Porcilis ®PCV

Vakcina koja sadrži ORF 2 subjedinični kapsidni protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)
Emulzija za injekciju
Za svinje

Categories: , ,

Description

Porcilis ®PCV
Vakcina koja sadrži ORF 2 subjedinični kapsidni protein cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2)
Emulzija za injekciju
Za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza vakcine (2 ml) sadrži:
Aktivna supstanca:
ORF2 subjedinični kapsidni protein Cirkovirusa svinja tip 2 (PCV2): najmanje 4,5 log2 ELISA jedinica*
*titar antitela dobijen in vivo testom imunogenosti na pilićima
Adjuvans:
Dl-alfa tokoferol acetat 25 mg,
Tečni parafin, laki 346 mg.

Pomoćne supstance:
Spisak pomocnih supstanci
Dl-alfa tokoferol acetat, tečni parafin, laki, Polisorbat 80, simetikon, voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje

Indikacije

Aktivna imunizacija svinja u cilju smanjenja količine virusa u njihovoj krvi i limfatičnom tkivu, kao i smanjivanje mortaliteta i gubitka telesne mase prasadi usled infekcije sa PCV2 tokom tovnog perioda.

Početak imuniteta: 2 nedelje nakon druge vakcinacije,
Trajanje imuniteta: 22 nedelje.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Prema dostupnim podacima može se zaključiti da se vakcinacijom i revakcinacijom prevazilazi imunosupresija kod imunizovane prasadi zbog prisutstva maternalnih antitela u njihovom organizmu.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Napomena korisnicima:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno samoubrizgavanje može dovesti do snažnog bola i oticanja, posebno ako se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta. U veoma retkim slučajevima, i ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može doći do gubitka prsta.

Napomena lekarima:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, koji može dovesti do ishemične nekroze, pa čak i gubitka prsta. Stoga je neophodno hitno hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Neželjena reakcije

Laboratorijske studije i terenska ispitivanja:
Na mestu davanja vakcine veoma često su zapažene prolazne lokalne reakcije, pretežno u vidu
tvrdog, toplog i ponekad bolnog otoka, prečnika do 10 cm. Ove reakcije spontano prolaze tokom 14
do 21 dana nakon vakcinacije, i ne utiču na opšte zdravstveno stanje životinja.
Nakon vakcinacije je često zapažena pojava sistemske reakcije slična reakciji preosetljivosti tipa I
(anafilaksa), u vidu neuroloških simptoma, kao što su tremor i/ili ekscitacija u trajanju od nekoliko
minuta, posle čega dolazi do oporavka životinje bez posebnog tretmana.
U prva dva dana posle vakcinacije je veoma često zapaženo prolazno povećanje telesne temperature
za 1ᵒC. Kod pojedinih životinja, povremeno je zapaženo povećanje rektalne temperature od 2,5ᵒC
koje traje najviše 24 časa.
Kod nekih prasića je povremeno zapažena depresija i smanjen apetit, najviše tokom 5 dana nakon
vakcinacije.
Neposredno nakon davanja vakcine može doći do prolaznog smanjenja stope prirasta.

Postmarketinško iskustvo:
Reakcije anafilaktičkog tipa, koje mogu biti životno ugrožavajuće, mogu se javiti vrlo retko. U
slučaju pojave ovakve reakcije, lečenje može biti potrebno.

Učestalost neželjenih reakcija se definiše na sledeći način:
– Veoma česte (mogu da se jave kod više od 1 na 10 životinja tokom jedne terapije)
– Česte (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 100 životinja)

– Povremene (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 1000 životinja)
– Retke (mogu da se jave kod više od 1 i manje od 10 na 10000 životinja)
– Veoma retke (mogu da se jave kod manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)

Ne primenjivati vakcinu tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili nakon
primene nekog drugog veterinarskog medicinskog proizvoda treba da bude doneta od slučaja do slučaja.

Doziranje i način primene:

Pre upotrebe vakcinu ostaviti da dostigne sobnu temperaturu. Promućkati pre upotrebe.
Koristiti sterilne igle i špriceve. Izbegavati kontaminaciju vakcine i izbegavati primenu vakcinalne opreme sa gumenim delovima.

Vakcinacija:
Aplikovati jednu dozu vakcine od 2 ml primenjujući sledeću šemu:

U slučaju kada je titar maternalnih antitela protiv virusa PCV2 niskog do srednjeg nivoa, primenjuje se jednokratna aplikacija vakcine (2 ml) u uzrastu od 3 nedelje.
Kada se očekuje da su prisutni viši nivoi maternalnih antitela protiv PCV2, preporučuje se sledeća šema: prva doza vakcine od 2 ml u uzrastu od 3 do 5 dana, a druga doza vakcine od 2 ml 2 do 3 nedelje kasnije.

Način primene: Intramuskularna upotreba, u vrat, u predeo iza uha.

Predoziranje

Nakon davanja dvostruko veće doze od preporučene ne zapažaju se bilo kakva neželjena dejstva osim onih već opisanih u delu 5.4.

Karenca: Nula (0) dana