Nobilis® Rismavac

Vakcina koja sadrži živi herpes virus (virus Marekove bolesti), soj CVI988
Suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće

Categories: , ,

Description

Nobilis® Rismavac
Vakcina koja sadrži živi herpes virus (virus Marekove bolesti), soj CVI988
Suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Sastav po dozi (0,2 ml):
Aktivne supstance:
Živi virus Marekove bolesti, soj CVI988 najmanje 3.0 log10 TCID50

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Vakcina
Podloga za rast
Teleći serum
Dimetilsulfoksid
Antibiotici (vakcina može sadržati, pojedinačno ili u kombinaciji, u tragovima antibiotike neomicin-sulfat, gentamicin-sulfat, polimiksin B-sulfat i amfotericin B).
Rastvarač
Saharoza
Kazein hidrolizat
Kalijum-dihidrogenfosfat
Fenolsulfonftalein
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju
Zamrznuta suspenzija se čuva u tečnom azotu.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Jednodnevni pilići.

Indikacije

Za aktivnu imunizaciju jednodnevnih pilića protiv Marekove bolesti.

Kontraindikacije

Nema ih, kada se vakcina primenjuje u skladu sa uputstvom.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Vakcinisati samo zdrave piliće.
Nakon rastvaranja, vakcinu upotrebiti u roku od dva sata.

Zbog mogućnosti širenja vakcinalnog virusa, treba sprovesti preventivne mere, naročito na lokacijama gde se nalaze jata različite starosti.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Subkutana aplikacija daje slabije zaštitne efekte od intramuskularne aplikacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe koje aplikuju ovaj preparat se moraju pridržavati opštih mera predostrožnosti pri rukovanju tečnim azotom i/ili supstancama na veoma niskim temperaturama.
Ampule mogu eksplodirati pri naglim promenama temperature, tako da osobe koje rukuju vakcinom moraju sebe zaštititi nošenjem maske za lice i zaštitinih rukavica.
Posle rukovanja vakcinom oprati i dezinfikovati ruke.
U slučaju promrzlina od tečnog azota, zagrejati povređeni deo tela potapanjem u vodu temperature 29 ± 10C. Tokom zagrevanja može se javiti bol, što je uobičajena reakcija. Povređeni deo ne trljati i odmah zatražiti pomoć lekara.

Neželjene reakcije: Moguće su blage postvakcinalne reakcije.

Upotreba tokom graviditeta, laktacija i nošenje jaja

Ne koristi se kod ptica u periodu nošenja.

Interakcije: Nisu poznate

Doziranje i način primene

Nakon što se sadržaj ampule prethodno otopi potapanjem ampule u vodu na sobnoj temperaturi, ampula se promućka, odmah otvara i sadržaj se špricem prenese u bočicu sa rastvaračem
(rastvarač treba da bude zagrejan do sobne temperature), nakon čega se blago promućka.
U 200 ml rastvarača se rastvara 1000 doza vakcine.
Doza po piletu je 0.2 ml.
Vakcina se daje subkutano u vrat ili intramuskularno u nogu (batak).
Vakcinacija se vrši automatskim sterilnim špricem.

Predoziranje

Nema posebnog tretmana ili preporučene antidot terapije.

Karenca: Nema ograničenja