Nobivac ®Rabies

Vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV
Suspezija za injekciju
Za pse, mačke, goveda, ovce, koze,lisice, lasice i konje

Categories: , , , , ,

Description

Nobivac ®Rabies
Vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV
Suspezija za injekciju
Za pse, mačke, goveda, ovce, koze,lisice, lasice i konje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

U dozi od 1ml nalizi se:
Aktivna supstanaca
Inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV najmanje 2 i.j./doza

Adjuvans:
Aluminijum-fosfat 0.15mL/mL

Konzervans:
Tiomersal najviše 0.02%

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Aluminijum-fosfat, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat, natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat ,
tiomersal i prečišćena voda.

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Psi, mačke, goveda, ovce, koze, lisice, lasice i konji

Indikacije

Služi za aktivnu imunizaciju zdravih psa, mačkaka, goveda, ovaca, koza,lisica, lasica i konja
protiv besnila u cilju smanjenja kliničkih simptoma i mortaliteta.
Imunitet nastaje 3 nedelje od prve vakcinacije i traje godinu dana od prve vakcinacije.

Kontraindikacije

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod zivotinja

Pre upotrebe vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu (15-25°C).Koristiti sterilne špriceve i igle

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Akcidentalno samoubrizgavanje ne predstavlja rizik, a ako do njega dođe ranu treba istisnuti i dezinfikovati.

Neželjene reakcije

Povremeno se na mestu davanja nakon s.c. aplikacije može se javiti prolazni čvorić

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Vakcina može biti korišćena tokom graviditeta

Interakcije

Kod pasa-Nobivac rabies se može koristiti za rekonstituciju liofiliziranih Nobivac vakcina za pse i može se davati sa Nobivac L.
Kod mačaka-Nobivac Rabies može se koristiti za rekonstituciju Nobivac Tricat vakcine.

Doziranje i način primene

Doza vakcine je 1 ml.

Vakcina se psima i mačkama daje i.m. ili s.c., govedima i konjima i.m., a lasicama s.c.
Prva vakcinacija se sprovodi koda pasa i mačaka u uzrastu od 12 nedelja, kod goveda i konja u uzrastu od 6 meseci, a kod lasica u uzrastu od 12 nedelja. Prva vakcinacija može biti izvedena i u
ranijem uzrastu, ali se u tom slučaju vakcinacija mora biti ponovljena u uzrastu od 12 nedelja do 6 meseci, zavisno od vrste.

Kod pasa i mačaka revakcinacija se preporučuje svake 3 godine, kod goveda i konja svake 2 godine, a kod lasica svake godine. Preporučeni interval revakcinacije bazira se na rezultatima sopstvenih ispitvanja.

Pošto lokalne zakonske regulative mogu zahtevati raniju revakcinaciju, revakcinacija na besnilo se u skaldu sa propisima Republike Srbije obavlja na 1 godinu, a kada su lovački psi u pitanju na 6 meseci.
Rezultati seroloških ispitivanja pokazuju da vakcinacija ovaca,koza i lisica daje potrebnu zaštitu
najmanje jednu godinu.

Predoziranje

Povremeno se na mestu davanja nakon s.c. aplikacije može se javiti čvorić prolaznog krakatera.

Karenca: Nije primenljivo