MYOGASTER-E

MYOGASTER-E
100mg/ml + 1,315 mg/ml
Emulzija za injekciju
Za telad, svinje i ovce
Tokoferol, natrijum-selenit

Description

MYOGASTER-E
100mg/ml + 1,315 mg/ml
Emulzija za injekciju
Za telad, svinje i ovce
Tokoferol, natrijum-selenit
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml emulzije za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
All-rac-alfa-tokoferill acetat 100 mg
Natrijum-selenit, bezvodni 1,315 mg (odgovara 0,6 mg selena)
Pomoćne supstance:
Natrijum-metilparahidroksibenzoat 1 mg
Benzilalkohol 0.02 mL
Ostale pomoćne supstance: benzilalkohol; natrijum-laurilsulfat; natrijum-metilparahidroksibenzoat;
dietilenglikolmonoetiletar; voda za injekcije.
INDIKACIJE
Prevencija i lečenje miopatija (bolest belih mišića i nutritivna mišićna distrofija) i drugih poremećaja
nastalih usled deficita vitamina E i selena.
Telad:
Deficit vitamina E /ili selena.
Sindrom miopatije i dispneje kod teladi (bolest belih mišića).
Svinje i ovce:
Deficit vitamina E i/ili selena.
Nutritivna mišićna distrofija kod svinja i ovaca.
KONTRAINDIKACIJE
Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na aktivne supstance ili bilo koju od
pomoćnih supstanci u sastavu leka.
NEŽELJENA DEJSTVA
Makrogolglicerol ricinoleat (Cremophor EL) može izazvati alergijsku ili anafilaktičku reakciju,
posebno kod životinja koje su prethodno bile tretirane proizvodom koji sadrži Cremophor EL. Ove
reakcije se mogu razviti u različitom vremenskom periodu i sa različitim intenzitetom (npr., kao
lokalne reakcije, do ozbiljnih sistemskih reakcija), čak do životne ugroženosti.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome
obavestite nadležnog veterinara.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Telad, svinje i ovce.
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Intramuskularna upotreba.
Telad, ovce, svinje:
– Za profilaksu miopatija (nutritivne mišićne distrofije, bolesti belih mišića): 1 mL na 10 kg telesne
mase. Polovina navedene doze leka može se ponovo aplikovati nakon 15 dana.
– Za lečenje deficita: 1 mL na 5 kg telesne mase. Polovina navedene doze leka se može ponovo
aplikovati nakon 15 dana.
UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Myogaster E se primenjuje isključivo intramuskularno.
Za primenu leka koristiti sterilan pribor. Pre ubrizgavanja leka dezinfikovati injekciono mesto. Po
jednom injekcionom mestu se ne sme aplikovati više od 15 mL leka.
KARENCA
Meso i jestiva tkiva:
Telad: 30 dana
Svinje i ovce: 14 dana
Mleko (ovce):
Mleko tretiranih ovaca se ne koristi za ishranu ljudi.
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.
Rok upotrebe: 36 meseci
Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah.
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Pogledati tačku NEŽELJENA DEJSTVA.
Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Pogledati tačku UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa poznatom preosetljivošću na makrogolglicerol ricinoleat (Cremophor EL) treba da budu
izuzetno oprezne prilikom primene ovog proizvoda. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka,
odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati lekaru uputstvo za lek ili etiketu.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
U periodu graviditeta i laktacije, lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika
od strane odgovornog veterinara.
Predoziranje
U slučaju predoziranja mogu se uočiti klinički znaci, kao što su izražena dispneja, uznemirenost,
ataksija, depresija i povraćanje (kod svinja) usled intoksikacije selenom. Ovi simptomi zahtevaju
hitnu primenu simptomatske terapije.
Interakcije
Nisu poznate.
Inkompatibilnost
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.