PARACOX 5

Vakcina koja sadrži žive kokcidije 5 (Eimeria gen.)
Oralna suspenzija
Za piliće

Categories: , ,

Description

PARACOX 5
Vakcina koja sadrži žive kokcidije 5 (Eimeria gen.)
Oralna suspenzija
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine (0.004 ml) sadrži sledeći broj sporulisanih oocista dobijenih iz pet prekokcijalnih atenuiranih linija kokcidija (Eimeria gen.):

Aktivne supstance:
E. acervulina HP 500 – 650
E. maxima CP 200 – 260
E. maxima MFP 100 – 130
E. mitis HP 1.000 – 1.300
E. tenella HP 500 – 650
Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Natrijum hlorid,
Natrijum-hidrogenortofosfat, dihidrat,

Kalijum-dihidrogen ortofosfat,
Kalijum-hlorid,
Prečišćena voda

Ako se vakcina upotrebljava u vidu spreja u inkubatorima, crveno obojeni indikator cochineal E120 treba dodati u rastvorenu vakcinu, da bi se u rastvorenoj vakcini dobila koncentracija 0,1% w/v, odnosno 210-280 µg/po piletu. Kohineal crvena koju za ovaj način aplikacije obezbeđuje i isporučuje proizvođač vakcine, je propisanog kvaliteta.

FARMACEUTSKI OBLIK: Oralna suspenzija

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići starosti 1 – 3 dana

Indikacije

Paracox 5 je indikovan za vakcinaciju zdravih pilića kako bi se smanjila infekcija i klinički znaci kokcidioze izazvane sa pet vrsta patogenih Eimeria: Eimeria acervulina HP, E. maxima CP E. maxima MFP, E. mitis HP i E. tenella HP.
Imunitet nastaje u periodu od 14 dana nakon vakcinacije i traje najmanje 40 nedelja kada se živina drži u uslovima koji omogućavaju recikliranje oocista.

Kontraindikacije: Nema.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinišu se samo zdravi pilići. Ne upotrebljavati kod pilića izloženih stresu, kao ni kod onih koji imaju groznicu, ne jedu i ne piju vodu
Pilići se moraju gajiti na podu sa steljom. Paracox 5 vakcina sadrži žive kokcidije i razvoj imuniteta zavisi od umnožavanja vakcinalnih linija u telu domaćina.
Uobičajeno je da se nađu oociste u gastrointestinalnom traktu vakcinisanih pilića 1-3 nedelje ili duže nakon vakcinacije. Ove oociste su najčešće vakcinalne oociste koje kruže u pilićima/stelji. Ovo omogućava sigurnu zaštitu jata protiv svih patogenih vrsta Eimeria koje se nalaze u vakcini.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Vakcinisati samo zdrave piliće. Vakcinu ne aplikovati ako su pilići pod stresom.
Vakcinisati samo piliće koji se gaje na dubokoj prostirci, jer Paracox 5 vakcina sadrži žive kokcidije i njena efikasnost zavisi od replikacije tih linija kokcidija u domaćinu i stelji.
Uobičajeno je da se oociste nalaze u gastrointestinalnom traktu vakcinisane živine 1 – 3 nedelje pa i duže.

Pri aplikaciji vakcine sprej metodom neophodna je upotreba maske i naočara.
Paracox 5 vakcina za oralnu primenu, isključivo se primenjuje rastvaranjem i prskanjem pilića u inkubatorskoj stanici (objektima) zajedno sa crveno obojenim indikatorom, ili prskanjem hrane ili dodavanjem u vodu za piće.
Treba preduzeti odgovarajuće mere da se rastvorena vakcina dobro promućka i na taj način resuspenduje u odgovarajućim intervalima tokom administracije.

S obzirom da se zaštita od kokcidioze nakon vakcinacije Paracox 5 vakcinom pojačava prirodnim putem (pasažom), svako davanje terapeutskih agenasa sa antikokcidalnom aktivnošću u bilo koje vreme nakon vakcinacije, može smanjiti dužinu trajanja aktivne zaštite. Ovo je važno tokom čitavog života pilića.

Da bi se umanjila mogućnost izbijanja kokcidioze pre sticanja adekvatne zaštite jata, stelja se mora skloniti i objekat se mora temeljno očistiti i dezinfikovati pre novog useljenja pilića.

Značajno smanjenje efikasnosti se može zapaziti ukoliko se ne doda crveno obojeni indikator cochineal E120 u rastvorenu vakcinu pre administracije vakcine sprejom u inkubatoru. Ovaj crveno obojeni indikator cochineal E120 se samo dodaje kada se vakcina aplikuje u inkubatoru.
Preporučeni obojeni indikator je cochineal E 120 i puna efikasnost se ne može postići ukoliko se koristi neki drugi obojeni indikator.

Sva oprema koja se koristi prilikom vakcinacije treba da bude detaljno očišćena pre upotrebe.

Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja: Nema.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Kada se vakcina primenjuje u obliku spreja kojim se prska hrana ili u objektima (inkubatorima), neophodno je nositi zaštitnu masku i zaštititi oči.

Neželjene reakcije

Lezije srednje veličine od E. acervulina i E. tenella (rezultat lezija od +1 ili +2 koristeći numerički sistem od Jonhson i Reid, 1970) se povremeno mogu videti kod pilića 3 – 4 nedelje nakon vakcinacije. Lezije ove jačine ne utiču na imunološke osobine pilića.

Upotreba tokom graviditeta i nošenja jaja

Preparat ne davati tokom faze nosivosti.

Interakcije

Ne treba koristiti susptance sa kokicdiostatskim delovanjem uključujući sulfonamide i antibiotike koji imaju antikokcidialno dejstvo, pre ili nakon vakcinacije sa Paracox 5 vakcinom.
Ne postoje dostupne informacije o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom. Iz tog razloga se preporučuje da se druge vakcine ne aplikuju 14 dana pre ili posle vakcinacije ovom vakcinom

Doziranje i način primene

Pojedinačna doza vakcine Paracox 5 se primenjuje u inkubatorskim stanicama (objektima) putem spreja ili u farmskim objektima prskanjem hrane, kod pilića starih 1 dan, ili u vodi za piće kod pilića starosti 3 dana.

Aplikacija vakcine putem spreja u inkubatoskim stanicama
Vakcina se upotrebljava u dozi između 0,21 i 0,28 ml po piletu, putem spreja sa krupnim kapima. Treba determinisati kapacitet rezervoara spreja u smislu količine neophodne za 100 pilića. Ovu količinu treba pomnožiti sa 50 da bi se dobila ukupna količina rastvorene vakcine koja je dovoljna za 5.000 doza (ili sa 10 za 1.000 doza) i dodati potrebnu količinu vode u odgovarajući rezervoar (obično između 1,0 i 1,5 litara za 5000 doza ili 200 do 300 ml za 1.000 doza). Treba dodati dovoljnu količinu crveno obojenog indikatora (cochineal E120) da bi se dobila koncentracija 0,1% w/v.
Snažno promućkati bočicu Paracox 5 (.5000 ili 1.000 doza) tokom 30 sekundi da bi se osigurala homogenost suspenzije sa oocistama. Sipati celokupnu količinu bočice u rezervoar sa vodom i temeljno promešati. Rastvorenu vakcinu sipati u rezervoar spreja i prskati ravnomerno preko pilića koristeći sprej sa krupnim kapima.
Potruditi se da celokupna površina u kojoj su smešteni pilići bude naprskana podjednakо. Tokom aplikacije povremeno snažno promućkati rezervoar prskalice da ne bi došlo do taloženja oocista. Spremiti piliće za isporuku.

Aplikacija vakcine putem hrane
Dovoljnu količinu hrane za 24 – 48 sati staviti na papirni ili na plastični pokrivač, ili tacne, duž celog poda objekta. Potrebno je vakcinu mućkati 30 sekundi pre upotrebe da bi se osigurala homogenost

suspenzije sa oocistama. Rastvoriti Parcox-5 u vodi, približno 5000 doza u 3 litre vode i naprskati ravnomerno po površini hrane koristeći sprej sa krupnim kapima.

Potruditi se da celokupna površina hrane bude naprskana podjednako. Tokom aplikacije povremeno snažno protresti rezervoar prskalice da ne bi došlo do taloženja oocista. Sva hrana treba da bude naprskana a ukupna količina vakcine treba da odgovara broju pilića u objektu. Ne treba aplikovati vakcinu putem automatske hranilice ili stavljati naprskanu hranu direktno ispod lampi za grejanje.
Rastvorenu vakcinu treba naprskati na hranu i omogućiti pilićima pristup hrani u roku od 2 sata. Kada pilići pojedu svu vakcinom naprskanu hranu, ishrana se nastavlja sa uobičajenim načinom hranjenja.
Aplikacija vakcine putem vode za piće
Piliće starosti 1 dan smestiti u objekte i omogućiti im se da se naviknu na pojilice sa nipl sistemom. U starosti od 3 dana isključiti im svetlo u periodu od 7 sati. Tada se pojilice podignu i onemogući im se uzimanje vode tokom 2 sata. U isto vreme se upali svetlo a voda se izbaci iz svih linija za pojenje.
Vakcinu rastvoriti sa svežom vodom iz česme u koncentraciji 1 doza na 2-4 ml vode. Izračunati prosečan broj pilića po linijskoj pojilici, količinu rastvorene vakcine u svakoj liniji za pojenje koja omogućava da svako pile u objektu ima na raspolaganju 2-4 ml vode za piće.
Napuniti svaku liniju za pojenje sa rastvorenom vakcinom i spustiti pojilice da bi omogućili pilićima uzimanje vode. Inicijalno punjenje (oko 1 litar) sa indikatorom (npr. mleko) može se koristiti da bi pokazalo kada je sistem napunjem do vrha i onda se može zatvoriti bez gubitka vakcine. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom nastavlja se pojenje običnom vodom.
Pre nego što se vakcina u objektu upotrebi prvi put, neophodno je proveriti da su sve linije za pojenje propisno napunjene rastvorenom vakcinom Paracox 5, tako što se pojavljuje indikator iz nipl sistema, na svakoj nipl pojilici. Nakon provere dozvoliti pilićima da piju vodu sa rastvorenom vakcinom.

Predoziranje

Predoziranje od nekoliko puta (5 ili više puta) može dovesti do privremenog smanjenja prirasta.

Karenca: Nula (0) dana.