Nobilis® Ma5+Clone 30

Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa (soj Ma5, serotip Massachusetts i živi virus Newcastle bolesti (soj Clone 30) liofilizat za suspenziju
Za piliće

Categories: , ,

Description

Nobilis® Ma5+Clone 30
Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa (soj Ma5, serotip Massachusetts) i živi virus Newcastle bolesti (soj Clone 30)
Liofilizat za suspenziju
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

U dozi od 1ml nalizi se:

Aktivna supstanaca
Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa živuine soj Ma5 najmanje 3,0 log10 EID50
Živi atenuirani virus Newcastle bolesti soj Clone 30 najmanje 6,0 log10 ELD50

Spisak pomoćnih supstanci
Sorbitol, kazein, hidrolizovani želatin,dinatrijum fosfat,dihidrat,voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići

Indikacije

Imunizacija zdravih pilića protiv Massachusetts tipa ili serološki sličnih tipova virusa Infektivnog bronhitisa živine i protiv Newcastle bolesti.

Kontraindikacije

Ne vakcinisati kahektične, bolesne i parazitima invadirane piliće.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinalni program:
Vakcina se može davati jednodnevnim pilićima. Optimalno vreme davanja i metod aplikacije zavise od velikog broja faktora kao i lokalne epiziotološke situacije.
Trajanje i intenzitet vakcinalne reakcije, kao i nastanak solidnog imuniteta generalno zavise od zdravlja i telesne kondicije ptica. Higijena i menadžment su takođe važni u postvakcinalnom periodu.
Imunitet protiv ND I Massachusetts tipa Infektivnog bronhitisa će trajati približno 6 nedelja. U područjima gde se ND javlja endemski, druga vakcinacija sa Nobilis ND Clone 30 treba da bude data približno 4 nedelja nakon prve vakcinacije.
Ukoliko je neophodna hitna vakcinacija u toku perioda nošenja, javlja se prolazni pad nosivosti jaja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka:

1. Uskraćivanje vode treba svesti na minimum, posebno kod brojlera. Otprilike pola sata je dovoljno ako se koriste sledeće tehnike administracije/primene
2 .Pokusajte da vakcinišete u vreme kada životinje vole da piju npr. jutro kao doba dana za brojlere kada se hrana nalazi u hranilicama.
3. Smanjiti intenzitet svetla kada je voda isključena. Za zvono pojilice (automatske kružne) .

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod zivotinja
Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Koliko god je moguće, osobe koje aplikuju vakcinu treba da izbegavaju kontakt sa vakcinalnim virusom (nošenjem maske za lice), pošto vakcinalni virus Njukastl bolesti može prouzrokovati prolazni konjuktivitis kod ljudi koji dođu u direktni kontakt.
Ruke treba prati i dezinfikovati posle vakcinacije.

Podaci o uticaju na životnu sredinu
Ako se preparat primenjuje na propisan način, ne utiče štetno na životnu sredinu.

Neželjene reakcije: Blaga respiratorna reakcija

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Vakcinacija tokom perioda nošenja može biti praćena prolaznim padom nosivosti jaja.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o efektima istovremene primene ove vakcine sa ostalim virusnim vakcinama koje deluju na respiratorni trakt. Tako, da se ostale vakcine čiji je ciljni organski sistem respiratorni trakt, ne daju 14 dana pre i posle vakcinacije sa ovom vakcinom.

Doziranje i način primene

Doza: najmanje 3,0 log10 EID50 (IB) i 6,0 log10 ELD50 (ND)

Vakcina se aplikuje rasprsivanjem (sprej metodom), okulo-nazalnom aplikacijom, ili u vodi za piće. Način primene sprej metodom i okulo nazalnim putem su metode izbora kada su u pitanju mladi pilići, za starije jedinke sprej metoda je metod izbora. Vakcina je bezbedna za upotrebu počevši od prvog dana života. Optimalno vreme i metoda administracije u najvećoj meri zavisi od lokalne epiziotoloske situacije. Ukoliko je neophodno potražiti savet veterinara.
Raspršivanje (sprej metoda) – Vakcinu rastvoriti u svežoj, čistoj vodi bez primesa gvožđa i hlora. Odgovarajući broj bočica treba da bude otvoren ispod površine vode. Voda sa razblaženom vakcinom mora biti raspršivana nad tačno određenim brojem životinja i to na razdaljini od 30 do 40 cm od njih. Najbolje je postupak sprovesti u mraku kada pilici stoje u grupi. Atomizeri za raspršivanje vakcine ne smeju sadržati sediment, korozije ni tragove dezinficijenasa (najbolje je koristiti atomizere koji su isključivo namenjeni za vakcinaciju). Za vakcinaciju jednodnevnih pilića potrebno je rastvoriti 1.000 doza vakcine u 0,25 l vode, a za vakcinaciju starijih pilića rastvara se 1.000 doza vakcine u 1 l vode.

Broj
doza Jednodnevni pilići
(krupne kapljice) Starije jedinke.
(sitne kapljice)
1.000 0,25 litara 1 litar

Intranazalno/intraokularna metoda-Rastvoriti vakcinu u fiziološkom rastvoru (obično 30 ml za 1.000 doza) i aplikovati pomoću kapaljke. Jednu kap treba aplikovati sa razdaljine od nekoliko cm u jednu nozdrvu i jedno oko. Moramo se uveriti da je kod intranazalne aplikacije kap inhalirana.

Aplikacija u vodi za piće –Vacina se nalazi u vakum bočicama. Izmeriti tačnu količinu vode za broj jedinki koje treba vakcinisati i dodati 20 grama mleka u prahu ili 500 ml rastvorenog mleka u prahu na 10 litara, ostaviti da odstoji 15 – 30 min. nakon čega treba otvoriti potreban broj vakcina ispod površine vode. Koristiti hladnu, čistu vodu koja ne sadrži primese gvoždja i hlora. Sud u kome se vakcina rastvara, takođe ne sme imati tragove deterdženta ili nekog dezinficijensa. Odmah nakon restituisanja vakcina se mora dati pilićima da je konzumiraju. Koristiti samo obrano mleko zato sto mast iz punomasnog mleka može blokirati automatski sistem za napajanje i uticati na efikasnost vakcinanlog virusa.
Količina vode koja je potrebna za rekonstituisanje zavisi od starosti ptica i upravljačke prakse.
Rastvoriti 1.000 doza vakcine u 20 – 40 litara vode za piće (što zavisi od uzrasta) uz stalno mešanje. Za teske rase, ili po toplom vremenu, količina vode se može povećati i na 30 l za 1.000 doza. Vakcinu je najbolje primeniti u ranim jutarnjim satima. U cilju ujednačenije konzumacije rastvora vakcine od strane pilića, preporučuje se uskraćivanje vode najmanje dva sata pre primene vakcine. Na ovaj način se vakcinišu pilići stariji od jednog dana, odnosno u prvim nedeljama života.

Nipl napajalice – Poznato je da sistem napajanja ima značajan efekat na održivost života vakcinalnog virusa. Virus vakcine može brzo da se ošteti stoga je od izuzetnog značaja da se osigura ada sve ptice dobiju tacnu dozu. Specijalnu brigu treba posvetiti razmatranju metode administracije. Na primer, male ručne prskalice mogu zahtevati dopunjavanje sa lekovitom vodom nekoliko puta u periodu od 1 – 2 sata.

Administracija -Uskratiti vodu pre vakcinacije. Za preporuke videti ispod u delu Menadžment. obezbediti da sva količina lekovite vode/rastvorene vakcine/ bude konzumirana u toku 1 – 2 sata. Uključiti vodu iz vodovodne mreže nakon sto vakcina bude popijena. Uvek proveriti da li je hrana dostupna u toku vakcinacije. Ptice neće piti ako nemaju hranu.

Menadžment – Posebna pažnja bi trebalo posvetiti da se osigura da sve ptice dobiju punu dozu vakcine kada se proizvod primenjuje u vodi za piće. Kada se koristi kod pilica kod kojih još uvek postoje maternalna antitela, način na koji se ova vakcina administrira je kritičan.
Sledeće smernice/uputstva, ključne tačke/sa poboljšanje preuzimanja vakcine.
Način davanja: vakcinacija putem spreja, putem vode za piće i intranazalno/intraokularnom metodom.

Primenjeni volumen zavisi od vrste vakcinalne opreme kao i uzrasta životinja za vakcinaciju.

Predoziranje: Nema simptoma

Karenca: Nula (0) dana