Innovax®-ND-IBD

Innovax®-ND-IBD
Vakcina koja sadrži živi ćeliski vezani rekombinatni herpes virusa ćuraka (soj HVP360), koji
eksprimira F protein virusa Newcastle bolesti (ND) i VP2 protein virusa infektiktivnog burzitisa živine (IBD).
Suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće

Categories: , ,

Description

Innovax®-ND-IBD
Vakcina koja sadrži živi ćeliski vezani rekombinatni herpes virusa ćuraka (soj HVP360), koji
eksprimira F protein virusa Newcastle bolesti (ND) i VP2 protein virusa infektiktivnog burzitisa živine (IBD).
Suspenzija i rastvarač za suspenziju za injekciju
Za piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Svaka doza (0,2 mL) za subkutanu primenu ili (0.05ml) in-ovo primenu rekonstituisane vakcine sadrži:
Aktivna supstanca:
Živi ćeliski vezani rekombinatni herpes virusa ćuraka (soj HVP360), koji eksprimira F protein virusa
Newcastle bolesti (ND) i VP2 protein virusa infektiktivnog burzitisa živine (IBD):                                                                                                                                                                                                                                                  103.3 – 104.6 PFU*
* PFU (plaque forming units) – jedinica formiranja plaka
Pomoćne supstance:
Vakcina: goveđi serum, Veggie medijum,dimetil-sulfoksid
Rastvarač: saharoza, kazein hidrolizat, fenolsulfonftalein (fenol crveno), kalijum-dihidrogenfosfat
voda za injekcije.
INDIKACIJE
Vakcina je namenjena aktivnoj imunizaciji jednodnevnih pilića u cilju: redukcije mortaliteta i kliničkih znakova i uzrokovanih infekcijom virusom Newcastle bolesti (ND), prevenciju smrtnosti i
smanjenj kliničkih znakova i lezija izazvanih virusom infektivnog burzita (IBD) i smanjenje mortaliteta i kliničkih znakova i lezija uzrokovanih virusom Marekove bolesti (MD).
Početak imuniteta: ND: 4 nedelje starosti
IBD: 3 nedelje starosti
MD: 9 dana
Trajanje imuniteta: ND: 8 nedelja
IBD: 8 nedelja
MD: tokom rizicnog perioda
KONTRAINDIKACIJE
Nema.
NEŽELJENA DEJSTVA
Nisu poznata.
Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom Uputstvu za lek, molimo Vas obavestite svog veterinara.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Pilići i embrionirana kokošja jaja.
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Nakon rekonstitucije, primeniti 1 dozu od 0,2 ml vakcine po piletu subkutanom injekcijom u vrat ili
0.05ml primenom in-ovo.
UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Subkutana primena i in ovo primena..
Priprema vakcine:
Rukovanje tečnim azotom treba da se vrši u dobro provetrenoj prostoriji.
Uobičajene aseptične mere predostrožnosti treba primeniti na sve postupke pripreme i primene.
Rukovanje tečnim azotom treba da se vrši u dobro provetrenoj prostoriji.
1. Za rekonstituciju koristiti rastvarač za živinske vakcine sa ćelijski vezanim virusom,.
Rastvarač mora biti bistar, crvene boje, bez taloga i na sobnoj temperaturi (15–25 ° C) u vreme
mešanja.
2. Pripremu vakcine treba planirati pre nego što se ampule izvade iz tečnog azota i unapred treba
izračunati tačan broj ampula vakcine i količinu rastvarača potrebnih za vakcinaciju. Nema dostupnih
podataka o broju doza na ampulama kada se izvade iz kontejnera sa tečnim azotom, tako da treba
obratiti posebnu pažnju kako bi se osiguralo da ne dođe zamene sa ampulama koje sadrže različit
broj doza i kako bi se za rekonstituciju koristio odgovarajući rastvarač.
3. Pre nego što se ampule izvade iz kontejnera sa tečnim azotom, treba zaštititi ruke rukavicama,
nositi duge rukave i koristiti masku za lice sa zaštitnim naočarima. Prilikom vađenja ampula iz
kontejnera, treba ih držati u ruci sa rukavicom, udaljeno od tela i lica.
4. Kada se vadi držač sa ampulama iz kanistera u kontejneru sa tečnim azotom, izvaditi samo ampule
koje će se odmah koristiti. Preporučuje se da se rukuje sa maksimalno 5 ampula (iz jednog
kontejnera). Nakon što se potrebne ampule izvade, preostale ampule treba odmah vratiti nazad u
kanister kontejnera sa tečnim azotom.
5. Sadržaj ampule se brzo topi potapanjem u čistu vodu na temperaturi od 25-27°C. Nežno protresite
ampulu kako bi se sadržaj dispergovao. Važno je da se suspenzija, nakon što se otopi, što pre
rekonstituiše sa rastvaračem kako bi se zaštitile ćelije virusa. Osušite ampule, zatim ih prelomite na
vratu ampule i odmah nastavite prema dole navedenim uputstvima.
6. Polako izvucite sadržaj ampule u sterilan špric sa iglom 18 gauge.
7. Ubacite iglu kroz zapušač kese rastvarača i polako dodajte sadržaj šprica u rastvarač. Polako
protresite i okrenite kesu kako bi se vakcina izmešala. Povucite malu količinu iz vreće sa
rastvaračem u špric i isperite ampulu. Uklonite isprani deo iz ampule i polako ga injektujte u kesu
rastvarača. Sklonite špric i okrenite kesu (6-8 puta) kako bi se izmešala vakcina.
8.Vakcina je sada spremna za upotrebu.
Nakon dodavanja sadržaja ampule u rastvarač, proizvod spreman za upotrebu je bistra suspenzija za
injekciju crvene boje.
Doziranje:
Subkutano: jednokratna injekcija od 0,2 ml po piletu.
In ovo: jedna injekcija od 0,05 ml po kokošjem jajetu
Način primene:
Vakcina se primenjuje subkutanom injekcijom u vrat ili in ovo injekcijom. Kesu u kojoj se nalazi
vakcina treba polako, a često mešati tokom same vakcinacije kako bi se obezbedilo da suspenzija
vakcine ostane homogena u cilju aplikovanja odgovarajućeg titra vakcine svakom piletu.
Kontrola pravilnog načina čuvanja:
Kako bi se obezbedila kontrola pravilnog načina čuvanja i transporta, ampule se postavljaju vrhom
okrenute nadole u kontejner sa tečnim azotom. Ako je suspenzija smrznuta na vrhu ampule, znači da
se otopila i ne sme se upotrebiti.
KARENCA
Nula (0) dana.
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Suspenzija
Čuvati i transportovati u tečnom azotu na temperaturi -140 °C.
Rastvarač
Čuvati na temperaturi do 25 °C.
Kontejner
Čuvati kontejner sa tečnim azotom u uspravnom položaju u čistoj, suvoj i dobro provetrenoj prostoriji
koja je odvojena od inkubatora/ pilićarnika
Rok upotrebe ampule u tečnom azotu: 2 godine.
Rok upotrebe rastvarača u polietilenskoj boci (PE): 3 godine.
Rok upotrebe rastvarača u višeslojnoj infuzionoj kesi (MLP): 2 godine.
Rok upotrebe nakon rastvaranja (rekonstitucije): 2 sata
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Vakcinisati samo zdrave jednodnevne piliće.
Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Pošto se radi o živoj vakcini, vakcinalni soj se izlučuje iz vakcinisanih pilića i može se proširiti na ćurke. Studije bezbednosti su pokazale da soj nije patogen za ćurke. Ipak, treba preduzeti mere
kako bi se izbegao direktan ili indirektan kontakt između vakcinisanih pilića i ćurki.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Rukovanje tečnim azotom treba da se obavlja u dobro provetrenim prostorijama.
Innovax-ND-IBD je suspenzija virusa pakovana u staklene ampule koje se čuvaju u tečnom azotu.
Pre vađenja ampula iz kanistera sa tečnim azotom, treba nositi zaštitnu opremu koja se sastoji od
rukavica, dugačkih rukava i maske za lice sa zaštitnim naočarima. Kako bi se sprečile ozbiljne
povrede u slučaju nezgode bilo sa tečnim azotom bilo sa ampulama prilikom njihovog vađenja iz
kanistera, ruku (zaštićenu rukavicom), sa ampulom držati dalje od lica i tela. Mora se obratiti pažnja
kako bi se sprečila kontaminacija Vaših ruku, očiju i odeće suspenzijom vakcine.
UPOZORENJE: Ampule mogu da eksplodiraju prilikom izlaganja naglim promenama temperature.
Ne otapati u vrućoj ili ledeno hladnoj vodi. Ampule treba otapati u čistoj vodi na temperaturi od 25-27ºC.
Upotreba tokom graviditeta, laktacija i nošenje jaja
Bezbednost primene ovog leka tokom nošenja jaja nije utvrđena.
Interakcije
Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se Nobilis ND Clone 30 ili Nobilis
ND C2 mogu davati jednodnevnim pilićima koji su vakcinisani ili potkožno ili in ovo putem sa
Innovax-ND-IBD.
Kada se vakcina Innovax-ND-IBD daje istovremeno vakcinom Nobilis ND Clone 30, vreme
potrebno za razvoj imunskog odgovora protiv Newcastle bolesti je 3 nedelje nakon vakcinacije. U
slučaju kada se vakcina Innovax-ND-IBD daje istovremeno sa vakcinom Noblis ND C2 vreme
potrebno za razvoj imunskog odgovora je 2 nedelje.
Dostupni su podaci o bezbednosti i efikasnosti koji pokazuju da se Nobilis IB Ma5 ili Nobilis IB 4-
91, mogu davati jednodnevnim pilićima koje se vakcinišu potkožno ili in ovo putem sa Innovax-ND-IBD.
Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa nekim
drugim veterinarskim medicinskim proizvodima, izuzev sa gore pomenutima. Stoga se odluka o
primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.
Predoziranje
Nisu uočeni bilo kakvi simptomi nakon primene desetostruke doze vakcine prilikom subkutane
aplikacije. Tri puta prekomrna doza vakcine aplikovana in ovo se smatrala neškodljivom. Nema
dostupnih informacija o neškodljivosti i mogućim neželjenim reakcijama kod primene 10 puta veća
doza in ovo.
Inkompatibilnost
Ne mešati vakcinu sa bilo kojim drugim veterinarskim medicinskim proizvodom, osim sa
rastvaračem Nobilis Diluent CA koji je priložen uz ovaj proizvod.