Porcilis® ColiClos

Vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E.coli i inaktivisane antigene C.perfringens tip C.
Suspenzija za injekciju
Za svinje (nazimice i krmače)

Categories: , ,

Description

Porcilis® ColiClos
Vakcina koja sadrži inaktivisane antigene E.coli i inaktivisane antigene C.perfringens tip C.
Suspenzija za injekciju
Za svinje (nazimice i krmače)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza od 2ml sadrži:

Aktivne supstance:
Inaktivisani F4 ab (K 88ab) fimbrijalni adhezin E.coli ≥ 9.7 log2 titar*
Inaktivisani F4 ac (K 88ac) fimbrijalni adhezin E.coli ≥ 8.1 log2 titar*
Inaktivisani F5 (K 99) fimbrijalni adhezin E.coli ≥ 8.4 log2 titar*
Inaktivisani F6 (987 P) fimbrijalni adhezin E.coli ≥ 7.8 log2 titar*
LT toksoid E.coli ≥ 10.9 log2 titar*
Beta toksoid Cl.perfringens
Clostridium perfringens komponenta tip C (soj 578) ≥ 20 i.j.**
* Prosečna vrednost titra antitela (At) dobijena nakon vakcinacije miševa sa 1/20 ili 1/40 doze za krmače
** Internacionalnih jedinica beta antitoksina prema Ph. Eur.

Adjuvans:
dl-α-tokoferil acetat 150 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum hidrogen fosfat dihidrat, kalijum dihidrogen fosfat,
simetikon, polisorbat 80 i voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje (nazimice i krmače)

Indikacije

Za pasivnu imunizaciju potomstva putem aktivne imunizacije krmača i nazimica u cilju smanjenja mortaliteta i kliničkih simptoma tokom prvih dana života prouzrokovanih sojevima E. coli, koji
sintetišu adhezine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) ili F6 (987P) i onih prouzrokovanih sa C. perfringens tip C.

Kontraindikacije: Nema

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pre primene vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu.
Pre primene dobro protresti vakcinu, kao i povremeno tokom primene.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinišite samo zdrave životinje.
Zaštita prasadi ostvaruje se unosom kolostruma, pa stoga, treba voditi računa da svako prase unese dovoljnu količinu kolostruma.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja odmah konsultujte lekara i pokažite mu uputstvo za lek ili etiketu.

Neželjene reakcije

Povišenje telesne temperature za do 2°C može se javiti na dan vakcinacije. Smanjena aktivnost i nedostatak apetita često se javljaju na dan vakcinacije. Takođe, na mestu ubrizgavanja može se javiti bolan i tvrd otok prečnika do 10 cm u trajanju do 25 dana.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Može se primenjivati tokom graviditeta.

Interakcije

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon bilo kog drugog veterinarskog leka treba doneti u svakom pojedinačnom slučaju.

Doziranje i način primene

1 doza (2 ml) vakcine po životinji u vrat u području iza uha.
Šema vakcinacije:
Primarna vakcinacija:
Krmače/nazimice koje do sada nisu vakcinisane ovim proizvodom dobijaju prvu injekciju 6 do 8 nedelja pre očekivanog datuma prašenja, a drugu injekciju 4 nedelje kasnije.

Revakcinacija:
Jedna revakcinacija sprovodi se 2 do 4 nedelje pre očekivanog datuma prašenja.

Način primene:
Intramuskularna primena.

Predoziranje

Blago crvenilo i/ili hrapavost mogu se privremeno javiti nakon vakcinacije dvostrukom dozom. Nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih navedenih u odeljku 4.6.

Karenca: Nula (0) dana