Moxapulvis 50%

Moxapulvis 50%
Amoksicilin (500mg/g)
Prašak za oralni rastvor
Za svinje

Categories: , ,

Description

Moxapulvis 50%
Amoksicilin (500mg/g)
Prašak za oralni rastvor
Za svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1g oralnog praška sadrži:
Aktivna supstanca:
Amoksicilin trihidrat 574mg (ekvivalentno 500 mg amoksicilina)

Pomoćne supstance: Natrijumkarbonat,monohidrat 170 mg Laktoza, monohidrat do 1 g

FARMACEUTSKI OBLIK
Prašak za oralni rastvor

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja
Svinje

Indikacije
Lek Moxapulvis 50% je indikovan za lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin, uzimajući u obzir farmakokinetička svojstva antibiotika, pri čemu treba postići maksimalnu koncentraciju aktivne supstance na mestu infekcije.

Kontraindikacije
Ne upotrebljavati kod životinja koje su osetljive na peniciline.
Ne upotrebljavati kod infekcija uzrokovanih bakterijama koje produkuju penicilaze.
Ne upotrebljavati kod preživara, zečeva i glodara kao što su kunići, zamorčići, hrčci i gerbili.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Pogledati kontrindikacije i posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Lek ne primenjivati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima. U slučaju pojave alergijske reakcije na lek, prekinuti terapiju.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na amoksicilin i da smanji efikasnost lečenja drugim beta-laktamskim lekovima zbog moguće unakrsne rezistencije. Primenu leka treba zasnivati na testovima osetljivosti (antibiogramu) i treba uzeti u obzir zvanične lokalne smernice o primeni antibiotika.
Unos leka može se promeniti kao posledica bolesti kod svinja. U slučaju nedovoljnog unosa vode, svinje treba lečiti parenteralno. Ne primenjivati kod životinja sa ozbiljnim smetnjama u radu bubrega, uključujući anuriju i oliguriju.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.
Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.
Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Oprati ruke posle svake upotrebe.

Neželjene reakcije

Gastrointestinalni poremećaji tokom primene leka se javljaju retko i ne zahtevaju prekid terapije.
Penicilini mogu izazvati reakciju preosetljivosti različitog stepena – od blage iritacije kože do anafilakse.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ispitivanja na eksperimentalnim životinjama nisu ukazala na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte. Do sada nisu zabeleženi reproduktivni i razvojni efekti koji se mogu pripisati amoksicilinu. Bezbednost leka kod ciljne vrste u toku graviditeta nije utvrđena. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

Interakcije

Amoksicilin ostvaruje baktericidno dejstvo inhibicijom sinteze bakterijskog ćelijskog zida tokom multiplikacije, pa stoga nije kompatibilan sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, hloramfenikol) koji inhibiraju multiplikaciju. Sinergizam se može javiti sa drugim ß-laktamskim antibioticima i aminoglikozidima.

Doziranje i način primene

Oralno u vodi za piće.
Doza je 20mg amoksicilina po kg telesne mase, dva puta dnevno (što iznosi 2g leka Moxapulvis 50% na 50 kg telesne mase).
Sledeća tabela može poslužiti kao vodič za pripremu leka:

TELESNA MASA DNEVNI UNOS VODE KOLIČINA  leka Moxapulvis 50% NA LITAR VODE
5-40 kg 0,5-4 L 0,80 g
50 kg 4,5 L 0,90 g
60 kg 4,8 L 1,0 g
70 kg 5,2 L 1,10 g
80 kg 5,4 L 1,20 g
90 kg 5,6 L 1,30 g
100 kg 5,8 L 1,40 g

U slučaju da količina vode bude promenjena u odnosu na tabelu i količina datog leka mora biti prilagodjena.
Količina leka koja će biti primenjena dobija se po sledećoj formuli:

0,08 x telesna masa (kg)

———————————– =  količina (g) leka MOXAPULVIS 50% na 1L vode  dnevni unos vode u L po životinji

Terapija traje 3-5 dana.
Medicinirana voda treba da se utroši u toku 12 sati. Preporučljivo je praviti svež rastvor dva puta dnevno.

Predoziranje

U slučaju predoziranja učestalost i ozbiljnost gastrointestinalnih neželjenih efekata se mogu povećati.

Karenca

Meso i iznutrice: 2 dana

FARMAKOLOŠKI PODACI

Farmakoterapijska grupa: antibakterijski lekovi za sistemsku primenu; penicilini širokog spektra delovanja
ATCvet kod: QJ01CA04

Farmakodinamski podaci

Amoksicilin, polusintetski penicilin, je antibiotik širokog spektra baktericidnog delovanja koji je aktivan protiv velikog broja infektivnih uzročnika, kao što su neki od najznačajnijih patogena svinja Streptococcus suis i Pasteurella multocida. Bordetella bronchiseptica se smatra manje osetljivom.
Amoksicilin kod osetljivih bakterija inhibira poslednji korak sinteze ćelijskog zida.
Na amoksicilin su u 50-90% slučajeva rezistentne Staphylococcus spp. i enterobakterije (Salmonella, E. Coli). Rezistencija se uglavnom odnosi na stvaranje β-laktamaze, koja u slučaju enterobakterija može biti beta laktamaza proširenog spektra (ESBL), što daje unakrsnu rezistenciju na betalaktame, čak i one najranijih generacija. Rezistencija na Streptococcus suis je retka i najverovatnije povezana sa drugim mehanizmima, kao što je izmena u proteinima koji vezuju penicilin. U slučaju Staphylococcus aureus, neki rezistentni sojevi mogu biti sojevi
S. aureus rezistentni na meticilin (MRSA). Ovi sojevi su rezistentni na sve betalaktamske antibiotike zbog stvaranja izmenjenih proteina koji vezuju penicilin poreklom od mobilnih genetskih elemenata, a to se često povezuje sa rezistencijom na druge antimikrobne supstance.

Farmakokinetički podaci

Najviša koncentracija amoksicilina (nekoliko puta viša nego u serumu) postiže se u urinu (bubrezima) i žuči (jetri). Visoke koncentracije takođe se mogu naći i u digestivnom traktu.
Kinetika nakon primene jedne doze
Posle pojedinačne doze od 20 mg amoksicilina/kg t.m. izmerena je srednja maksimalna koncentracija u plazmi (Cmax) od 5,7 μg/ml. Ova koncentracija postiže se već nakon 1 sata od primene preparata (tmax).
Kinetika nakon primene putem vode za piće
Tokom kontinuirane primene preparata putem vode za piće (preporučena dnevna doza je 40 mg amoksicilina / kg t.m.), izmerena je koncentracija u plazmi od 0,06 do 4,96 μg/ml.
Distribucija
Amoksicilin se relativno dobro distribuira u većinu tkiva (uključujući pluća i mišiće). Eliminacija
Poluvreme eliminacije je veoma kratko i približno iznosi 45 minuta.
Amoksicilin se iz organizma izlučuje uglavnom putem bubrega, a manjim delom i putem jetre, žuči i fecesa.

Podaci o uticaju na životnu sredinu
Kada se koristi na propisan način, lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

FARMACEUTSKI PODACI

Spisak pomoćnih supstanci

Natrijum karbonat monohidrat Anhidrovani koloidni silicijum dioksid Monohidratna laktoza

Inkompatibilnost

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.

Rok upotrebe

Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 4 nedelje Rok upotrebe posle rekonstitucije: 12 sati

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju. Posle svake upotrebe zatvoriti ponovo kesu.

Vrsta i sadržaj pakovanja

Troslojna kesa (poliester/aluminijum/polietilen) od 1 kg.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.