Nobilis Rismavac + CA 126

Živi herpes virus živine (soj CVI-988) i živi herpes virus ćuraka (soj FC-126)
Koncentrat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Jednodnevni pilići

Categories: , ,

Description

Nobilis Rismavac + CA 126
Živi herpes virus živine (soj CVI-988) i živi herpes virus ćuraka (soj FC-126)
Koncentrat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Jednodnevni pilići

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (0,2 ml) suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:
živi herpes virus živine (soj CVI-988) najmanje 103,0 PFU/doza
živi herpes virus ćuraka (soj FC-126) najmanje 103,0 PFU/doza

Pomoćne supstance:
teleći serum; dimetil sulfoksid

Rastvarač:
Saharoza; pankreasni kazein; kalijum dihidrogenfosfat; fenolsulfoftalein; voda za injekcije
FARMACEUTSKI OBLIK

Koncentrat i rastvarač za suspenziju za injekciju

IMUNOLOŠKI PODACI

Farmakoterapijska grupa: Imunološki preparati za ptice; žive virusne vakcine.
ATC vet kod:QI01AD03

Živa virusna vakcina za aktivnu imunizaciju pilića protiv Marekove bolesti. U vakcinisanih pilića imunitet se pojavljuje 3. do 4. dana posle vakcinacije, a dostiže maksimum 8. do 10. dana nakon vakcinacije i dovoljan je da zaštiti jedinku u toku celog života.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja:

Jednodnevni pilići i osamnaestodnevna embrionirana jaja.

Indikacije:

Vakcinacija zdravih jednodnevnih pilića i osamnaestodnevnih embrioniranih jaja protiv Marekove bolesti. Indikovana je u slučajevima prisustva veoma virulentnih sojeva virusa Marekove bolesti.

Kontraindikacije:

Vakcina je kontaindikovana kod bolesnih i kahektičnih jedinki. Vakcina se ne sme mešati sa drugim vakcinama.

Neželjena dejstva: Nisu poznata.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

Kada se rastvorena vakcina ne primenjuje odmah, treba je čuvati u ledenom kupatilu sa čestim mućkanjem. Sa kontejnerom sa tečnim azotom kao i sa samom vakcinom smeju da rukuju samo dobro obučene osobe, poštujući sva upozorenja za rukovanje tečnim azotom i materijalima na veoma niskim temperaturama. Obratiti pažnju da tokom rukovanja ne dođe do kontaminacije ruku, očiju ili odeće sa vakcinom.

Pripremanje vakcine:
• Sterilisati opremu za vakcinaciju iskuvavanjem u vodi tokom 20 minuta ili autoklaviranjem (15 minuta na 121°C). Ne koristiti hemijske dezinficijense!
• Sadržaj jedne ampule sjediniti sa jednom flašom rastvarača
• Pre uzimanja vakcine iz kontejnera sa tečnim azotom zaštiti ruke rukavicama, obući ogrtač i staviti na lice masku. Kada se ampula izvadi iz kontejnera držati je podalje od lica i tela

Zbog mogućnosti širenja vakcinalnog virusa, treba sprovesti preventivne mere, naročito na lokacijama gde se nalaze jata različite starosti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Nije primenljivo

Interakcije: Nisu poznate.

Doziranje i način primene:

Vakcinacija jednodnevnih pilića:
Doza vakcine iznosi 0,2 mL vakcine po piletu.
Vakcina se odmah nakon rastvaranja aplikuje subkutano u vrat ili intramuskularno u nogu (batak) u dozi od 0.2 mL po piletu. Sadržaj jedne ampule je dovoljan za vakcinaciju 1000 pilića.

In-ovo vakcinacija
Ubrizgati jednu dozu rekonstituisane vakcine u svako od osamnaestodnevnih embrioniranih jaja u odgovarajućem automatskom in-ovo vakcinatoru. Odgovarajuća zapremina po dozi određuje se u zavisnosti od kapaciteta i opremljenosti in-ovo vakcinatora. Ona ne treba da bude manja od 50µl odnosno veća od 100µl.U zavisnosti od obima u kojem se sprovodi vakcinacija, vakcinu treba rekonstituisati u skladu sa navedenim instrukcijama (vidi dole). Jaja u vakcinatoru treba da budu okrenuta vrhom na gore.

Rekonstitucija vakcine:
Potrebna zapremina rastvarača za rekonstituciju vakcine zavisi od broja doza po ampuli, načina primene i od podešavanja vakcinatora.

zapremina rastvarača po ampuli potrebna za rekonstituciju vakcine
Broj doza po ampuli s.c./i.m.
(0.2ml po dozi) in-ovo
(0.05ml po dozi) in-ovo
(0.1ml po dozi)
1000 doza 200ml 50ml 100ml
2000 doza 400ml 100ml 200ml
4000 doza 800ml 200ml 400ml
5000 doza 1000ml 250ml 500ml

Pre rekonstitucije ampulu sa vakcinom je potrebno otopiti. Pažljivo pročitati uputstvo za rukovanje. Ampule sa vakcinom su smeštene u metalne posude koja se nalaze u kontejneru sa tečnim azotom. Posle uzimanja ampule, potrebno je što brže metalnu posudu vratiti u kontejner sa tečnim azotom, a sadržaj ampule otapati uranjanjem u vodu čija temperatura iznosi 20 do 25°C (sobna temperatura). Ampulu osušiti i promućkati tako da se sadržaj dobro disperguje (razbije). Posle otapanja, sadržaj ampule izvaditi sterilnim špricem zapremine 5-10ml, iglom veličine 18G da bi se izbeglo oštećenje ćelija. Uvesti iglu kroz gumeni zatvarač u bočicu rastvarača (zagrejanog na sobnu temperaturu), i lagano uvući u špric sa vakcinom manju količinu rastvarača. Zatim ovako dobijenu suspenziju iz šprica ubaciti lagano, niz zid bočice, u bočicu sa preostalim rastvaračem. Blago promućkati bočicu da se sadržaj (suspenzija) izmeša. Izvaditi manju količinu suspendovane vakcine koja će poslužiti za ispiranje ampule, a zatim ponovo vratiti „isprani“ deo u bočicu sa rastvaračem. Sadržaj rekonstituisane vakcine pažljivo izvaditi i aplikovati iglom šireg promera kako se ne bi oštetile ćelije. Napuniti sterilni višedozni špric/automatski vakcinator na način kako propisuje proizvođač. U slučaju da je ostao neutrošen deo rekonstituisane vakcine, on se može čuvati u ledenom kupatilu.

Predoziranje

Kod vakcinisane živine nisu zabeleženi neželjeni simptomi kod davanja desetostruko veće doze od preporučene.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema ih

Karenca: 0 dana