Nobilis® IB MA 5

Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Ma5, tip Massachusetts

 

Categories: , ,

Description

Nobilis® IB MA 5
Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Ma5, tip Massachusetts

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza liofilizat za suspenziju sadrži:
Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa živine soj Massachusetts min.3.0log10 EID50.*

Spisak pomoćnih supstanci
Stabilizator (pre liofiliziranja) sadrži :
Sorbitol, hidrolizovani želatin, kazein iz pankreasnog soka, natrijum hidrogen fosfat,
voda za injekcije.

*Embrio infektivna doza: doza virusa koja inficira 50%tretiranih pilića

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići

Indikacije
Indukcija aktivnog imuniteta kod pilića, počevši od prvog dana života i služi za zaštitu protiv virusa infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts.

Kontraindikacije

Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nema posebnih upozorenja.

Neželjene reakcije: Nisu poznate

Upotreba tokom nošenja jaja

Dokazano je da vakcinacija tokom perioda nošenja ne uzrokuje bilo kakve neželjene reakcije kod ptica. Prolazni pad nosivosti jaja može biti prouzrokovan bilo kakvim uznemiravanjem ptica.

Interakcije

Vakcina se može kombinovati sa drugim respiratornim vakcinama, posebno sa ND vakcinama: Nobilis® Clone 30.

Doziranje i način primene

Doza: 3,0 log10 EID50.
Primenjeni volumen zavisi od tipa opreme, kao i uzrasta ptica za vakcinaciju.

– Aplikacija aerosolom
Vakcina se razblaži u hladnoj i čistoj vodi, koja ne sme da sadrži primese gvožđa i hlora. Bočice sa vakcinom treba otvoriti pod vodom. Atomizeri za raspršivanje vakcine ne smeju sadržati sediment ni tragove dezinficijenasa (najbolje je koristiti atomizere koji su isključivo namenjeni za vakcinaciju). Voda sa razblaženom vakcinom mora biti raspršivana nad tačno određenim brojem životinja i to na razdaljini od 30 do 40 cm od njih. Najbolje je vakcinaciju sprovesti u mraku kada pilići stoje u grupi.
Za jednodnevne piliće koristiti 0,25 litara vode na 1.000 pilića (1.000 doza), a raspršivač podesiti tako da kapljice padaju kao fina kiša.
Za starije piliće rastvoriti 1.000 doza u 1 litar vode i podesiti raspršivač da proizvodi sitne kapljice.

– Intranazalna/intraokularna aplikacija
Vakcina se rastvori u originalnom razblaživaču (ili u fiziološkom rastvoru NaCl), 30 ml za 1.000 doza i aplikuje standardnom, srednjom kapaljkom. Jednu kap treba aplikovati sa razdaljine od nekoliko cm u jednu nozdrvu i jedno oko. Posle aplikacije u nozdrvu, treba biti siguran da je jedinka aspirirala jednu kap.
Upozorenje: za ovaj vid aplikacije vakcine preporučuje se originalan razblaživač.

– Primena u vodi za piće
Bočice sa vakcinom treba otvoriti pod vodom. Koristiti hladnu, čistu vodu koja ne sadrži primese gvožđa i hlora. Dodavanjem 2 g mleka u prahu na 1 litar vode, aktivnost virusa se produžava. Vrlo je važno osigurati da pilići popiju vodu sa vakcinom u toku 2 sata. Da bi se ovakva situacija obezbedila, poželjno je neko vreme pre vakcinacije uskratiti pilićima vodu za piće. Takođe, potrebno je obezbediti dovoljan broj pojilica sa dovoljno mesta za jedinke. One moraju biti čiste i bez primesa deterdženata i dezinficijenasa.
Rastvoriti 1.000 doza u onoj količini vode koja je potrebna, s obzirom na uzrast pilića (maksimalno u 40 litara vode).
Vakcinaciju je najbolje sprovesti u jutarnjim časovima ili u svežijem periodu dana. Ukoliko se vakcina primenjuje u centralizovanom sistemu napajanja, potrebna je pažljiva organizacija i posebna obazrivost u toku same vakcinacije.

Upozorenje: najbolji rezultati vakcinacije postižu se primenom vakcine u obliku aerosola ili okulo-nazalnom aplikacijom. To sigurno mora biti metod izbora kada su u pitanju jednodnevni pilići. Ukoliko se upotrebljava pijaća voda za davanje vakcine, za razblaživanje vakcine treba upotrebiti količinu vode koju živina može da popije za 2 sata.

Program vakcinacije:
Optimalno vreme vakcinacije kao i izabrani metod primene vakcine zavise od lokalne situacije na farmi. Mišljenje veterinara je u tom slučaju jedino merodavno.
Vakcina je pouzdana već i kod jednodnevnih pilića.

Brojleri:
Vakcinaciju jednodnevnih pilića treba sprovesti aerosol metodom ili intranazalno/okularnom aplikacijom.

Nosilje i roditeljska jata:
Vakcinaciju jednodnevnih pilića treba sprovesti aerosol metodom ili intranazalno/okularnom aplikacijom

Revakcinacija za 6 nedelja aerosol aplikacijom, intranazalno/okularnom aplikacijom ili u vodi za piće.

Imunitet:
Posle prve vakcinacije adekvatan imunitet protiv infekcije Massachusetts serotipom virusa infektivnog bronhitisa traje 6 nedelja ukoliko je vakcina pravilno primenjena.

Primenjuje se putem:
– Upotreba raspršivanjem,
– Upotreba dodavanjem u vodu za piće,
– Intranazalna / intraokularna upotreba

Predoziranje: Nema simptoma

Karenca: Nula (0) dana