Receptal®

Buserelin

Rastvor za injekciju

Description

Receptal®

Buserelin

Rastvor za injekciju

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Buserelin-acetat   0.0042 mg

Spisak pomoćnih supstanci

Benzilalkohol.     20mg

Natrijum-hlorid

Natrijum-dihidrogenfosfat, hidrat

Natrijum-hidroksid (regulacija pH)         i/ili

Hlorovodonična kiselina (regulacija pH)

Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Krave, kobile, kunići

Indikacije

 Smanjeni fertilitet usled ovarijalne disfunkcije, indukcija ovulacije i poboljšanje stope koncepcije.

Krave:

Ovarijalne ciste sa ili bez simptoma nimfomanije

Anestrus

Odložena ovulacija

Izostanak ovulacije

Poboljšanje stope koncepcije nakon veštačkog osemenjavanja i sinhronizacija estrusa

Preventiva poremećaja fertiliteta ranim uspostavljanjem ciklusa posle teljenja

Kobile:

Anestrus

Indukcija ovulacije

Poboljšanje stope koncepcije

Prolongirani ili neprekidan estrus

Kunići:

Indukcija ovulacije za postpartalnu inseminaciju

Poboljšanje stope koncepcije

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Prilikom davanja leka primeniti osnovna pravila dezinfekcije, da ne bi došlo do infekcije anaerobnim bakterijama. Ukoliko anaerobne bakterije prodru u tkivo na mestu uboda, naročito pri intramuskularnoj primeni, može doći do infekcije.

Preporučljivije je da se krave koje nisu u ciklusu osemenjavanja tretiraju kombinacijom buserelina i progestagena, nego kombinacijom buserelina i prostaglandina.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt preparata sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima, temeljno ih isprati vodom. Ako dođe do kontakta sa kožom, izloženu površinu oprati vodom i sapunom, jer analozi GnRH mogu biti apsorbovani preko kože.

Žene u trudnoći ne bi trebalo da aplikuju ovaj preparat, jer je fetotoksičnost buserelina dokazana kod laboratorijskih životinja.

Prilikom aplikacije preparata, treba voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja. Životinje treba da budu pravilno sputane, a igla zaštićena poklopcem do samog momenta ubrizgavanja. Naročitu pažnju treba da obrate žene u fertilnom periodu. U slučaju samoubrizgavanja, potražiti hitnu medicinsku pomoć i pokazati lekaru pakovanje leka ili uputstvo za lek.

Posle svake upotrebe oprati ruke.

Neželjene reakcije: Nisu poznate

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Receptal se može koristiti za poboljšanje stope koncepcije. Kod većine indikacija, preparat se primenjuje pre ili u vreme parenja ili veštačkog osemenjavanja, kako kod životinja u laktaciji tako i kod onih koje nisu u laktaciji. U krava i kobila, lek može bezbedno da se primenjuje tokom lutealne fazi posle parenja ili veštačkog osemenjavanja, kako bi se poboljšala stopa začeća.

Bezbednost primene leka kasnije tokom graviditeta nije dokazivana.

Interakcije: Nema poznatih interakcija

Doziranje i način primene

Prvenstveni način davanja je putem intramuskularnih injekcija, ali proizvod se takođe može aplikovati i intravenski i subkutano.

VRSTA ŽIVOTINJE INDIJAKCIJE DOZE
Krave poremećaj plodnosti ovarijalnog porekla sa ili bez simptoma nimfomanije 20 μg (5 ml) aktivne supstance

Folikularne ciste nije potrebno istiskivati. Corpus luteum (žuto telo) na promenjenim ili normalnim jajnicima obično jasno postoji već posle 8 dana posle aplikacije leka. U isto vreme može doći do luteinizacije i nestanka cista.

Terapijski efekat bi trebalo proveriti nakon 10 do 14 dana. Ukoliko nije prisutno žuto telo ili ako se detektuju nove ciste, tretman treba ponoviti.

Veštačka inseminacija se može izvršiti za vreme prvog estrusa posle lečenja. U proseku, ciklus se javlja 20 dana posle aplikacije leka.

Krave anestrus kod cikličnih i necikličnih životinja 20 μg (5 ml) aktivne supstance

Da bi se utvrdilo da li je krava zaista anestrična, treba uraditi dva rektalna pregleda u intervalu od 11 dana. Alternativno treba uzeti dva uzorka mleka (u istom intervalu) radi provere koncentracije progesterona. Estrus treba da se pojavi za 8 – 22 dana (obično za 10 do 12 dana) posle tretmana. Ukoliko se estrus ne pojavi do navedenog perioda, tada treba uraditi ponovni rektalni pregled.

Ako se rektalnim pregledom ne utvrde (opipaju) strukture na ovarijumu, tada tretman treba ponoviti. Međutim, ukoliko se pregledom palpira žuto telo, onda treba aplikovati luteolitičke prostaglandine (PGF2ά) ili neki od njegovih analoga. Kod tretirane životinje estrus treba očekivati za 2 do 3 dana nakon tretmana.

Krave zakasnela (odložena) ovulacija 10 μg (2.5 ml) aktivne supstance

Ovo stanje se može lečiti u vreme veštačke inseminacije ili parenja 6 – 8 časova ranije. Ovulacija se obično javlja u toku 24 sata nakon tretmana.

Krave povećanje stepena koncepcije kod veštački inseminiranih krava (posle sinhronizacije estrusa) 10 μg (2.5 ml) aktivne supstance

Povećanje stepena koncepcije, odnosno učestalosti graviditeta takođe se može postići aplikacijom jedne injekcije preparata u vreme inseminacije ili 8 časova ranije.

Krave profilaksa poremećaja plodnosti 10 μg (2.5 ml) aktivne supstance

Sprečavanje poremećaja plodnosti je moguće postići primenom preparata između 10. i 14. dana posle partusa. Utvrđeno je da ovakav tretman (koji izaziva ovulaciju za 24 sata) znatno redukuje pojavu poremećaja plodnosti ovarijalnog porekla i poboljšava stepen koncepcije kod tretiranih životinja. Posebno je ovakav tretman indikovan kod krava sa zaostalom posteljicom ili učestalom pojavom ovarijalnih cista.

VRSTA ŽIVOTINJE INDIJAKCIJE DOZE
Kobile cistične promene na ovarijumu sa ili bez produženog, odnosno trajnog estrusa 40 μg (10 ml) aktivne supstance

Za lečenje cističnih promena na jajnicima obično je dovoljna jedna injekcija. Ukoliko 10 – 14 dana nakon tretmana nema efekta (regresija cista ili slabljenje simptoma produženog ili trajnog estrusa), tretman se mora ponoviti.

Kobile anestrus kod acikličnih životinja 20 μg (5 ml) aktivne supstance (dva puta u intervalu od 24 sata)

Ukoliko se posle prvog tretmana ne pojavi estrus u narednih 10 dana, preparat treba aplikovati ponovo 11. i 12. dana.

Kobile indukcija ovulacije zrelog folikula i sinhronizacija ovulacije sa parenjem 40 μg (10 ml) aktivne supstance

Za indukciju ovulacije lek treba aplikovati što bliže očekivanom periodu ovulacije. Kod kobila sa kratkim ciklusom lek se daje 2. ili 3. dana gonjenja, a kod jedinki sa produženim estrusom lek bi se trebalo dati 7. ili 8. dana gonjenja. Primena leka na samom početku estrusa je beskorisna. Ovulaciija se obično javlja 24 do 36 časova nakon tretmana. Ukoliko se ovulacija ne pojavi, tretman treba ponoviti.

Kobile povećanje stepena koncepcije 40 μg (10 ml) aktivne supstance
Kobile produžen i trajni estrus 40 μg (10 ml) aktivne supstance

 

VRSTA ŽIVOTINJE INDIJAKCIJE DOZE
Kunići poboljšanje stepena koncepcije 0.8 μg (0.2 ml) aktivne supstance

Povećanje stepena koncepcije kod kunića se može postići primenom leka u vreme inseminacije ili parenja.

Kunići indukcija ovulacije za postpartalnu inseminaciju 0.8 μg (0.2 ml) aktivne supstance s/c

Za ovu svrhu preparat se aplikuje već 24 sata nakon partusa, a inseminacija se izvodi odmah posle toga.

Izbegavati prekomerno probadanje zapušača.

 Predoziranje: Nema poznatih specifičnih reakcija predoziranja

 Karenca: Nema ograničenja