Ketamidor 10%

Ketamin
Rastvor za injekciju
Za konje, goveda, svinje, pse i mačke

Description

Ketamidor 10%
Ketamin
Rastvor za injekciju
Za konje, goveda, svinje, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:
Ketamin (u obliku ketamin-hidrohlorida) 100 mg

Pomoćne supstance:
Benzetonijum-hlorid 0.1 mg
Voda za injekcije
.

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju.
Bistar, bezbojan ili skoro bezbojan rastvor.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Konji, goveda, svinje, psi i mačke.

Indikacije

Lek se primenjuje samostalno za obuzdavanje i manje hirurške zahvate kod mačaka, gde nije neophodna relaksacija mišića.
Lek se primenjuje za izazivanje anestezije:
 u kombinaciji sa detomidinom kod konja
 u kombinaciji sa ksilazinom kod konja, goveda, pasa i mačaka
 u kombinaciji sa azaperonom kod svinja
 u kombinaciji sa medetomidinom kod pasa i mačaka.

Kontraindikacije

Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu. Ne koristiti kod životinja sa teškom srčanom dekompenzacijom, visokim krvnim pritiskom, cerebrovaskularnim insultima i poremećajima funkcije jetre i bubrega.
Ne koristiti kod eklampsije, pre-eklampsije, glaukoma i epilepsije. Ne preporučuje se za hirurške intervencije na farinksu, larinksu, traheji i bronhijalnom stablu ako se prethodno ne obezbedi dovoljna relaksacija davanjem miorelaksanasa (obavezna intubacija).
Ne preporučuje se kod životinja koje se podvrgajavaju mijelografiji.
Ne koristiti ovaj lek samostalno u anesteziji kod bilo koje druge vrste životinja, osim kod mačaka.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

U slučaju veoma bolnih i većih hirurških intervencija, kao i u slučaju održavanja anestezije, neophodna je kombinacija sa injekcionim ili inhalacionim anesteticima. Pošto se mišična relaksacija potrebna za obavljanje hirurškog zahvata ne može postići sa samostalnom primenom ketamina, istovremeno treba primenjivati i miorelaksanse. Za poboljšanje anestezije ili produženje dejstva, ketamin se može kombinovati sa agonistima α2-receptora, anesteticima, neuroleptanalgeticima, sedativima i inhalacionim anesteticima.
Primena leka intramuskularnim putem može biti bolna.
Treba uzeti u obzir da vreme do postizanja punog efekta leka može biti produženo kada se lek primenjuje subkutanim putem kod mačaka.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Kada se ketamin kombinuje sa drugim lekovima, iz odgovarajućih Sažetaka karakteristika leka se moraju se pažljivo i detaljno pročitati, pre svega, delovi koji se odnose na posebna upozorenja i kontraindikacije.

Pre-operativna priprema
Kao i kod primene bilo kog anestetika, životinjama ne treba davati hranu 12 sati pre anestezije ketaminom.

Period anestezije
U toku anestezije izazvane ketaminom očni kapci tretiranih životinja ostaju otvoreni. Da bi se sprečilo isušivanje očiju kod dugotrajnih hirurških procedura, potrebno je zaštiti ih na odgovarajući način (upotrebom odovarajućih masti).

Period oporavka od anestezije
Važno je da se i premedikacija i oporavak od anestezije odvijaju u tihom i mirnom okruženju.
Potpuni oporavak od anestezije nastaje nakon 2 sata, ali povremeno može trajati i duže. Retko se može javiti stanje psihomotorne stimulacije kod pasa praćeno zavijanjem.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ovo je potentan lek – posebno treba obratiti pažnju da se izbegne nehotično samoubrizgavanje.
U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, hitno potražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu leka. Ne treba upravljati motornim vozilom.
Ukoliko dođe do prskanja leka po koži ili očima, hitno isprati ova mesta.

Napomena lekarima
Ne ostavljati pacijente bez nadzora. Održavati prohodnost disajnih puteva i primeniti simptomatsku i potpornu terapiju.

Neželjene reakcije

Povećan tonus mišića (usled prestanka inhibicije ekstrapiramidalnog sistema), retko tahikardija i povećan krvni pritisak, salivacija (usled moždane stimulacije). Kada nema istovremene primene miorelaksanasa, povećan mišićni tonus može prouzrokovati tremor i tonično-klonične konvulzije.
Prateći efekti primenjenog ketamina mogu biti motorna ekscitacija, otvorene oči, nistagmus (ritmični pokreti očiju), midrijaza (dilatacija zenica), kao i povećana osetljivost, naročito na zvučne nadražaje tokom anestezije i tokom perioda oporavka od anestezije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Graviditet
Ketamin prolazi kroz placentarnu barijeru, pa ga u graviditetu treba primenjivati isključivo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara. Ketamin ne treba primenjivati u peripartalnom periodu.

Laktacija
Primenjivati tokom laktacije isključivo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

Interakcije

Lekovi za postizanje neuroleptanalgezije, sedativi i hloramfenikol pojačavaju anesteziju izazvanu ketaminom.
Barbiturati, opioidni analgetici ili diazepam mogu da produže period oporavka od anestezije. Efekti mogu biti aditivni; može biti neophodna redukcija jednog ili oba leka. Postoji potencijal za povećan rizik od aritmije pri istovremenoj primeni sa tiopentanalom ili halotanom. Halotan produžava poluvreme eliminacije ketamina.
Istovremena intravenska primena ketamina i spazmolitika može prouzrokovati kolaps.
Teofilin primenjen sa ketaminom može prouzrokovati povećanje incidence napada.
Primena detomodina u kombinaciji sa ketaminom dovodi do sporog oporavka.

Doziranje i način primene

Ketamin pokazuje velike inter- i intraindividualne varijacije dejstva pa se preporučuje individualno doziranje ketamina, odnosno prilagođavanje doze do postizanja anestetičkog efekta, koji zavisi od starosti, kondicije životinje i dubine i trajanja potrebne anestezije. Produženje efekta je moguće kod ponovljene primene opciono smanjenih početnih doza.
Lek se primenjuje intravenski (konji i goveda), intramuskularno (svinje, psi i mačke) ili subkutano kod mačaka.
Kod odraslih farmskih životinja preporučuje se intravenska aplikacija.
Kod kombinovane primene: pre primene ketamina, osigurati da su životnje sedirane na odgovarajući način.

KONJI
Premedikacija sedativima je potrebna za postizanje dovoljnog anestetičkog efekta:

Za izazivanje anestezije
Sa detomodinom:
Detomidin 20 μg/kg i.v.
nakon 5 minuta:
ketamin 2,2 mg/kg brzo intravenski (2,2 mL/100 kg).
Početak dejstva je postepen, konj legne za otprilike 1 minut, sa trajanjem anestetičkog dejstva od oko 10-15 minuta.

Sa ksilazinom:
ksilazin 1,1 mg/kg i.v. praćeno sa
primenom ketamina u dozi od 2,2 mg/kg i.v. (2,2 mL/100 kg telesne mase)
Početak dejstva je postepen, traje otprilike 1 minut, sa varijabilnim trajanjem anestetičkog dejstva od oko 10-30 minuta, ali uglavnom oko 20 minuta.

Nakon aplikacije konji spontano ležu bez bilo kakve pomoći. U slučaju da se istovremeno želi postići određena relaksacija mišića, najbolje je životinji koja leži aplikovati miorelaksans dok se ne pojave prvi simptomi relaksacije.

GOVEDA
Da bi se izbeglo nekontrolisano ležanje životinje i mogući simptomi eksitacije ili da bi se izvršila potencijacija anestezije, preporučuje se premedikacija sedativima.
Kod životinja sa lateralnom ili dorzalnom rekumbencijom, hipoksija se može izbeći primenom kiseonika kroz nazalni kateter.

Za izazivanje anestezije
Sa ksilazinom:
ksilazin 0,14 – 0,22 mg/kg i.v./i.m. praćeno sa
primenom ketamina u dozi od 2 – 5 mg/kg i.v. (2 – 5 mL/100 kg)
Početak dejstva traje otprilike 1 minut, sa trajanjem anestetičkog dejstva od oko 30 minuta.

Nižu dozu iz predloženog opsega doza treba primeniti prilikom primene ksilazina intravenskim putem.

SVINJE
Za izazivanje anestezije
Sa azaperonom:
Ketamin 15 – 20 mg/kg i.m. (1,5 – 2 mL/10 kg)
i 2 mg/kg azaperona i.m.
Kod prasića starosti 4 – 5 meseci, početak anestezije nastaje nakon oko 29 minuta sa trajanjem dejstva od oko 27 minuta nakon primene 2 mg/kg azaperona i 20 mg/kg ketamina i.m.

PSI
Ketamin ne može da se koristi samostalno u anesteziji pasa, jer prouzrokuje povećanje tonusa mišića i nekontrolisane kontrakcije mišića.

Za izazivanje anestezije
Sa medetomidinom:
medetomidin 40 μg/kg i.m. praćeno sa
ketaminom 5 – 7,5 mg/kg i.m. (0,5 – 0,75 mL/10 kg t.m.)
Trajanje dejstva varira između 30 – 50 minuta i zavisi od primenjene doze.

Sa ksilazinom:
ksilazin 2 mg/kg i.m.
nakon 10 minuta
ketamin u dozi od 10 mg/kg i.m. (1 mL/10 kg)
Kod pasa preko 25 kg dozu ksilazina treba smanjiti na 1,3 mg/kg.
Početak dejstva nastaje uglavnom nakon 10 minuta i trajanje dejstva iznosi oko 30 minuta.

MAČKE
Korišćenje ketamina samo stalno u anesteziji mačaka je moguće, ali da bi se izbegli psihomotorni efekti ketamina preporučuje se njegova kombinovana primena.

Samostalna primena ketamina u anesteziji
11 mg/kg ketamina i.m. gde je potrebno manje obuzdavanje
22 -33 mg/kg ketamina i.m. gde je potrebna manja hirurška intervencija i obuzdavanje iritabilnih mačaka
Početak dejstva uglavnom nastaje kroz 5 minuta od primene ketamina i trajanje dejstva iznosi otprilike 30 – 45 minuta.

Za izazivanje anestezije (anestezija kraća od 1 sata)
Sa medetomidinom:
medetomidin 80 μg/kg i.m praćeno sa
ketaminom u dozi od 5 – 7,5 mg/kg i.m. (0,25 – 0,4 ml/5 kg)
Početak dejstva obično nastaje nakon 3 – 4 minuta i trajanje dejstva varira između 30 – 60 minuta i zavisi od doze.

Sa ksilazinom:
ksilazin 1- 2 mg/kg i.m./s.c. i
ketamin u dozi od 10 – 20 mg/kg i.m./s.c. (0,5 -1 mL/5 kg t.m.)
Treba primeniti najmanju dozu ksilazina (1 mg/kg) ukoliko se primenjuje najveća doza ketamina (20 mg/kg).
Početak dejstva nastaje kroz 5 minuta od primene ketamina i trajanje dejstva iznosi najmanje 30 minuta.

Zbog male zapremine bočice, preporučuje se primena insulinske igle kako bi se tačno odmerila dozu.

Gumeni zapušač se može bezbedno probiti maksimalno 25 puta.

Predoziranje

U slučaju predoziranja može doći do srčanih aritmija i respiratorne depresije, čak i paralize. Ukoliko je potrebno, treba koristiti pogodna veštačka pomagala kako bi se održala ventilacija i udarni volumen sve dok se ne postigne dovoljna detoksikacija. Farmakološki srčani stimulusi se ne preporučuju, osim ako nema drugih dostupnih potpornih mera.

Karenca

Konji i goveda:
Meso i iznutrice: Nula (0) dana.
Mleko: Nula (0) dana.