Metricure®

Cefapirin (500 mg/19g)
Intrauterina suspenzija
Za goveda (muzne krave)

Description

Metricure®
Cefapirin (500 mg/19g)
Intrauterina suspenzija
Za goveda (muzne krave)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan intrauterini špric od 19 g sadrži:
Aktivna supstanca:
Cefapirin (u obliku benzatin-cefapirina) 500 mg

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Makrogolsteariletar-12, ricinusovo ulje, hidrogenizovano, makrogolsteariletar-20, trigliceridi srednje dugog lanca.

FARMACEUTSKI OBLIK

Intrauterina suspenzija.
Bledo žućkasta, homogena suspenzija.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Goveda (muzne krave).

Indikacije

Metricure je indikovan za tretman subakutnih i hroničnih endometritisa kod krava (barem 14 dana nakon partusa) prouzrokovanih bakterijama osetljivim na cefapirin.
Metricure se takođe može koristiti za tretman u slučajevima neupešne koncepcije (kod više od 3 neuspešne inseminacije), ako se potvrdi da je uzrok problema s plodnošću bakterijska infekcija.

Kontraindikacije

Kontraindikovan je kod životinja kod kojih je poznata preosetljivost na cefalosporine i druge ß-laktamske antibiotike.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Upotreba leka Metricure treba da bude zasnovana na rezultatima antibiograma izolovanih bakterija uz pridržavanje lokalnih preporuka za primenu antimikrobnih lekova.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ukoliko lek slučajno dospe na kožu, treba ga odmah isprati vodom i sapunom.
Penicilini i cefalosporini mogu nakon injektovanja, udisanja, gutanja ili kontakta s kožom da prouzrokuju alergijske reakcije. Preosetljivost na peniciline može dovesti do ukrštene reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad su vrlo teške.

Zbog toga osobe preosetljive na ovaj lek ne treba da rukuju sa njim, kao ni osobe kojima je preporučeno da izbegavaju rukovanje s ovim lekom.
S ovim lekom treba oprezno rukovati kako bi se izbegao dodir s kožom i pridržavati se svih preporučenih mera opreza.
Ako se nakon izlaganja ovom leku jave znakovi kao što je crvenilo kože treba potražiti savet lekara i pokazati mu ovo uputstvo, tj. ovo upozorenje. Ukoliko se pojave znaci ozbiljnih reakcija kao što su otok lica, usana ili očnih kapaka ili otežano disanje, potrebno je odmah potražiti savet lekara.
Nakon primene treba oprati ruke.

Neželjene reakcije

Lokalne ili sistemske reakcije preosetljivosti javljaju se veoma retko.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Proizvod se ne primenjuje u toku graviditeta, ali se može koristiti u toku laktacionog perioda.

Interakcije

Proizvod se ne sme aplikovati istovremeno sa bilo kojim drugim antibakterijskim lekom za intrauterinu primenu.

Doziranje i način primene

Sadržaj šprica treba aplikovati u lumen materice pomoću katetera za jednokratnu primenu.
Pre primene špric treba protresti.
Špric se fiksira na jedan kraj jednokratnog katetera (spakovan uz svaki špric), a drugi kraj katetera se kroz cerviks (uz pomoć rektalne fiksacije cerviksa) uvede u matericu, nakon čega se istisne sadržaj šprica.
Ukoliko efekat leka izostane, odnosno ako nije došlo do smirivanja simptoma bolesti, drugu aplikaciju leka treba ponoviti posle 7 – 14 dana od prve primene.
Kod životinja kod kojih je izvršena inseminacija, aplikacija leka se obavlja posle jednog dana.
U slučajevima piometre potrebno je prostaglandinima izazvati luteolizu i pražnjenje upalnog sadržaja iz materice pre aplikacije leka.

Predoziranje

Neželjene reakcije nisu primećene nakon primene petostruke preporučene doze tokom 3 uzastopna dana.
Lek je spakovan u špric s jednom dozom i ako se primenjuje prema uputstvu, nema opasnosti od predoziranja.

Karenca

Meso: 2 dana
Mleko: bez ograničenja (0 sati)