Nobivac® DHP

Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3) i živi parvovirus pasa (soj 154) liofilizat za suspenziju za injekciju
Za pse

Categories: , ,

Description

Nobivac® DHP
Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj Onderstepoort), živi adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj LPV3) i živi parvovirus pasa (soj 154) liofilizat za suspenziju za injekciju
Za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 1 ml sadrži:

Aktivne supstance:
živi atenuirani virus štenećaka, soj Onderstepoort 104.0 – 106.0 TCID50
živi atenuirani adeno virus pasa, tip 2 soj Manhattan LPV3 104.0 – 106.5 TCID50
živi atenuirani parvo virus pasa, soj 154 107.0 – 108.4 TCID50

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Liofilizat:
Sorbitol, hidrolizovani želatin, kazein hidrolizat, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat i voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju za injekciju

Klinicki podaci

Ciljne vrste životinja: Psi

Indikacije

Za aktivnu imunizaciju pasa u cilju smanjenja kliničkih znakova bolesti prouzrokovanih virusom štenećaka pasa, sprečavanja kliničkih znakova i izlučivanja virusa prouzrokovanih parvovirusom pasa, smanjenja kliničkih znakova prouzrokovanih hepatitisom i izlučivanja virusa usled infekcije adenovirusom 1 i u cilju smanjenja kliničkih znakova respiratorne infekcije i izlučivanja virusa prouzrokovanog infekcijom adenovirusom tip 2.

Početak imuniteta: 1 nedelja
Dužina imuniteta: 3 godine.

Kontraindikacije: Nisu poznate

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Prisustvo maternalnih antitela može smanjiti efikasnost vakcinacije. Međutim, dokazana je korist od vakcinacije u prisustvu onih nivoa maternalnih antitela koji se mogu očekivati na terenu.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave pse.
Pse ne treba izlagati riziku od infekcije nedelju dana nakon završenog programa vakcinacije.
Iako je veoma ograničeno izlučivanje vakcinalnog soja parvovirusa pasa (CPV) moguće tokom 8 dana nakon vakcinacije, ono je bez epizootiološkog značaja jer nema podataka da kod nevakcinisanih životinja dovodi do pojave kliničkih simptoma.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

U slučaju samoubrizgavanja vakcine, mesto aplikacije oprati velikom količinom vode. U slučaju pojave reakcije na vakcinu, obratiti se lekaru i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu. Oprati i dezinfikovati ruke i pribor nakon vakcinacije.

Neželjena reakcije

Na mestu aplikacije se može javiti difuzni otok prečnika do 5 mm. Povremeno je ovaj otok tvrd i bolan i može trajati do 3 dana nakon injekcije.
U retkim slučajevima, moguće je prolazno povećanje telesne temperature i/ili reakcija preosetljivosti (anafilaksa) ubrzo nakon vakcinacije (letargija, edem lica, svrab, dispnoja, povraćanje, dijareja ili kolaps).

Može se koristiti tokom graviditeta.

Interakcije

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa inaktivisanim vakcinama Nobivac programa protiv leptospiroze pasa protiv sledećih uzročnika: L. interrogans serogrupa Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogrupa Australis serovar Bratislava i L. kirschneri serogrupa Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang.

Nakon primene sa jednom od vakcina protiv leptospiroze, blagi prolazni porast telesne temperature (≤ 1°C) se može pojaviti tokom nekoliko dana nakon vakcinacije i sa pojavom smanjene aktivnosti i/ili smanjenog apetita kod nekih štenaca. Mali, prolazni otok (≤ 4 cm), koji povremeno može biti tvrd i bolan na dodir, može se pojaviti na mestu primene injekcije. Bilo koji otok će se ili povući ili znatno smanjiti u roku od 14 dana nakon vakcinacije.

Nakon istovremene primene prekomernih doza Nobivac DHP i vakcine protiv leptospiroze iz Nobivac programa, prolazne lokalne reakcije kao što su difuzni do tvrdi otok od 1 do 5 cm u

prečniku se može uočiti do od 5 nedelja nakon vakcinacije, ali za neke može biti potrebno malo više vremena do potpunog povlačenja.

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa inaktivisanim vakcinama Nobivac programa protiv besnila. Nakon primene sa vakcinom protiv besnila, prolazne lokalne reakcije kao što su difuzni do tvrdi otok od 1 do 4 cm u prečniku se može uočiti uglavnom do 3 nedelje nakon vakcinaje. Otok može biti bolan do 3 dana nakon primene.

Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine istog dana, ali ne i pomešano sa živom vakcinom za intranazalnu primenu iz Nobivac programa protiv infektivnog traheobronhitisa uzrokovanog sa Bordetella bronchiseptica i/ili virusom parainfluence pasa.

Kada se Nobivac DHP primenjuje sa bilo kojom od gore pomenutih vakcina iz Nobivac programa, minimalan propisan uzrast pasa kada je vakcinacija moguća treba uzeti u obzir tako da su u trenutku vakcinacije psi najmanjeg propisanog uzrasta ili stariji, uzimajući u obzir odobrene informacije svake od pojedinačnih vakcina.

Pre istovremene primene vakcina treba uzeti u obzir informacije iz Uputstava za lek ovih vakcina.

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom osim sa gore navedenim. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog medicinskog proizvoda treba da bude doneta u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene:

Jedna bočica vakcine sadrži jednu dozu.
Vakcina se rekonstituiše neposredno pre primene i aplikuje se subkutano. Vakcina se rekonstituiše sa vakcinama iz Nobivac programa protiv besnila ili leptospiroze kao što je navedeno u odeljku 4.8.
Pri aplikaciji koristiti sterilan pribor. Vakcina ne sme da se kontaminira hemijskim dezinficijensima. Pre inokulacije vakcine ne dezinfikovati kožu alkoholom ili hemijskim dezinficijensima.

Šema vakcinacije:
Primarna vakcinacija:
Kod štenadi stare preko 10 nedelja jedna doza vakcine bi trebalo da obezbedi zadovoljavajući imunski odgovor.
Kod štenadi gde je potrebna ranija zaštita, prva doza vakcine se može se može primeniti u 6. nedelji starosti, ali zbog uticaja maternalnih antitela na imunski odgovor nakon vakcinacije poslednju dozu vakcine treba aplikovati štenadi 2-4 nedelje kasnije, tj. u uzrastu od 10 i više nedelja.

Nakon završenog primarnog programa vakcinacije, revakcinacija se vrši svake tri godine.

Predoziranje

Kod aplikacije desetostruke doze vakcine nisu zapaženi drugi simptomi osim onih opisanih u poglavlju 4.6.

Karenca: Nije primenljivo