propilenglikol 150.00mg

Spisak pomoćnih supstanci
N-metil-2-pirolidon; propilenglikol; limunska kiselina, anhidrovana; polietilenglikol 300

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Goveda

Indikacije

Terapija respiratornih boelsti goveda (BRD) izazvanih bakterijama osetljivim na florfenikol: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni.

Kontraindikacije

• Ne daje se odraslim bikovima namenjenim za priplod.
• Ne daje se mlečnim kravama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.
• Ne daje se kravama tokom graviditeta.
• Ne daje se životinjama sa smanjenom funkcijom jetre i bubrega.
• Ne primenjivati kod životinja ako postoji opasnost krvarenja iz gastrointestinalnog trakta, ili poremećaj u hemostazi.
• Ne koristiti kod životinja koje boluju od srčanih oboljenja
• Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju od pomoćnih supstanci.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

Za primenu na životinjama.

Lek primenjivati tek nakon urađenog antibiograma, u strogo preporučenim dozama.
Pri primeni leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Neadekvatna primena leka može povećati prevalenciju bakterija otpornih na florfenikol i amfenikole. Ne koristiti tamo gde se javlja rezistencija na florfenikol.
Lek može ispoljiti nefrotoksična dejstva ako se aplikuje dehidriranim, hipovolemičnim životinjama.
Ponovljena dnevna doza kod teladi može izazvati kod erozije sirišta. Bezbednost primene leka nije dokazana kod teladi starosne grupe od 3 nedelje ili manje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Koristiti suve, sterilne igle i špriceve.
Pre izvlačenja svake nove doze leka iz bočice, prebrisati čep alkoholom.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Izbegavati kontakt sa lekom ukoliko postoji preosetljivost na propilen glikol ili polietilen glikole.
U slučaju samoaplikacije leka, odmah potražite savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.
Izbegavati direktni kontakt preparata sa kožom, ustima ili očima.

Neželjene reakcije

Lokalna reakcija tkiva na mestu aplikacije leka se javlja u vidu otoka nakon 2-3 dana, koji se zadržavaju 15 do 36 dana nakon aplikacije leka.
Uglavnom, može doći do blage iritacije potkožnog tkiva. Retko je zabeleženo proširenje do mišićnog tkiva, samo u nekoliko slučajeva. Do 56. dana nakon aplikacije nisu zabeležena velika oštećenja koja bi zahtevala bilo kakvo odbacivanje tkiva pri klanju.
Lek može ispoljiti nefrotoksična dejstva ako se aplikuje dehidriranim, hipovolemičnim životinjama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

Lek se ne primenjuje kod krava tokom graviditeta.
Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Interakcije:

• Ne daje se istovremeno sa nefrotoksičnim lekovima.
• Ne daje se sa drugim aktivnim supstancama sa visokim afinitetom vezivanja za proteine, jer može doći do kompeticije vezivanja sa fluniksinom i izazvati toksične efekte.
• Ne davati druge nesteroidne antiinflamatorne lekove istovremeno sa lekom Resflor u intervalu od 24 sata pre početka njegove primene.
• Ne daje se istovremeno sa drugim antiinflamatornim lekovima ili neposredno nakon davanja antiinflamatornog leka.
• Ne daje se paraleleno sa NSAIL i glukokortikosteroidima.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek Resflor, rastvor za injekciju, daje se subkutanom injekcijom u dozi od 40mg florfenikola i 2.2mg fluniksina na kg telesne mase (2mL leka Resflor na 15kg telesne mase), jednokratno.
Količina leka koji se aplikuje na jedno mesto ne treba da bude veći od 10mL.
Preporučljivo je tretiranje životinja u ranim fazama bolesti, a zatim je potrebno proceniti odgovor na terapiju 48 časova nakon injekcije. Antiinflamatorna komponenta leka Resflor, fluniksin, može maskirati slab bakteriološki odgovor na florfenikol tokom 24 časa nakon injekcije. Ukoliko se klinički znaci respiratornog oboljenja zadrže ili se pojačaju, ili ukoliko dođe do recidiva, potrebno je promeniti terapiju i uvesti drugi antibiotik, te nastaviti sa njom sve dok se klinički znaci oboljenja ne povuku.
Injekcije treba aplikovati isključivo u vrat.
Pre izvlačenja svake doze prebrisati gumeni zatvarač alkoholom. Koristiti suvu sterilnu iglu i špric.
Da bi se omogućilo adekvatno doziranje i izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

Predoziranje

Treba voditi računa da ne dođe do predoziranja. Ukoliko se daju trostruke ili petostruke doze leka, 3 puta tokom trajanja tretmana može doći do smanjenog unosa hrane. Grupa kojoj je data petostruka doza od preporučene imala je za posledicu smanjenje telesne mase, kao i smanjen unos vode. Može doći do iritacije gastrointenstinalnog trakta.

Karenca: Meso i jestiva tkiva: 46 dana

Ne primenjivati kod krava u laktaciji čije mleko se koristi u ishrani ljudi.
Ne primenjivati kod krava u laktaciji i tokom perioda zasušenja.
Ne primenjivati kod gravidnih krava čije će se mleko koristiti u ishrani ljudi 2 meseca pre očekivanog partusa.