Nobilis® IB 4-91

Farmaceutski oblik: liofilizat za suspenziju
Ciljne vrste: pilići

Categories: , ,

Description

Nobilis® IB 4-91
Farmaceutski oblik: liofilizat za suspenziju
Ciljne vrste: pilići

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza sadrži:
Aktivna supstanca
Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa živine soj 4-91 min.3.6log10 EID50 *
Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti 6.1.

*Embrio infektivna doza: doza virusa koja inficira 50%tretiranih pilića

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja
Pilići.

Indikacije

Aktivna imunizacija pilića u cilju redukcije respiratornih simptoma infektivnog bronhitisa prouzrokovanog sa varijantnim sojem IB 4-91.

Kontraindikacije

Kontraindikovana je vakcinacija bolesne, kahektične i parazitima invadirane živine.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane životinje, te treba voditi računa da se odvoje vakcinisane od nevakcinisanih životinja.
Nakon vakcinacije oprati i dezinfikovati ruke i opremu, kako bi se sprečilo širenje virusa.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Vakcinisati samo zdrave životinje.

Nobilis® IB 4-91 je namenjen za zaštitu pilića protiv respiratornih simptoma bolesti uzrokovane varijantnim sojem 4-91 virusa infektivnog bronhitisa i ne treba da se koristi kao zamena za druge IBV vakcine.

Vakcina treba da se primenjuje samo kada je na osnovu epidemioloških podataka ustanovljeno da je varijantni soj 4-91 značajan za oblast u kojoj se namerava izvršiti vakcinacija. Voditi računa da ne dođe do uvođenja varijantnog soja u oblasti u kojima nije prisutan.

Voditi računa da ne dođe do širenja vakcinalnog virusa sa vakcinisanih pilića na fazane.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Neželjene reakcije

Vakcinacija može izazvati blage respiratorne simptome bolesti koji mogu trajati do nekoliko dana, u zavisnosti od zdravstvenog stanja i kondicije pilića.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Dokazano je da je primena ove vakcine bezbedna kod roditelja i nosilja tokom perioda nošenja jaja.
Interakcije

Primena vakcine Nobilis® IB 4-91 može negativno da utiče na efikasnost vakcine protiv rinotraheitisa ćuraka (TRT) u periodu 7 dana pre i posle primene ove vakcine.

Doziranje i način primene
Doza: najmanje 3,6 log10 EID50 (1 doza) po ptici.
Pri izboru veličine pakovanja vakcine, treba voditi računa da broj doza treba da bude najmanje jednak broju pilića koje treba vakcinisati.

Brojleri:
Vakcina se može davati jednodnevnim i starijim pilićima putem spreja ili okulo/nazalnom metodom. Od sedmog dana starosti i kasnije može se davati putem vode za piće.
Buduće nosilje i roditelji:
Vakcina se može davati počevši od prvog dana starosti okulo/nazalnim putem ili putem spreja. Od sedmog dana starosti i kasnije može se davati putem vode za piće.
Za postizanje dugotrajnijeg imuniteta, treba vršiti revakcinaciju svakih 6 nedelja nakon inicijalnog davanja.

Sprej metod:
Vakcina se razblaži u destilovanoj (najbolje) ili u hladnoj, čistoj vodi, koja ne sme da sadrži primese gvožđa i hlora. Potreban broj bočica sa vakcinom treba otvoriti pod vodom. Zapremina vode za rekonstituciju vakcine treba da bude dovoljna da obezbedi ujednačenu distribuciju vakcine pri raspršivanju, što zavisi od uzrasta i načina držanja pilića koji se vakcinišu, ali se generalno preporučuje 250 – 400 ml vode za 1.000 doza vakcine. Rekonstituisana vakcina mora biti ravnomerno raspršivana nad tačno određenim brojem životinja, i to na razdaljini od 30 do 40 cm od
njih. Najbolje je vakcinaciju sprovesti pri prigušenom svetlu, kada su pilići zbijeni u grupe. Atomizeri za raspršivanje vakcine ne smeju sadržati sediment, tragove korozije, niti tragove dezinficijenasa (najbolje je koristiti atomizere koji su isključivo namenjeni za vakcinaciju).

Aplikacija putem vode za piće:
Bočice sa vakcinom treba otvoriti pod vodom. Koristiti hladnu, čistu vodu koja ne sme sadržati primese gvožđa i hlora. Generalno pravilo je da se 1000 doza vakcine rastvori u 1 litar vode za piće za svaki dan starosti (za 1.000 doza vakcine, 1 litar vode x starost pilića u danima), do maksimalne zapremine od 20 litara vode za 1.000 doza vakcine. Za teške linije pilića, ili u periodu velikih vrućina, količina vode u kojoj se rastvara 1.000 doza vakcine može maksimalno da se poveća do 40 litara.
Dodavanjem oko 2 g mleka u prahu ili 20 ml običnog obranog mleka na 1 litar vode, virus duže zadržava aktivnost.
Vrlo je važno osigurati da pilići vodu sa vakcinom popiju u toku 1 – 2 sata. Da bi se to obezbedilo, poželjno je neko vreme pre vakcinacije pilićima uskratiti pijaću vodu. Period uskraćivanja vode zavisi od klimatskih uslova i treba da bude što je moguće kraći, ali najmanje pola sata. Vakcinaciju je najbolje sprovesti u ranim jutarnjim časovima, jer je u tom periodu unos vode najveći, ili u svežijem periodu dana. Hrana treba da bude dostupna tokom vakcinacije. Ključno je obezbediti dovoljan broj pojilica sa dovoljno mesta za sve životinje. Pojilice moraju da budu čiste i bez primesa deterdženata i dezinficijenasa.
Svežu vodu dati tek kada pilići popiju svu vodu sa rekonstituisanom vakcinom.
Ukoliko se vakcina primenjuje u centralizovanom sistemu napajanja, potrebna je pažljiva organizacija i posebna obazrivost u toku same vakcinacije.

Okulo/nazalna metoda:
Vakcina se rekonstituiše (rastvara) u fiziološkom rastvoru NaCl ili sterilnoj destilovanoj vodi (obično 30 ml za 1000 doza, 75 ml za 2500 doza) i aplikuje standardnom srednjom kapaljkom. Jednu kap treba aplikovati sa razdaljine od nekoliko cm u jednu nozdrvu ili jedno oko. Kod aplikacije u nozdrvu, pre puštanja ptice treba biti siguran da je aplikovanu kap životinja inhalirala.

Okulo/nazalna metoda i aplikacija putem spreja daju najbolje rezultate i treba da budu metod izbora, pre svega kod vakcinacije mladih pilića.

Primenjuje se putem:
– Upotreba raspršivanjem,
– Upotreba dodavanjem u vodu za piće,
– Intranazalna / intraokularna upotreba

Predoziranje

Ustanovljeno je da je i desetostruko veća doza od maksimalne doze bezbedna za ciljnu vrstu, u svim preporučenim načinima davanja.

Karenca; Nula (0) dana.