Panacur boli 250

fenbendazol (250 mg)
tableta
za ovce i koze

Categories: , ,

Description

Panacur boli 250
Fenbendazol (250 mg)
Tableta
Za ovce i koze

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadrži:
Aktivna supstanca:
Fenbendazol 250 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; hidroksietilceluloza; natrijum-skrob glikolat ( tip A); magnezijum-stearat.

FARMACEUTSKI OBLIK

Duguljaste tablete bele do sivobele boje, sa podeonom crtom.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Ovce i koze

Indikacije

Za tretman nezrelih i zrelih oblika nematoda gastrointestinalnog i respiratornog trakta kao i pantljičara ovaca i koza kao što su: Hemonchus spp., Ostertargia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Oesephagostomum spp., Chabertia spp., Gaigeria pochyscelis, Dictiocaulus filaria i Moniezia spp.

Kontraindikacije: Nema ih.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

• Rizik od razvitka rezistencije i posledičnog izostanka efekta terapije se povećava kod:
– suviše česte i ponovljene primene antihelmintika iste grupe,
– kod prolongiranog perioda primene anthelmintika
– primene neodgovarajuće doze zbog loše procene telesne mase
• Sumnja na postojanje kliničkih slučajeva rezistencije na anthelmintike trebala bi dalje biti istražena primenom odgovarajućih testova. Kada rezultati testa ubedljivo sugerišu prisustvo rezistencije na određeni anthelmintik, treba primeniti anthelmintik druge farmaterapeutske klase sa drugačijim mehanizmom delovanja.
Rezistencija na benzimidazole registrovana je kod gastrointestinalnih nematoda ovaca. Stoga, primena ovog preparata treba da se bazira na lokalnim epidemiološkim informacijama o osetljivosti nematoda i preporukama kako da se ograniči dalja rezistencija na anthelmintike.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za upotrebu kod životinja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Da bi osigurali pravilno doziranje, telesnu masu treba odrediti precizno.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Smanjiti na minimum direktni kontakt sa preparatom.

Neželjene reakcije: Nisu poznata.

Može se primenjivati u graviditetu i u laktaciji.

Interakcije: Nisu poznate.

Doziranje i način primene

Doza za ovce i koze je 5 mg fenbendazola/kg telesne mase što odgovara ½ tablete na 25 kg telesne mase.

Infekcije sa pantljičarama treba tretirati sa dozom od 10 mg fenbendazola/kg telesne mase što odgovara 1 tableti na 25 kg telesne mase.

Telesna masa u kg Gastrointestinalne i plućne infestacije Infestacije pantljičarama
25 ½ tablete 1 tableta
50 1 tableta 2 tableta
75 1 ½ tablete 3 tablete

Preporučuje se primena leka uz pomoć odgovarajućeg aplikatora da bi se obezbedilo da životinje progutaju lek.
Lek se primenjuje jednokratno. U slučaju reinfekcije tretman se ponavlja.
Oralna upotreba.

Predoziranje

Fenbendazol ima široke granice bezbednosti.

Karenca

Jestiva tkiva: 15 dana
Mleko: 7 dana