POLIOVIN

Categories: , ,

Description

POLIOVIN

Ciljne vrste životinja: Ovce, jagnjad, koze i jarad.

Aktivna supstanca:

1 doza (2 ml) vakcine sadrži Inaktivisane bakterijske kulture:

  • Clostridium perfringens tip A i alfa toksoid (≥ 2,5 i.j. alfa antitoksina*)
  • Clostridium perfringens tip C i beta toksoid (≥ 10 i.j. beta antitoksina*)
  • Clostridium perfringens tip D i epsilon toksoid (≥ 5 i.j. epsilon antitoksina*)
  • Clostridium novyi tip B i toksoid (≥ 3,5 i.j. antitoksina*)
  • Clostridium septicum i toksoid (≥ 2,5 i.j. antitoksina*)
  • Fusobacterium necrophorum (≥ 40 Ag.j.*)
  • Staphylococcus aureus (≥ 0,5 A.h.j*)
  • Arcanobacterium pyogenes (≥ 80 Ag.j.*)

*titar antitela u ml seruma kunića

Ag.j – aglutinacionih jedinica u ml seruma kunića

A.h.j. – antihemolizin jedinica u ml seruma kunića

Indikacije:

Aktivna imunizacija ovaca i koza protiv infekcija prouzrokovanih sa Clostridium perfringens tipovi A, C i D, Clostridium septicum, Clostridium novyi tip B, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus aureus i Arcanobacterium pyogenes. Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje posle primarne vakcinacije (2. doze vakcine). Prema podacima iz terenskih ispitivanja, na osnovu titra protektivnih antitela, imunitet traje najmanje godinu dana.

Doziranje i način pripreme

Doza vakcine je 2 ml, bez obzira na uzrast, telesnu masu i rasu. Vakcina se aplikuje isključivo subkutano u koleni nabor, kožni nabor u predeo vrata ili na grudima iza lopatice, pridržavajući se načela asepse i antisepse (injekciju aplikovati na mestu gde je koža čista i suva, da bi se izbegla mogućnost infekcije). Primarna vakcinacija: aplikovati dve doze vakcine u intervalu od 3 nedelje (21 dan). Revakcinacija (busterizacija): jednokratno jednom godišnje.

Karenca:

Nula (0) dana

 

Pakovanje:

Bočica 100 ml (50 doza)