Nobilis ®EDS

Vakcina koja sadrži inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS 76), soj BC14.
Farmaceutski oblik: Emulzija za injekciju
Ciljne vrste: pilići

 

Categories: , ,

Description

Nobilis ®EDS
Vakcina koja sadrži inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS 76), soj BC14.
Farmaceutski oblik: Emulzija za injekciju
Ciljne vrste: pilići

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza(0,5ml) sadrži:
Aktivna supstanca:

Inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS 76) soj BC14 najmanje 6.5log2 HI jedinica

Pomoćne supstance:
Formaldehid ≤0.05%
tečni parafin
Polisorbat 80
Sorbitan mono-oleat
Glicin
voda za inekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju.
Homogena emulzija, bele do skoro bele boje.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Pilići

Indikacije

Vakcina je namenjena je za vakcinaciju (aktivnu imunizaciju) zdravih komercijalnih i reproduktivnih jata nosilja, protiv sindroma pada nosivosti. Ukoliko se vakcinacija sprovede pravilno, ptice će stvoriti antitela čiji će nivo biti dovoljan za zaštitu protiv pojave sindroma pada nosivosti tokom celog perioda nošenja. Imunitet kod vakcinisanih jedinki nastaje 14-21 dan nakon vakcinacije

Kontraindikacije

Ne vakcinisati bolesne, kahektične ili parazitima invadirane životinje.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Pre same aplikacije treba obezbediti da vakcina dostigne ambijentalnu temperaturu(15-25°). Koristiti sterilne špriceve i igle. Promućkati pre upotrebe.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Neželjene reakcije

Vakcinacija može izazvati blage respiratorne simptome bolesti koji mogu trajati do nekoliko dana, u zavisnosti od zdravstvenog stanja i kondicije pilića.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Dokazano je da je primena ove vakcine bezbedna kod roditelja i nosilja tokom perioda nošenja jaja.

Interakcije: Ne mešati sa drugim veterinarskim vakcinama

Doziranje i način primene

Za intramuskularnu ili subkutanu upotrebu.

Doziranje:
Jedna doza od 0.5ml intramuskularno, u butnu ili grudnu muskulaturu, ili subkutano u zadnju trecinu vrata.
Nobilis EDS treba da bude dat pticama sa oko 16-20 nedelja starosti ali ne manje od 4 nedelje pre ocekivanog pronosenja.

Predoziranje: Nisu primećeni simptomi nakon davanja dvostruke doze

Karenca: Bez ograničenja