Paracillin SP

Amoksicilin 800 mg/g
Prašak za oralni rastvor
Za svinje i piliće

Categories: , , ,

Description

Paracillin SP
Amoksicilin 800 mg/g
Prašak za oralni rastvor
Za svinje i piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g praška za oralni rastvor sadrži:
Aktivna supstanca:
Amoksicilin, trihidrat 800.00 mg
(ekvivalentno 697.00 mg amoksicilina)

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Polietilenglikol 6000; natrijum-glicin-karbonat.

FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za oralni rastvor.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići i svinje

Indikacije

Paracillin SP je indikovan za terapiju primarnih i sekundarnih infekcija respiratornog trakta, meningitisa, artritisa i drugih infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin kod pilića i kod svinja.

Kontraindikacije

Paracillin SP nije efikasan protiv mikroorganizama koji stvaraju ß Laktamazu.
Predloženi lek ne treba davati životinjama koje su preosetljive na peniciline i druge beta-laktamske antibiotike. Takođe, lek se ne daje kunićima, zamorčićima, činčilama, gerbilima i hrčkovima, kao ni kokama nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Kada se preparat daje kontinuirano u vodi za piće pilića ili svinja, dva puta dnevno (na 12 sati) praviti svež rastvor.
Ukoliko se preparat dozira jednom dnevno u manjoj količini vode, rastvor se pravi neposredno pred upotrebu. Kada životinje popiju svu mediciniranu vodu, opet im treba obezbediti napajanje nemediciniranom vodom.
Pripremanje medicinirane vode se vrši tako što se najpre izračunata količina preparata sipa u 5-10 L vode i meša sve do postizanja podjednake disperzije preparata. Potom se napravljena medicinirana voda, polako dodaje (uz stalno mešanje) u preostalu preračunatu količinu vode.
Za vreme primene leka, ne sme se dozvoliti napajanje iz drugih izvora. Svu nepopijenu mediciniranu vodu kod kontinuirane primene, treba posle 12 sati baciti i napraviti svež rastvor. Prilikom rada sa preparatom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno očima

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) posle parenteralne aplikacije,
posle inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline je ukrštena sa preosetljivošću na cefalosporine i obrnuto. Ponekad ova preosetljivost može da bude vrlo izražena.
Osobe alergične na peniciline ili cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa preparatom.
U toku rukovanja lekom preduzeti sve mere upozorenja da bi se izbegla kontaminacija. Ako se pojavi osip po koži treba potražiti pomoć lekara i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana, očiju ili teško disanje su izuzetno ozbiljni simptomi alergije i zahtevaju hitno javljanje lekaru.
Prilikom rukovanja sa proizvodima izbegavati udisanje čestica leka i kontakt sa kožom i očima. Nositi masku, zaštitne naočare i zaštitne rukavice kada se priprema rastvor leka. Nositi zaštitne rukavice kada se primenjuje rastvor leka. Ukoliko dođe do kontaminacije kože sa rastvorom leka treba je oprati tekućom vodom. U slučaju da lek dospe u oči obilno ih isprati vodom.

Neželjene reakcije

Kod tretiranih životinja može doći do pojave dijareje i reakcija preosetljivosti.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Preparat se može primenjivati tokom graviditeta i laktacije. Ne upotrebljavati kod koka nosilja konzumnih jaja.

Interakcije

Amoksicilin ostvaruje baktericidno dejstvo inhibicijom sinteze bakterijskog ćelijskog zida tokom multiplikacije, pa stoga nije kompatibilan sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, hloramfenikol) koji inhibiraju multiplikaciju. Sinergizam se može javiti sa drugim ß-laktamskim antibioticima i aminoglikozidima.

Doziranje i način primene: Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

PILIĆI:
Preparat se primenjuje kod pilića peroralno (u vodi za piće) i to na dva načina:

a) na kilogram telesne mase živine: U dnevnoj količini (dozi) koja iznosi 10-20 mg preparata Paracillin na 1 kg telesne mase dnevno (ekv. 8-16 mg amoksicilina/kg/dnevno). Kod težih infekcija, preporučuju se i veće doze.
b) Potrebna dnevna količina preparata (u g) za lečenje određenog broja pilića može se lako izračunati na osnovu sledeće formule:

Broj pilića x prosečna masa (kg)

Doza preparata (u g)/dan =   ————————————————

50 ( za 20 mg/kg) ili 100 (za 10 mg/kg)

Na ovaj način preračunata doza preparata rastvori se u manjoj količini vode, obično 5 do 10 litara a onda i u ukupnoj količini vode koju pilići mogu da popiju za otprilike najviše 2 sata. Pre davanja medicinirane vode uskratiti pilićima vodu 2 sata, a u letnjim mescima kraće. Kada pilići popiju mediciniranu vodu, odmah omogućiti pristup nemediciniranoj vodi. Na ovaj način preparat se daje jednom dnevno, 3 do 5 dana.

c) Ukoliko se potrebna količina preparata izračunava na osnovu dnevne potrebe za vodom, tada potrebna količina preparata iznosi za:

-piliće u starosti od 0-4 nedelje 6-12 g preparata/100 L vode/dnevno
-piliće starije od 4 nedelje 10-20 g preparata/100 L vode/dnevno

Preparat se pilićima daje kontinuirano u vodi za piće, tokom 3-5 dana. Svakog dana praviti svež rastvor preparata, a u slučaju kontinuiranog davanja, rastvor se pravi dva puta dnavno ( na 12 sati). U periodu davanja medicinirane vode, potrebno je onemogućiti pilićima pristup drugim izvorima vode.

SVINJE:
Svinjama se preparat daje peroralno ( u vodi za piće) na dva načina:

a) Na kilogram telesne mase svinja: U dnevnoj količini (dozi) koja iznosi 20 mg preparata Paracillin SP na 1 kg telesne mase (16 mg amoksicilin trihidrata ili 14 mg amoksicilina na 1 kg telesne mase) dnevno. Tada preračunatu dozu dati u vodi za piće, tako da svinje popiju u kraćem vremenskom periodu, za 2 do 3 sata („Pulses dosing“). Dva sata pre davanja medicinirane vode uskratiti vodu za piće, a kada svinje popiju vodu sa lekom, ponovo im omogućiti konzumiranje nemediciniane vode. Na ovaj način preparat se daje jednom dnevno, 3 do 5 dana.
b) Kontinuirano u vodi za piće:
– prasad do 4 meseca starosti 20g/100 L vode/dnevno
– prasad starija od 4 meseca(nazimad) 30 g/100 L vode/dnevno.
Terapija traje 3-5 dana. Svakog dana praviti svež rastvor preparata, a u slučaju kontinuiranog davanja rastvor se pravi dva puta dnevno (na 12 sati). U periodu davanja medicinirane vode, potrebno je onemogućiti da svinjama budu dostupni drugi izvori vode.

Predoziranje: Primena većih doza od preporučenih nije dovela do neželjenih simptoma.

Karenca

Pilići:
Meso: 24 sata nakon završetka terapije.
Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Svinje:
Meso: 48 sati nakon završetka terapije.