Menbuton “Werfft“

Menbuton 100mg/ml
Rastvor za injekciju
Za krave, telad, ovce, svinje, konje i pse

Description

Menbuton “Werfft“
Menbuton 100mg/ml
Rastvor za injekciju
Za krave, telad, ovce, svinje, konje i pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:
menbuton 100mg

Spisak pomoćnih supstanci
Hlorkrezol 2.0mg
etanolamin; edetinska kiselina; natrijum-metabisulfit; voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju.
Bezbojan do svetložuti rastvor.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja: Krave, telad, ovce, svinje, konji i psi

Indikacije

Krave, telad, ovce:
Indigestije, alimentarne intoksikacije, anoreksija, stimulacija apetita nakon bolesti ili hirurških intervencija, kongestija rumena, atonija rumena, preopterećenje buraga, rumninalna acidoze, kao dodatna terapija kod acetonemije, ketoze, kolika, timpanije, distrofije jetre (masna jetra, za oporavak nakon hepatitisa i graviditetne toksemije ovaca).
Svinje:
Kod indigestija različite etiologije, alimentarnih intoksikacija, gubitka apetita, kongestije, preventivno nakon puerperalnih indigestija i kao dodatna terapija kod enteritisa.
Konji:
Indigestije, količne konstipacije, intestinalni meteorizam, kolike uzrokovane ne izbalansiranom ishranom, kao dodatna terapija degeneracije jetre.
Psi:
Primenjuje se kod smanjenog apetita, količne konstipacije, i kao dodatna terapija hepatoza i disfunkcija pankreasa.

Kontraindikacije

Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koji ekscipijens, zatim kod ileusa, opstrukcije žučnih kanala, hronične pareze, insuficijencije srca.
Lek ne primenjivati na mačkama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod konja, Menbuton „Werfft“ se isključivo aplikuje intravenski.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Nema posebnih upozorenja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju samoubrizgavanja mogu se javiti lokalne reakcije. U tom slučaju odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo leka ili etiketu. Osobe sa poznatom preosetljivošću na Menbuton treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom i da rukuju sa njim obazrivo.

Neželjene reakcije

Nakon primene Menbuton „Werfft“-a nisu uočeni ozbiljni neželjeni efekti (primedba: kod insuficijencije srca je kontraindikovan).
Nije preporučena brza intravenska aplikacija jer može prouzrokovati pojačanu salivaciju, kašalj, defekaciju, uriniranje, nemir, mišićni tremor, ali su efekti reverzibilni.
Nakon davanja Menbuton „Werfft“-a mogu se zapaziti pojačana aktivnost gastrointestinalnog trakta („tutnjajući“ zvuci) i izbacivanje urina, kao i tamna prebojenost fecesa.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Moguća je primena leka tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Menbuton „Werfft“ ne treba mešati sa rastvorima koji sadrže soli kalcijuma to jest kalcijum glukonat ili kalcijum boroglukonat, zatim sa rastvorima koji sadrže Procain penicillin,kao i injekcionim preparatima B-kompleksa.

Doziranje i način primene

Preporučena doza: 1 ml na 10 kg telesne mase.
Krave 20 do 40ml
Telad 5 do 15ml
Svinje 10 do 20ml
Konji 20 do 30ml
Ovce 5 do 6ml

Psi 0.1ml/kg telesne mase

U teškim slučajevima, tretman treba ponoviti nakon 24 do 48 časova.
Intramuskularna upotreba, duboko u mišić i intravenska upotreba, sporo – kod krava, teladi, ovaca, svinja i kod pasa.
Intravenska upotreba kod konja (isključivo).

Predoziranje

Menbuton „Werfft“ može da prouzrokuje na mestu davanja injekcije nakon aplikacije visokih doza lokalne reakcije (nekroza,edem, krvavljenje).

Karenca: 0 dana.