Nobilis® ND C2

Vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj C2
Liofilizat za suspenziju za okulonazalnu upotrebu i upotrebu raspršivanjem
Za piliće

Categories: , ,

Description

Nobilis® ND C2
Vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj C2
Liofilizat za suspenziju za okulonazalnu upotrebu i upotrebu raspršivanjem
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza sadrži:
Aktivna supstanca:

Živi atenuirani virus Newcastle bolesti (NDV) soj C2: 5.7 – 7.5 log10 EID50*/doza
(*) EID50 : infektivna doza za 50% embrioniranih jaja

Spisak pomoćnih supstanci
Sorbitol, hidrolizovani želatin, pankreasni hidrolizat kazeina, natrijum-hidrogenfosfat, prečišćena voda.

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju, za okulonazalnu upotrebu i upotrebu raspršivanjem.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići

Indikacije

Aktivna imunizacija pilića protiv virusa Newcastle bolesti u cilju smanjenja kliničkih znakova i mortaliteta.
Početak i trajanje imuniteta: 2 i 5 nedelja nakon vakcinacije seronegativnih jedinki.
Početak zaštite je potvrđen 2 nedelje nakon vakcinacije jedinki sa prisustvom maternalnih antitela.
Trajanje imuniteta: prema programu vakcinacije (pogledati tačku 4.9).

Kontraindikacije

Ne vakcinisati jedinke sa kliničkim znacima bolesti (naročito obolele od respiratornih bolesti) i životinje izložene stresu.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane ptice i do 10 dana posle vakcinacije, pri čemu ne dolazi do pojave simptoma bolesti, ali može dovesti do serokonverzije kod nevakcinisanih životinja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Pri rukovanju vakcinom treba biti oprezan. Virus Newcastle bolesti kod ljudi može uzrokovati prolazni konjuktivitis, pa se zbog toga preporučuje upotreba zaštitnih maski i naočara.
Ruke i opremu treba prati i dezinfikovati nakon vakcinacije.

Neželjene reakcije

Primena vakcine okulonazalnim putem koja nije dostigla sobnu temperaturu može dovesti do pojačanog treptanja ili tremora glave.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije nošenja jaja

Ne primenjivati kod nosilja, niti 4 nedelje pre početka perioda nošenja (pošto bezbednost u ovim slučajevima nije ispitana).

Interakcije

Nisu dostupni podaci o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojom drugom vakcinom, osim sa živim Intervetovim vakcinama protiv infektivnog bronhitisa (soj H120) i protiv rinotraheitisa (soj 11/94). Vakcina protiv Marekove bolesti (soj CVI988-FC126) i vakcina protiv infektivnog bronhitisa (soj IB Ma 5) su kompatabilne sa vakcinom Nobilis ND C2 kada se daju 1. dana (efikasnost vakcine protiv Marekove bolesti i vakcine sa IB Ma 5 sojem nije ispitivana). Vakcina protiv infektivne bolesti burze (soj D78) se može primeniti 7 dana nakon primene vakcine Nobilis ND C2.
Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Okulonazalna primena metodom ukapavanja u oko ili ukapavanja u nos ili raspršivanjem.
Vakcinacija se vrši primenom jedne doze po jedinki od 1. dana starosti .

Okulonazalni način primene:
Rekonstituisati vakcinu sa odgovarajućom količinom pogodnog diluenta i primeniti korišćenjem strandardizovane kapaljke (gde je veličina kapi poznata i konzistentna). Sterilna destilovana voda ili rastvor fosfatnog pufera mogu biti korišćeni. Količina diluenta potrebna za primenu metodom ukapavanja u oko ili ukapavanja u nos zavisi od broja doza i veličine kapi, ali je potrebno približno 35 mL na 1.000 doza. Primeniti jednu kap u nozdrvu ili u oko. Proveriti da li se kap u potpunosti adsorbovala pre puštanja ptice.

Primena raspršivanjem:

Rekonstituisati vakcinu u hladnoj, čistoj vodi u koju se dodaje 2% obranog mleka. Ne treba koristiti hlorisanu vodu. Voda i atomizeri za raspršivanje vakcine ne smeju sadržati sediment, koroziju ni tragove dezinficijenasa ili antiseptika i najbolje je koristiti atomizere koji su isključivo namenjeni za vakcinaciju. Zapremina diluenta za rekonstituciju mora biti dovoljna kako bi se obezbedila homogena distribucija prilikom vakcinacije jedinki.
U zavisnosti od starosti pilića koje treba vakcinisati i sistema uzgoja, koristiti 250 mL do 500 mL vode na 1.000 doza. Suspenzija vakcine mora biti raspršivana nad tačno određenim brojem životinja i to na razdaljini od 30 do 40 cm od njih. Najbolje je postupak sprovesti u mraku kada pilići stoje u grupi. Ukoliko je primenljivo, smanjiti ventilaciju kako bi se sprečio gubitak.

Program vakcinacije:
Nobilis ND C2 se može davati od 1. dana starosti. Treba pratiti produženi program vakcinacije jer imunitet indukovan vakcinacijom sa Nobilis ND C2 nije dugotrajan.
Da bi se održao potreban nivo zaštite, piliće treba revakcinisati 2-3 nedelje nakon prve vakcine, uporedo sa živom vakcinom koja sadrži invazivniji soj Clone 30.

Predoziranje

Nisu zabeležena neželjena dejstva nakon primene desetostruke doze vakcine preporučenim načinima aplikacije.

Karenca: Nula (0) dana.