Nobilis® CAV P4

Živi virus infektivne anemije pilića CAV, soj 26P4
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće (jata brojlerskih roditelja)

Categories: , ,

Description

Nobilis® CAV P4
Živi virus infektivne anemije pilića CAV, soj 26P4
Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće (jata brojlerskih roditelja)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza suspenzije za injekciju (0,2 ml) sadrži:
Aktivna supstanca:
živi virus infektivne anemije pilića CAV, soj 26P4 najmanje 3,0 log10TCID50
1 ml rastvarača sadrži:
dl-alfa-tokoferol acetat 75 mg/ml

Spisak pomocnih supstanci
Liofilizat:
Pankreasni kazein; dekstran 70; sorbitol; saharoza; želatin; dikalijum hidrogen fosfat; kalijum dihidrogen fosfat; gentamicin sulfat, voda za injekcije.

1 ml rastvarača sadrži:
dl-alfa-tokoferol acetat 75 mg/ml
Polisorbat 80; natrijum hlorid; kalijum dihidrogen fosfat; dinatrijum hidrogen fosfat, dihidrat; simetikon; voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju.

Klinicki podaci

Ciljne vrste životinja

Pilići (jata brojlerskih roditelja).

Indikacije

Vakcina stimuliše stvaranje antitela protiv virusa infektivne anemije kod zdravih brojlerskih roditelja. Vakcinacijom se postiže i pasivna imunizacija pilića, posle aktivne imunizacije brojlerskih roditelja.

Kontraindikacije

Vakcina se ne primenjuje kod bolesnih, kahektičnih i parazitima invadiranih životinja, kao ni kod pilića mlađih od 6 nedelja.
Vakcina se ne primenjuje kod živine u poslednjih 6 nedelja pre pronošenja, kao ni u periodu nosivosti.
Ne vakcinisati živinu u objektima gde se drže različite starosne kategorije pilića.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Virus infektivne anemije pilića ima sposobnost širenja sa vakcinisanih na osetljive jedinke. Posebnu pažnju treba posvetiti sprečavanju širenja virusa na veoma mlade ptice, kao i ptice u periodu nosivosti.

Neželjena reakcije

Nisu poznata.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nosenja jaja

Vakcina se ne primenjuje kod živine u poslednjih 6 nedelja pre pronošenja, kao ni u periodu nosivosti.

Interakcije

Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti prilikom istovremene primene ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom. Iz tog razloga se preporučuje da se nijedna druga vakcina ne daje 14 dana pre, kao i 14 dana posle vakcinacije sa Nobilis® CAV P4.

Doziranje i način primene:

Rekonstituisati vakcinu primenom rastvarača u količini od 200 ml na 1000 doza. Pojedinačna doza rekonstituisane vakcine iznosi 0,2 ml.
Svakoj ptici aplikovati 0,2 ml vakcine intramuskularnom ili subkutanom injekcijom.
Oprema za vakcinaciju treba da bude sterilna i bez tragova deterdženata ili dezinficijensa.
Šema vakcinacije:
Optimalni uzrast i način aplikacije (s.c. ili i.m.) zavise od lokalne epizootiološke situacije i određuje ih veterinar u skladu sa situacijom na terenu. Pilići moraju biti stari najmanje 6 nedelja, i moraju se vakcinisati najmanje 6 nedelja pre pronošenja.
Način primene:
Subkutana upotreba ili intramuskularna upotreba.

Predoziranje

Nisu zapaženi klinički znaci koji bi se mogli povezati sa predoziranjem vakcine.

Karenca: Nula (0) dana.