Nobilis® IB+ND+EDS

Vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (IBV), soj M41; inaktivisani virus Newcastle bolesti (NDV), klon 30 i inaktivissani virus sindroma pada nosivosti (EDS76) soj BC14.

Categories: , ,

Description

Nobilis® IB+ND+EDS

Vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (IBV), soj M41; inaktivisani virus Newcastle bolesti (NDV), klon 30 i inaktivissani virus sindroma pada nosivosti (EDS76) soj BC14.

Emulzija za injekciju

Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza vakcine (0,5 ml) sadrži:

Aktivne supstance:

Inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj M41            ≥ 6.0 log2 HI jedinica

Inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj Klon30             ≥ 4.0 log2 HI jedinica po 1/50 doze*

Inaktivisani virus sindroma pada nosivosti, soj BC14      ≥ 6.5 log2 HI jedinica

*ili ≥ 50 PD50 po dozi u skladu sa Ph.Eur.

Adjuvans:

Tecni parafin                215mg

Pomoćne supstance:

Spisak pomoćnih supstanci

              Tečni parafin, polisorbat 80, sorbitan monooleat , glicin, formaldehid ,voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

 Emulzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

 Ciljne vrste životinja: Pilići

Indikacije

 Vakcinacija pilića protiv oboljenja prouzrokovanih sa virusom Infektivnog bronhitisa-Massachusetts serotip, virusom Newcasle bolesti i Sindroma Pada Nosivosti.

Vakcina se preporučuje za booster vakcinaciju nosilja i roditeljskih jata protiv Infektivnog bronhitisa (serotipa Massachusetts) i za zaštitu od Newcastle bolesti kao i za prvu vakcinaciju protiv Sindroma Pada Nosivosti.

U oblastima gde nisu prisutni drugi serotipovi IB, može da se koristi Nobilis vakcina samo sa Massacusetts serotipom. Sa druge strane, tamo gde je poznata prevalenca drugih serotipova IB, treba da se koristi Nobilis vakcina koja sadrži i druge sojeve.

Kontraindikacije

 Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane jedinke.

 Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema ih

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

 Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ukoliko dođe do slučajnih samoubrizgavanja, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

 Neželjene reakcije

 Kod zdravih jedinki nema kliničkih reakcija. Na mestu aplikacije vakcine može se javiti blagi otok koji se spontano povlači u roku od dve nedelje od aplikacije.

 Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

 Ne vakcinisati ptice u periodu nošenja jaja, ni tokom 4 nedelje pre pronošenja.

Interakcije

Nisu zapažene interakcije prilikom istovremenog davanja ove vakcine sa ostalim Intervet-ovim inaktivisanim vakcinama.

Doziranje i način primene

 Doza: 0.5 ml

Način davanja: i.m. (u grudnu muskulaturu) ili s.c.(u donji deo vrata).

Preporučeni vakcinalni program:

Nobilis® IB+ND+EDS treba da se daje pticama oko 16-20 nedelja starosti ali ne manje od 4 nedelja pre očekivanog pronošenja.

Za optimalan booster efekat, ptice moraju biti prtehodno vakcinisane sa živim vakcinama protiv Infektivnog bronhitisa i Newcastle bolesti.

Najbolji rezultati će se dobiti ako se vakcinacija inaktivisanom vakcinom sprovede 6 ili više nedelja nakon prve vakcinacije živom vakcinom.

Nobilis® IB+ND+EDS ni pod kakvim okolnostima ne treba dati ranije od 4 nedelje od prve vakcinacije.

Za  EDS 76 prva vakcinacija nije potrebna.

Imunitet:

Ako se prva i naredna vakcinacija živim vakcinama izvedu ispravno, Nobilis® IB+ND+EDS osigurava potpunu zaštitu protiv Newcastle bolesti i Sindroma Pada Nosivosti a ublažava posledice IB (Masačusets zip), odnosno redukuje mortalitet.

Predoziranje

Nema pojave neželjenih reakcija nakon davanja dvostruke doze vakcine.

Karenca: Nula (0) dana.