P.G.600®

(horionski gonadotropin, serumski gonadotropin)
Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Svinje (krmače i nazimice)

Categories: , ,

Description

P.G.600®
(horionski gonadotropin, serumski gonadotropin)
Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Svinje (krmače i nazimice)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 bočica sa praškom (1 doza) sadrži:
Horionski gonadotropin 200 i.j.
Gonadotropin, serumski konjski 400 i.j.
Ekscipijensi:
manitol; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat

1 bočica rastvarača (5 ml) sadrži:
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat 3.15 mg
Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat 3.3 mg
Voda za injekcije do 5 ml

FARMACEUTSKI OBLIK: Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Svinje (krmače i nazimice)

Indikacije

Indukcija i sinhronizacija polnog sazrevanja kod nazimica.
Indukcija i sinhronizacija prve ovulacije nakon odbijanja (kada se daje 0-2. dana nakon odbijanja).
Tretman anestrusa nakon odbijanja (kada je dat 11-12 dana nakon odbijanja).

Kontraindikacije

Nisu poznate.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema podataka

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Za primenu na životinjama.
Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
PMSG i hCG mogu uticati na funkciju gonada kod ljudi.
U slučajevima akcidentalnog samoubrizgavanja hitno potražiti medicinski savet i pokazati uputstvo za lek ili etiketu lekaru.
U slučaju kontakta sa kožom, odmah isprati kožu sapunom i vodom.

Neželjene reakcije

U retkim slučajevima, kao i kod drugih preparata koji u sebi sadrže proteine, može se javiti anafilaktoidna reakcija, ubrzo nakon davanja. U takvim slučajevima indikovana je brza medikacija adrenalinom ili glukokortikosteroidima.
Prilikom davanja poštovati pravila asepse.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne koristiti kod gravidnih životinja.: Interakcije

Usled nedostatka ispitivanja, lek ne primenjivati istovremeno sa drugim supstancama.

Doziranje i način primene

Kod nazimica:
Kod indukcije i sinhronizacije estrusa kod nazimica starih 6-7 meseci i teških najmanje 85 kg, aplikovati jednu dozu P.G.600 ®s.c./i.m. iza uha.

Kod krmača:
Za indukciju i sinhronizaciju prve ovulacije nakon odbijanja prasadi, dati jednu dozu P.G.600® s.c./i.m. iza uha, izmedju 0 i 2. dana nakon odbijanja.
Za tretman ponovnog uspostavljanja estralnog ciklusa nakon odlučivanja prasadi, dati jednu dozu P.G.600® s.c./i.m. iza uha, izmedju 8. i 10.dana nakon odbijanja.

Predoziranje: Nije poznato

Karenca: Mleko i meso: 0 dana