Kiltix® ogrlica za pse

Kiltix® ogrlica za male pse, ogrlica težine 12.5 g (dužine 38 cm)
Kiltix® ogrlica za srednje pse, ogrlica težine 30.2 g (dužine 53 cm)
Kiltix® ogrlica za velike pse, ogrlica težine 45 g (dužine 70 cm)
10 % + 2.25 %
ogrlica
propoksur, flumetrin
za pse

Categories: , ,

Description

Kiltix® ogrlica za male pse, ogrlica težine 12.5 g (dužine 38 cm)
Kiltix® ogrlica za srednje pse, ogrlica težine 30.2 g (dužine 53 cm)
Kiltix® ogrlica za velike pse, ogrlica težine 45 g (dužine 70 cm)
10 % + 2.25 %
ogrlica
propoksur, flumetrin
za pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Aktivne supstance:
Jedna ogrlica od 12.5 g težine (dužina 38 cm) sadrži:
Propoksur (2-izopropoksifenil metilkarbamat) 1.25 g
Flumetrin ((+/-)-α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-(β,4-dihlorostiril)- 2,2-dimetilciklopropankarboksilat) 0.281 g

Jedna ogrlica od 30.2 g težine (dužina 53 cm) sadrži:
Propoksur (2-izopropoksifenil metilkarbamat) 3.02 g
Flumetrin ((+/-)-α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-(β,4-dihlorostiril)- -dimetilciklopropankarboksilat) 0.68g

Jedna ogrlica od 45.0 g težine (dužina 70 cm) sadrži:
Propoksur (2-izopropoksifenil metilkarbamat) 4.5 g
Flumetrin ((+/-)-α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-(β,4-dihlorostiril)- 2,2-dimetilciklopropankarboksilat) 1.013 g

Pomoćne supstance: dibutiladipat; propilenglikoldikaprilokaprat; epoksidno sojino ulje; stearinska
kiselina; titan-dioksid (E 171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); polivinil-hlorid.

INDIKACIJE
Za suzbijanje krpelja (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) i buva (Ctenocephalides canis, C.
felis) kod pasa i sprečavanje ponovne infestacije istim vrstama artropoda. Ogrlica ima ektocidnu
efikasnost protiv krpelja i buva 7 meseci od postavljanja.

KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti kod pasa sa lezijama na koži.
Ne koristiti kod štenadi mlađih od 3 meseca.
Ne koristiti kod životinja sa mehaničkom opstrukcijom digestivnog ili urinarnog trakta, bronhijalne astme ili ostalih plućnih i kardiovaskularnih bolesti obzirom da karbamati mogu izazvati kontrakcije glatkih mišića. Ne treba koristiti u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak leka.

NEŽELJENA DEJSTVA
Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:
– veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)
– često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
– povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)
– retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)
– veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovanje prijave)
Veoma retko se mogu uočiti promene u ponašanju poput agitacije ili letargije.
U veoma retkim slučajevima mogu se javiti reakcije na mestu primene poput pruritisa, eritema, lezija
i gubitka dlake.
Kod nekih životinja u veoma retkim slučajevima može doći do blagog svraba ili crvenila kože nakon
postavljanja ogrlice.
Nakon oralne ingestije preparata, veoma retko može doći do simptoma poput povraćanja, dijareje ili
salivacije.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Malim psima se stavlja ogrlica težine 12.5 g (dužine 38 cm).
Srednjim psima se stavlja ogrlica težine 30.2 g (dužine 53 cm).
Velikim psima se stavlja ogrlica težine 45.0 g (dužine 70 cm).
Ogrlica je namenjena isključivo za spoljašnju upotrebu.
Ogrlica počinje da deluje 24h nakon aplikacije. Ukoliko se kontinuirano nosi, ogrlica je efikasna do
7 meseci. Dužina efikasnosti zavisi od dužine dlake, aktivnosti psa, niova infestacije životne sredine.
Izvaditi ogrlicu iz zaštitne kesice neposredno pre upotrebe i odmotati je vodeći računa da ne ostane
neka od plastičnih veza unutar ogrlice. Ogrlicu staviti psu oko vrata bez preteranog zatezanja
(trebalo bi da bude moguće staviti dva prsta između ogrlice i vrata psa). Nakon toga, provući višak
ogrlice kroz omče i iseći onaj deo ogrlice koji se nalazi dalje od 2 cm izvan omče. Redovno
proveravati da li je ogrlica dobro nameštena. Pre kupanja psa, ogrlicu treba skinuti, a kada se dlaka
osuši ponovo je namestiti oko vrata. Ogrlicu treba stalno nositi. Efikasna je bez obzira da li se
životinja kreće ili odmara.
Krpelji će uginuti i otpasti sa domaćina do 72h nakon infestacije, uglavnom bez prethodnog sisanja
krvi. Krpelj se može zakačiti nakon tretmana. Zbog toga, transmisija infektivnih bolesti od strane
krpelja se ne može u potpunosti isključiti ukoliko su uslovi nepovoljni.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Pse sa kovrdžavom, zamršenom ili masnom dlakom, treba okupati i šamponirati pre nego što se
ogrlica namesti.
Kod čestog kvašenja (kiša, plivanje, kupanje) efikasnost ogrlice se može umanjiti.
Efikasnost i trajanje efikasnosti zavisi od dužine, gustine i stanja krzna, kao i od stepena infestacije.
Ako je neophodno, zameniti ogrlicu ranije kad njena efikasnost oslabi. Gubitak aktivnosti se može
proveriti trljanjem ogrlice o metalni uređaj. Ukoliko je mesto trljanja belo, ogrlica je i dalje efikasna.
Buve se nastanjuju u ležaju ili okolini ljubimca (tepisi i prekrivači) i iste bi trebalo tretirati
adekvatnim insekticidima i redovno usisavati. Ove mere opreza pomažu protiv infestacije okoline i
sprečavaju nove infestacije psa.

KARENCA  Nije primenljivo.
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Nema posebnih uslova čuvanja.
Čuvati odvojeno od hrane i pića kao i od hrane za životinje, u originalnom pakovanju.
Rok upotrebe: 5 godina
Rok upotrebe posle otvaranja: Ogrlicu treba primeniti odmah.
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama
U pojedinim slučajevima, dok je ogrlica nameštena može se uočiti pojava krpelja. Krpelji se mogu
zakačiti, ali uginu najdalje nakon tri dana, a da nisu sisali krv.
Izbegavati kontakt dece sa životinjama koje nose ogrlicu.
Čuvati daleko od hrane.
Ne igrati se sa ogrlicom, posebno ne deca.
Ne sisati i ne žvakati ogrlicu, posebno ne deca.
Izbegavati kontakt sa kožom i očima.
Ne piti, jesti ili pušiti tokom rukovanja ogrlicom.
Ovaj preparat sadrži karbamat. U slučaju pojave toksičnih simptoma molimo Vas da potražite
medicinsku pomoć.
Posebna upozorenja za primenu na životinjama
Ogrlica je namenjena za spoljašnju upotrebu kao akaricid i insekticid i ne sme se progutati od strane
psa i ljudi.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Ogrlica se može koristiti kod gravidnih kuja i u toku laktacije.
Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija
Ne treba primenjivati istovremeno ogrlicu sa bilo kojim drugim akaricidom ili insekticidom.
Predoziranje
Usled prirode ogrlice predoziranje nije verovatno pa ne treba očekivati znake predoziranja.
Kontrolisana ispitivanja istovremene primene dve Kiltix®
-ogrlice za pse kod pasa raznih vrsta,
starosti i težine nisu dala nikakve znake lokalne ili sistemske toksičnosti vezane za tretman (klinička
biohemija, hematologija, aktivnost holinesteraze, funkcija bubrega, ponašanje).
Znaci trovanja karbamatom poput salivacije, suženje zenice, povraćanje ili dijareje se mogu javiti
naročito ukoliko se ogrlica proguta ili žvaće.
Ukoliko se primete klinički znaci trovanja karbamatom lečenje se sastoji od simptomatskih mera i
intravenske primene antidota atropina.
Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nakon rukovanja ogrlicom, temeljno oprati ruke vodom i sapunom.
Osobe osetljive na aktivne sastojke Propoksur i Flumetrin ili bilo koju pomoćnu supstancu trebalo bi
da izbegavaju kontakt sa veterinarskim lekom