Porcilis® M Hyo

Vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11

Suspenzija za injekciju

Za svinje

Categories: , ,

Description

Porcilis® M Hyo
Vakcina koja sadrži inaktivisane M. hyopneumoniae, soj 11
Suspenzija za injekciju

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 2 ml sadrži:
Aktivna supstanca:
Koncentrat inaktivisanih celih ćelija Mycoplasma hyopneumoniae, soj 11:
titar At najmanje 7.0log2*
(*srednja vrednost titra antitela kod miševa nakon vakcinacije 1/20-om doze za svinje)

Adjuvans :
dl-alfa-tokoferolacetat 150 mg

Spisak pomoćnih supstanci
Dl-alfa-tokoferolacetat
Polisorbat 80
Simetikon
Natrijum-hlorid
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Tovne svinje

Indikacije

Za aktivnu imunizaciju svinja u cilju redukcije lezija na plućima uzrokovanih sa M.hyopneumoniae.
Početak imuniteta : 2 nedelje nakon druge vakcinacije.
Trajanje imuniteta: najmanje 20 nedelja od druge vakcinacije.

Kontraindikacije

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja
Neposredno pre upotrebe držati vakcinu na sobnoj temperaturi (15 °C – 25 °C).
Dobro promućkati suspenziju pre upotrebe.
Koristiti sterilne špriceve i igle.
Sprečiti kontaminaciju.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju samoubrizgavanja vakcine, bez odlaganja potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo i etiketu sa bočice.

Neželjene reakcije

Može se očekivati prolazni porast telesne temperature za oko 0.3 °C, kod nekih životinja i do 2 °C, u prva 1 – 2 dana nakon vakcinacije. Kod svih životinja telesna temperatura se vraća na normalu sledećeg dana. Takođe se na mestu aplikacije vakcine može javiti prolazni otok/crvenilo, dijametra do 5 cm, koji se povlači u periodu od najviše 14 dana posle vakcinacije. U pojedinačnim slučajevima moguće su reakcije preosetljivosti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije primenljivo.

Interakcije

Dostupni su podaci koji dokazuju bezbednost i efikasnost primene ove vakcine nakon mešanja sa vakcinom Porcilis PRRS, kod prasadi starosti najmanje 4 nedelje. Pre istovremene primene (mešanja) ovih vakcina, potrebno je pročitati Uputstvo za vakcinu Porcilis PRRS.
Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, sem gore pomenute vakcine. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.
Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti primene vakcina Porcilis M Hyo i Porcilis PRRS nakon mešanja kod priplodnih životinja ili tokom graviditeta.

Doziranje i način primene

Način primene: intramuskularna injekcija od 2 ml po životinji, u vratnu muskulaturu, u predeo iza uha.
Program vakcinacije:
Svinje se vakcinišu dva puta, u intervalu od 3 nedelje. Prva injekcija se može aplikovati prasadi starosti od jedne nedelje.
Kod istovremene primene sa vakcinom Porcilis PRRS, kod tovne prasadi starosti od najmanje 4 nedelje (odnosno 3 nedelje nakon primarne vakcinacije), vakcina Porcilis M Hyo se može koristiti za rekonstituciju vakcine Porcilis PRRS i to neposredno pre sprovođenja vakcinacije.

Pri rekonstituciji treba pratiti sledeća uputstva:

Porcilis PRRS Porcilis M Hyo
10 doza + 20 ml
50 doza + 100 ml

Jedna doza od 2 ml vakcine Porcilis M Hyo pomešane sa Porcilis PRRS aplikuje se intramuskularno u vrat.
Neposredno pre upotrebe dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15 °C – 25 °C).
Vakcinu pre upotrebe dobro promućkati.
Koristiti sterilne špriceve i igle. Sprečiti kontaminaciju vakcine tokom primene.

Predoziranje

Nijedna neželjena reakcija osim već pomenutih u delu 4.6 nije uočena nakon aplikacije dvostruke doze vakcine.

Karenca: Nula (0) dana