Nobilis®ND Clone 30

vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti živine (soj Clone 30)

liofilizat za suspeziju

za piliće i ćuriće

Categories: , ,

Description

 Nobilis®ND Clone 30

 vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti živine (soj Clone 30)

liofilizat za suspeziju

za piliće i ćuriće

 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza sadrži:

  Aktivna supstanaca

Živi atenuirani virus Newcastle bolesti živine(soj Clone 30) 6.0log10 ELD50 *

50%letalna doza za embrione

Spisak pomoćnih supstanci

Sorbitol, hidrolizovani želatin, kazein pankreasnog soka, dinatrijumfosfat, dihidrat, voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

 Liofilizat za suspenziju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići, ćurići

Indikacije

Vakcinacija pilića i ćuraka protiv Newcastle bolesti. Vakcina se može primenjivati počevši od jednog dana starosti kod svih kategorija  ciljnih vrsta.

 Kontraindikacije

 Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje. Takođe, vakcinu ne treba davati neposredno pred transport.

Vakcina se ne sme aplikovati 14 dana pre, niti 14 dana posle aplikacije bilo koje druge žive vakcine, izuzev vakcine protiv Marekove bolesti.

 Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

 Program vakcinacije:

Bezbedno je primeniti vakcinu već od prvog dana starosti pa nadalje. Optimalno vreme i metod aplikacije najviše zavisi od lokalne situacije, pa stoga uvek treba poslušati savet veterinarskog inspektora.

Imunitet:

Kod vakcinisane živine imunitet traje približno 6 nedelja. Za dužu zaštitu revakcinacija je neophodna.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Rastvorenu vakcinu treba utrošiti što pre (najduže za 2 sata) i zaštititi od direktnog uticaja sunčevih zraka. U objektu se ne sme vršiti dezinfekcija bar 24 časa pre vakcinacije. Voda i posude koje se koriste za rastvaranje vakcine moraju biti čiste i bez primesa deterdženata, dezinficijensa, hlora i soli metala.

Pilićima i ćurićima vodu za piće uskratiti bar 3 – 4 sata pre vakcinacije.

Kod primene aerosol vakcinacije brojlerskih pilića treba obavezno konsultovati specijalističku službu. Neadekvatna primena vakcine aerosol metodom može uzrokovati povećan procenat mortaliteta.

Temperatura vazduha od 20°C do 22°C, kao i relativna vlažnost u objektu od 60 – 70% čine optimalne uslove za sprovođenje ovakvog načina aplikacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

– Oprati i dezinfikovati ruke i opremu nakon vakcinacije.

– Vakcinisati samo zdrave životinje.

– Nakon rekonstitucije vakcinu upotrebiti u toku 2 sata.

– Izbegavati izlaganje vakcinalnom virusu.

– Obavezno je nošenje zaštitne maske za lice u toku primene vakcine putem aerosola, jer je moguća pojava konjunktivitisa.

Neželjene reakcije

 Blaga respiratorna reakcija. Trajanje i intenzitet neželjene reakcije na vakcinu zavisi od zdravlja i kondicije ptica. Hitna vakcinacija u periodu nošenja može dovesti do pada nosivosti.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja: Nije primenljivo

Interakcije

Ne davati u kombinaciji sa drugim lekovima.

Doziranje i način primene

 Vakcinalni program

Brojleri  
starost način primene vakcinacije
6 – 12 dana raspršivanje ili u vodi za piće

 

Buduće koke nosilje i rasplodna jata  
starost način primene vakcinacije
  1 –   2 nedelje raspršivanje ili u vodi za piće
  6 –   8 nedelja revakcinacija u vodi za piće
14 – 16 nedelja revakcinacija u vodi za piće
19 – 21 nedelja revakcinacija u vodi za piće

 

– Za primenu vakcine raspršivanjem neophodno je da čestice aerosola budu veličine oko 100 mikrona (odnosno da veličina rupica na raspršivaču iznosi oko 0,55 mm) i da se raspršuje sa daljine od 50 cm do najviše 1 m iznad pilica. Približno 500 ml rastvarača (destilovana voda) je dovoljno za 1.000 pilića ili 1.000 doza.

– Za primenu vakcine u vodi za piće kod pilića starih 1 – 2 nedelje, treba 1.000 doza vakcine rastvoriti sa 5 – 9 litara vode, a kod starijih 1.000 doza rastvoriti u 20 litara vode. Preporučljivo je (gde je moguće) da se medicinirana voda živini daje u dva puta, drugi put 30 minuta kasnije, da bi se omogućilo da sve jedinke unesu odgovarajuću količinu vakcine. Vakcina se rekonstituiše samo u svežoj i čistoj česmenoj vodi. Za zaštitu rastvorene vakcine poželjno je dodati obrano mleko u količini od 500 ml na 10 l vode ili 1 kg mleka u prahu na 400 l vode.

– Za primenu vakcine okulonazalnim putem vakcina se prethodno rekonstituiše u specijalnom rastvaraču, a zatim ovako rastvorena vakcina se u dozi, odnosno količini od 0,1 ml, tj. dve kapi okulonazalno aplikuje pilićima. Posle zatvaranja kljuna i jedne nozdrve prstom u drugu nozdrvu se ukapa jedna kap, a u oko druga kap.

 Način primene:

Upotreba raspršivanjem, upotreba u vodi za piće i upotreba okulonazalnim putem. Za okulonazalnu primenu potreban je specijalni rastvarač.

Primenjeni volumen zavisi od opreme kao i starosti životinja za vakcinaciju.

Predoziranje

Neželjene reakcije posle primene desetostruke doze vakcine su opisane u poglavlju 4.6, s tim što reakcije  mogu biti nešto izražajnije.

Karenca: Nula (0) dana