Porcilis® ERY+PARVO

Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj M2 (serotip 2) i inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014
Suspenzija za injekciju
Za svinje (krmače i nazimice)

 

Categories: , ,

Description

Porcilis® ERY+PARVO
Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj M2 (serotip 2) i inaktivisani Parvovirus svinja, soj 014
Suspenzija za injekciju
Svinje (krmače i nazimice)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (2 ml) vakcine sadrži:
Aktivna supstanca:
Erysipelothrix rhusiopathiae soj M2 (serotip 2), inaktivisane bakterije ≥ jedna zaštitna doza za svinje (ppd) izmerena u testu potence Ph.Eur.
Inaktivisani Parvovirus svinja soj 014 > 276 AJ*/mL
*Antigenske jedinice određene in vitro testom imunogenosti ELISA

Spisak pomoćnih supstanci

Adjuvans:
dl-ά-Tokoferol acetat 150 mg
Pomoćne supstance:
Formaldehid,
Polisorbat 80;
Tris aminometan;
Simetikon;
Natrijum hlorid;
voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje (krmače i nazimice)

Indikacije

Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju nazimica i krmača protiv oba tipa (serotip 1 i 2)
uzročnika crvenog vetra, kao i zaštite embriona i fetusa od posledica infekcije parvovirusom svinja.
Početak imuniteta:
E. rhusiopathiae: 3 nedelje,
Parvovirus svinja: 10 nedelja,
Trajanje imuniteta:
E. rhusiopathiae: 6 meseci,
Parvovirus svinja: 12 meseci.

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ukoliko dođe do slučajnog samo ubrizgavanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu leka.

Neželjene reakcije

Reakcije nakon vakcinacije su ograničene na blago, prolazno povećanje telesne temperature (0,5°C) u roku od 24 sata nakon vakcinacije, povremeni umereni prolazni lokalni otok (Ø 1 – 10 mm) u roku od 8 dana nakon vakcinacije i kod ograničenog broja životinja kao oklevanje u kretanju. U veoma retkim slučajevima, može doći do pojave reakcije preosetljivosti.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Može se primenjivati tokom graviditeta i laktacije. Izbegavati izazivanje stresa, pogotovo u kasnijem stadijumu graviditeta.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti prilikom istovremene primene ove vakcine sa drugim veterinarskim medicinskim proizvodima. Odluka o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog medicinskog proizvoda treba da bude doneta od slučaja do slučaja.

Doziranje i način primene
Doza: 2 ml

Primarna vakcinacija
Nazimice treba vakcinisati pre prvog parenja. Jedna vakcina primenjena najkasnije 2 nedelje pre prvog parenja je dovoljna da zaštiti plodove tokom graviditeta od posledica infekcije parvovirusom svinja.
Za indukciju zaštite od Erysipelothrix savetuje se dvostruka vakcina kao osnovna shema vakcinacije. To se može postići primenom jedne vakcine Erysipelothrix ili 4 nedelje pre ili 4 nedelje posle primene kombinovane vakcine ERY+PARVO.
Za zaštitu nazimica i krmača od uzročnika crvenog vetra (Erysipelothrix rhusiopathiae) neophodna je dvostruka vakcinacija u rasponu od 6 meseci kao i osnovna shema imunske zaštite.
Revakcinacija:
Revakcinaciju treba vršiti jednom godišnje, uz primenu jedne vakcine Porcilis ERY 6 meseci nakon svake vakcinacije sa Porcilis® ERI+PARVO.

Način primene:
Intramuskularna upotreba, duboko u mišić iza uva.

Predoziranje

Reakcije posle primene dvostruke doze vakcine ne razlikuju se od onih koje se javljaju posle primene jedne doze vakcine.

Karenca: Nula (0) dana