Nobivac Tricat Trio

Vakcina koja sadrži živi kalicivirus mačaka (soj F9), živi virus rinotraheitisa mačaka (soj G2620A) i živi virus panleukopenije mačaka (soj MW-1)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za mačke

Categories: , ,

Description

Nobivac Tricat Trio
Vakcina koja sadrži živi kalicivirus mačaka (soj F9), živi virus rinotraheitisa mačaka (soj G2620A) i živi virus panleukopenije mačaka (soj MW-1)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (1 ml ) rekonstituisane vakcine sadrži:

Aktivne supstance:
Živi atenuirani kalicivirus mačaka, soj F9 4,6log10 PFU – 6,4log10 PFU
Živi atenuirani virus rinotraheitisa mačaka
(herpes virus tip1), soj G2620A 5,2log10 PFU – 7,0log10 PFU
Živi atenuirani virus panleukopenije mačaka,
soj MW-1 4,3log10TCID50-6,4log10 TCID50

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci

Liofilizat
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Hidrolizovani želatin
Kazein hidrolizat
Sorbitol

Rastvarač:
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Kalijum-dihidrogenfosfat
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Mačke

Indikacije

Aktivna imunizacija mačaka u cilju:
– redukovanja kliničkih simptoma uzrokovanih infekcijom kalicivirusom (FCV) i herpes virusom mačaka tipa 1 (FHV) i
– prevencije kliničkih simptoma, leukopenije i izlučivanja virusa kod infekcije virusom panleukopenije mačaka (FPLV).
Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 4 nedelje od vakcinacije za FCV i FVR, odnosno 3 nedelje za FPLV.
Trajanje imuniteta za FCV i FHV: 1 godina, za FPLV: 3 godine

Kontraindikacije

Ne daje se tokom graviditeta i laktacije (pogledati tačku 4.7).

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Maternalna antitela, koja mogu biti prisutna do starosti od 9-12 nedelja, mogu negativno uticati na efikasnost vakcinacije. Može se desiti da primena vakcine u periodu prisustva maternalnih antitela ne spreči u potpunosti pojavu kliničkih simptoma, leukopeniju i ekskreciju virusa kod FPLV infekcije. Ukoliko se kod mačića očekuje relativno visok nivo maternalnih antitela, shodno tome treba prilagoditi raspored (vreme) vakcinacije životinja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju samoubrizgavanja vakcine, treba odmah potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo ili etiketu vakcine.

Neželjene reakcije

Na mestu aplikacije vakcine se može javiti slabo bolan otok koji traje 1-2 dana. Takođe, telesna temperatura može biti blago povišena (do 40C), tokom 1-2 dana od primene vakcine. U nekim slučajevima se u prva dva dana nakon vakcinacije mogu zapaziti kijanje, kašalj, nosni iscedak, blaga otupelost ili smanjen apetit.
U veoma retkim slučajevima, moguća je pojava reakcija preosetljivosti (svrab, dispnoja, povraćanje, dijareja i kolaps).

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Vakcina se ne primenjuje tokom laktacije zbog nepostojanja podataka o bezbednosti primene vakcine mačkama u laktaciji.
Vakcina se ne primenjuje tokom graviditeta jer živi FPL virus može uzrokovati reproduktivne probleme kod gravidnih mačaka i kongenitalne anomalije kod potomstva.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojom drugom vakcinom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog leka treba donositi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Jedna bočica liofilizata se rekonstituiše sa jednim mililitrom rastvarača (= jedna doza), neposredno pre primene.
Rastvarač treba dodati u bočicu sa liofilizatom i lagano mućkati, sve dok se liofilizat potpuno ne rastvori. Nakon zagrevanja na sobnu temperaturu, vakcina se aplikuje subkutano, u dozi od 1 mL. Za aplikaciju treba koristiti sterilnu opremu, bez tragova dezinficijenasa. Rekonstituisanu vakcinu upotrebiti u roku od 30 minuta.

Primarna vakcinacija:
Aplikovati dve pojedinačne doze, u razmaku od 3-4 nedelje.
Prva doza se može aplikovati od 8-9 nedelja starosti, a druga od 12. nedelje (pogledati tačku 5.10)
Revakcinacija:
Aplikovati jednu dozu (1 mL) vakcine, prema sledećem rasporedu:
– revakcinacija protiv Calici virusa i herpesvirusa (tip 1) mačaka mora se sprovoditi svake godine (sa vakcinama koje sadrže sojeve F9 i G2620, ukoliko je moguće)
– revakcinacija protiv virusa panleukopenije mačaka može se sprovoditi svake treće godine (sa vakcinom koja sadrži soj MW-1, ukoliko je moguće).

Predoziranje

Kod primene doze koja je desetostruko veća od preporučene, na injekcionom mestu se može zapaziti bolan otok, u trajanju 4-10 dana. Tokom 1-2 dana nakon aplikacije može se javiti prolazno povišenje telesne temperature (do 40,8°C).
U nekim slučajevima se tokom nekoliko dana nakon aplikacije može zapaziti uznemirenost, kašalj, kijanje, prolazna letargija i smanjen apetit.

Karenca

Nije primenljivo.