Nobivac® Puppy DP

Vakcina koja sadrži živi parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za pse

Categories: , ,

Description

Nobivac® Puppy DP
Vakcina koja sadrži živi parvovirus pasa (soj 154) i živi virus štenećaka (soj Onderstepoort)
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza sadrži:

Liofilizat:
Aktivne supstance:
Živi atenuirani parvovirus pasa (CPV), soj 154 7,0-8,4 log10 TCID50
Živi atenuirani virus štenećaka (CDV), soj Ondesterpoort 5,0-6,0 log10 TCID50

TCID50: infektivna doza za 50% kulture tkiva

Pomoćne supstance:
Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti 6.1.

Rastvarač: Nobivac® Solvent

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Liofilizat:
Sorbitol
Želatin, hidrolizovani
Kazein hidrolizat
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat

Rastvarač Nobivac® Solvent:
Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Kalijum-dihidrogenfosfat
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Psi (štenad)

Indikacije

Aktivna imunizacija pasa starih najmanje 6 nedelja protiv štenećaka (CDV) i parvoviroze pasa (CPV).

Kontraindikacije

Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim i životinjama invadiranim parazitima.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Maternalna antitela mogu imati negativan uticaj na efikasnost vakcinacije.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave pse. Pre vakcinacije sprovesti adekvatan klinički pregled.
Nakon vakcinacije treba sprečiti kontakt štenadi sa potencijalnim izvorima infekcije.
Za pripremu i primenu vakcine treba koristiti sterilan pribor, bez tragova dezinficijenasa ili alkohola.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba podstaći krvarenje na mestu uboda i dezinfikovati mesto aplikacije, a zatim se obratiti lekaru i pokazati mu tekst uputstva ili etikete.

Neželjene reakcije

Veoma retko, moguć je razvoj reakcija preosetljivosti nakon vakcinacije, sa simptomima kakvi su letargija, facijalni edem, pruritus, povraćanje, dijareja, dispnoja ili kolaps. U većini slučajeva ove reakcije su blage, samoograničavajuće i prolaznog karaktera. Ukoliko je potrebno, treba aplikovati kortikosteroide i/ili adrenalin.
Veoma retko, moguć je razvoj lokalnih reakcija, npr. otoka na mestu primene.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:
– veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);
– česta (1-10 od 100 životinja);
– povremena (1-10 od 1000 životinja);
– retka (1-10 od 10.000 životinja);
– veoma retka (manje od 1 od 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Vakcina je namenjena za imunizaciju štenadi.

Interakcije

Vakcina se rekonstituiše sa rastvaračem Nobivac® Solvent.
Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa drugim vakcinama.

Doziranje i način primene

Za subkutanu upotrebu.

Jedna doza vakcine Nobivac®Puppy DP se rekonstituiše sa 1 mL rastvarača Nobivac® Solvent i aplikuje subkutano psima starim najmanje 6 nedelja.
Nakon toga, psi se od 8. nedelje vakcinišu drugim vakcinama iz programa Nobivac®, prema preporučenim protokolima vakcinacije.

Pre upotrebe treba sačekati da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25°C).

Pre upotrebe promućkati.
Vakcinu treba iskoristiti u periodu od 30 minuta nakon rekonstitucije.

Predoziranje

Nakon primene desetostruke doze vakcine nisu zabeleženi drugi simptomi osim navedenih u poglavlju 4.6.

Karenca: Nije primenljivo