Nobilis Salenvac T

Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Salmonella Enteritidis PT4 (soj 109) i Salmonella Typhimurium DT 104
Suspenzija za injekciju
Za piliće

Categories: , ,

Description

Nobilis Salenvac T
Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Salmonella Enteritidis PT4 (soj 109) i Salmonella Typhimurium DT 104
Suspenzija za injekciju
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine od 0,5 ml sadrži:
Aktivne supstance:
Inaktivisane bakterije Salmonella Enteritidis PT4 (soj 109) 1 RP*
Inaktivisane bakterije Salmonella Typhimurium DT 104 1 RP*

*RP  relativna potenca  srednja vrednost titra antitela nakon aplikacije vakcine kunićima u testu imunogenosti je jednaka ili veća od srednje vrednosti titra dobijenog aplikacijom referentne serije vakcine čija efikasnost je dokazana na pilićima

Adjuvans: aluminijum-hidroksid: 125 mg
Konzervans: tiomersal: 0,065 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Aluminijum-hidroksid gel, trometamol (tris), maleinska kiselina, natrijum-hlorid, formaldehid, tiomersal, voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Pilići namenjeni za priplod i za proizvodnju jaja.

Indikacije

Aktivna imunizacija pilića u cilju redukcije kolonizacije cekuma i redukcije fekalne ekskrecije S. Enteritidis i S. Typhimurium.
Početak imuniteta: 4 nedelje nakon aplikacije druge doze vakcine.
Trajanje imuniteta: do 56-60 nedelje starosti, za piliće vakcinisane u 12. i 16. nedelji

U izuzetnim slučajevima, ukoliko je epizootiološki indikovano odnosno postoji veći rizik od infekcije u ranoj fazi uzgoja (u sredinama gde je nedavno dolazilo do izbijanja salmoneloze ili sredinama sa povećanim rizikom od infekcije), mogu se vakcinisati jednodnevni pilići.

Početak imuniteta: 4 nedelje nakon aplikacije druge doze vakcine.

Kontraindikacije

Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim, kahektičnim, rekonvalescentnim, kao ni životinjama inficiranim parazitima.
Vakcina se ne primenjuje tokom perioda nošenja jaja.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Nema podataka o uticaju maternalnih antitela na razvoj imunskog odgovora nakon vakcinacije. Prema tome, kada je epidemiološki indikovana vakcinacija jednodnevnih pilića, treba vakcinisati samo piliće koji potiču iz nevakcinisanih i neinficiranih roditeljskih jata.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah se obratiti lekaru i pokazati mu tekst uputstva za lek ili etiketu leka.

Neželjene reakcije

Vakcina sadrži adjuvans i vakcinacija može rezultirati pojavom prolaznog otoka na mestu aplikacije, što je više izraženo kod jednodnevnih pilića.
Kod pilića starosti 4 i više nedelja (kod kojih se aplikuje doza od 0,5 ml) vakcinacija može, mada retko, rezultirati pojavom malih čvorića na mestu aplikacije (površine do najviše 1 cm2), koji se uočavaju odmah nakon vakcinacije, prolaznog su karaktera i najčešće se povlače nakon 1-2 dana. Kod vakcinisanih ptica može se javiti prolazna otupelost, apatija i hramanje u trajanju do 2 dana.
Kod jednodnevnih pilića (kojima se aplikuje doza od 0,1 ml) reakcije su izraženije. Otok na mestu aplikacije je izraženiji nego kod primene doze od 0,5 mL pticama starim četiri i više nedelja, i nekad može da zahvati ceo batak. Ove reakcije su prolazne i u većini slučajeva se povlače za najviše 7 dana. U izuzetnim slučajevima, otok može biti prisutan i 15 dana nakon inokulacije vakcine. Osim navedenog, kod značajnog dela ptica mogu se javiti letargija, otupelost i hramanje, kao i redukovani prirast.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:
– veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)
– česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
– povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)
– retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)
– veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne primenjuje se kod živine tokom perioda nošenja jaja.

Interakcije

Vakcinacija kod pilića uzrokuje serološki odgovor koji može da da lažno pozitivan rezultat u serološkoj kontroli na prisustvo infekcije S. Enteritidis i S. Typhimurium u jatu, pa je pozitivan serološki nalaz potrebno potvrditi i bakteriološki. Vakcinu ne treba primenjivati u jatima u kojima se za detekciju infekcije S. Enteritidis i S. Typhimurium koriste isključivo serološki testovi.
Vakcinacija takođe može da dovede do ukrštene reakcije u testu aglutinacije na pločici za S. Pullorum/Gallinarum, pa za diferencijalnu dijagnozu treba koristiti specifične serološke ili bakteriološke metode.
Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine ukoliko se ona primenjuje sa drugim vakcinama ili lekovima. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Za intramuskularnu upotrebu.

Imunizacija nosilja i roditelja:
Vakcina se aplikuje intramuskularno, dvokratno, u intervalu od 4 nedelje.
Vakcinacija se spovodi u 12. i 16. nedelji života, primenom doze od 0,5 mL vakcine intramuskularno u batak ili grudnu muskulaturu.

Imunizacija jednodnevnih pilića (kada je to epizootiološki indikovano, u visokorizičnom okruženju):
Jednodnevni pilići se vakcinišu intramuskularno primenom doze od 0,1 mL, a 4 nedelje kasnije se primenjuje druga doza od 0,5 mL.

Predoziranje

Nakon primene dvostruko veće doze vakcine nisu zabeležene druge reakcije osim onih opisanih u delu 4.6., ali su bile izraženije nego nakon primene jedne doze.

Karenca: Nula (0) dana