NOBILIS GUMBORO D78

Vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj D78)

Liofilizat za suspenziju.

Za piliće

Categories: , ,

Description

NOBILIS GUMBORO D78

Vakcina koja sadrži živi virus Gumboro bolesti (soj D78)

Liofilizat za suspenziju.

Za piliće

 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza sadrži:

Aktivna supstanca:

Najmanje 4.0log10TCID50* živog virusa Gumboro bolesti soj D78 u stabilizatoru.

*50% infektivne doze za kulturu tkuva

Pomoćne supstance:

Spisak pomoćnih supstanci:

Sastav stabilizatora po 1 ml (pre liofilizacije) je sledeći:

Saharoza, goveđi serum albumin, monobazni kalijum fosfat, natrijum-hidrogen fosfat, dihidrat, mononatrijum-glutamat, gentamicin sulfat, voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat za suspenziju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići

Indikacije

Vakcinacija pilića protiv infektivnog oboljenja burze. Vakcina se može davati od 8. – 28. dana putem vode za piće, a optimalni dan vakcinacije zavisi od vakcinalnog statusa roditeljskog jata.

Ptice bez maternalnih antitela mogu se vakcinisati sa 1 danom starosti okulo-nazalnom aplikacijom ili putem spreja.

Kontraindikacije

Nema kontraindikacija kada se primena vakcine vrši u skladu sa uputstvom.

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ne vakcinisati roditeljska jata i nosilje

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za upotrebu kod životinja. Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Neželjene reakcije

Nisu poznate. Postvakcinalne reakcije se ne zapažaju nakon vakcinacije zdravih pilića.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne davati vakcinu u periodu nosivosti.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti kada se vakcina koristi istovremeno sa drugim lekovima.

Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Doziranje i način primene

Nakon rekonstitucije vakcine, jedna doza sadrži najmanje 4.0 log 10TCID50 živog virusa Gamboro bolesti, soj D78 i može se primeniti putem vode za piće, sprej metodom ili okulo/nazalnom aplikacijom.

Primenjeni volumen zavisi od načina davanja.

  1. Aplikacija putem vode za piće

Vakcina se rastvara u onoj količini vode koju će životinje konzumirati u toku približno 2 sata. Vakcinu treba suspendovati u hladnoj i čistoj vodi, u kojoj nema tragova hlora ili drugih dezinficijenasa. Da bi živina ožednela, treba joj uskratiti vodu 2 – 3 sata pre vakcinacije.

  1. Sprej metoda

Vakcina treba da se rastvori u vodi u količini od 1000 doza na 1 litar vode. Vakcinu raspršiti u vidu spreja ravnomerno sa razdaljine od 30 do 40 cm.

  1. Intranazalno/intraokularna instilacija

Vakcina treba da se rastvori u fiziološkom rastvoru (obično 30 ml za 1000 doza) i aplikuje putem standardizovane kapaljke. Jedna kap treba da se aplikuje sa visine od nekoliko centimetara u jednu nozdrvu i u jedno oko.

Program vakcinacije:

Nobilis® Gumboro soj D78 može se davati pilićima sa 8-28 dana starosti putem vode za piće. Optimalno vreme vakcinacije zavisi od nivoa maternalnih antitela. U slučaju da je koeficijent varijacije nivoa antitela visok , preporučuju se dve vakcinacije sa razmakom od nedelju dana.

Nobilis® Gumboro D 78 se takođe bezbedno može davati i pilićima sa jednim danom starosti putem kapi za oči ili putem spreja, kada pilići nemaju ili imaju nizak nivo maternalnih antitela.

Imunitet

Prvi znaci imunog odgovora se zapažaju jednu nedelju nakon vakcinacije.

Predoziranje

Nakon aplikacije prekomerne doze nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih navedenih pod tačkom 4.4, 4.5 i 4.6.

Karenca: Nema ograničenja