Regumate Porcine

Altrenogest (4 mg/mL)
Oralni rastvor
Za svinje

Categories: , ,

Description

Regumate Porcine
Altrenogest (4 mg/mL)
Oralni rastvor
Za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml oralnog rastvora sadrži:
Aktivna supstanca:
altrenogest 4 mg

Pomoćne supstance:
Butilhidroksianizol (E320) 0.07 mg
Butilhidroksitoluen (E321) 0.07 mg

Spisak pomoćnih supstanci
Butilhidroksianizol (E320); butilhidroksitoluen (E321); ulje soje, prečišćeno.

FARMACEUTSKI OBLIK

Oralni rastvor
Bistar rastvor žute boje.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje

Indikacije

Sinhronizacija estrusa kod polno zrelih nazimica.
Sinhronizacija estrusa kod krmača.

Kontraindikacije

Ne davati mužjacima.
Ne davati gravidnim krmačama, niti krmačama sa infekcijom uterusa.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Koristiti samo kod polno zrelih nazimica (koje su ispoljile najmanje jedan estrus).
Nema drugih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Posebno treba voditi računa da dužina tretmana bude tačna. Ukoliko se životinje drže i tretiraju u grupi, treba obezbediti da svaka životinja dobije preporučenu kliničku dozu.
Mediciniranu hranu treba davati krmačama nakon dodavanja leka i ne treba je čuvati. Ukoliko je hrana delimično pojedena, ostatak se mora ukloniti i ne sme se davati drugim životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Trudnice ne treba da koriste ovaj prozvod.
Žene u reproduktivnom dobu treba da izbegavaju kontakt ili da budu izuzetno oprezne tokom rukovanja ovim preparatom.
Preparatom ne treba da rukuju osobe sa postavljenom dijagnozom ili sumnjom na prisustvo progesteron-zavisnih tumora ili tromboemboličnih poremećaja.
Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom. Tokom rukovanja ovim preparatom mora se nositi zaštitna odeća (rukavice i zaštitno odelo). Kod korišćenja poroznih rukavica može se desiti da lek dođe u kontakt sa kožom, a transkutana apsorpcija može biti i veća kada je površina kože pokrivena okluzivnim materijalima, kakve su lateks ili gumene rukavice. Ukoliko dođe do prosipanja sadržaja na kožu, mesto kontakta treba odmah dobro oprati sapunom i vodom. Oprati ruke nakon rukovanja lekom i pre obroka.
U slučaju kontakta leka sa očima, odmah ih isprati velikom količinom vode i obratiti se lekaru.
Efekti izlaganja dejstvu leka: ponavljana apsorpcija leka može uzrokovati poremećaj menstrualnog ciklusa, abdominalne grčeve i grčeve materice, povećano ili smanjeno menstrualno krvarenje, produžavanje graviditeta ili glavobolju.

Neželjene reakcije: Nisu poznate

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije: Nisu poznate

Doziranje i način primene

Za oralnu upotrebu.
Upotreba posipanjem hrane.
Lek se raspršuje po hrani ispred svake životinje jedanput dnevno.

Nazimice: 1 doza (5 mL) po životinji na dan, tokom 18 uzastopnih dana, kroz hranu.
Krmače: 1 doza (5 mL) po životinji na dan, tokom 3 uzastopna dana, kroz hranu.

Životinje treba podeliti i davati im lek pojedinačno.

Lek se posipa po površini hrane, neposredno pred hranjenje, pritiskanjem i puštanjem merne glavice nakon 2 sekunde, što omogućuje oslobađanje doze od 5 mL. Između dva uzastopna pritiskanja napraviti pauzu od 2 sekunde.

Grupno hranjenje na podu:
Hranu treba dati tako da svaka životinja ima jednak pristup hrani. Kada životinje počnu da jedu, po jednu dozu leka treba posuti po hrani ispred svake jedinke.

Primena leka u pakovanju od 360 mL (kontejner pod pritiskom):
Ne mućkati lek pre primene, da ne bi došlo do mešanja rastvora sa azotom koji se nalazi u kontejneru pod pritiskom.
Izbegavati držanje boce pod uglom većim od 30 °C. Ne okretati bocu naopačke.
Ukloniti sigurnosni zatvarač povlačenjem njegovog kraja. Pozicija merne glavice je kao na crtežu na pakovanju leka. Pritiskom na mernu glavicu aktivira se sistem i za 2 sekunde biće istisnuta prva doza od 5 mL.
Dozni sistem (ventil) omogućava precizno doziranje i fiksnu dozu od 5 mL, što je dovoljno za ukupnu 18-dnevnu terapiju 4 nazimice sa terapijskom dozom od 5 mL po danu. Na ovaj način se sprečava subdoziranje i prosipanje leka i optimizira se bezbednost primene.

Predoziranje: Nema podataka

Karenca: Meso i iznutrice: 9 dana