Foresto® ogrlica za mačke i male pse

Jačina leka: 100 mg/g + 45 mg/g
Farmaceutski oblik: ogrlica
Ciljna vrsta: mačke, psi do 8 kg
INN (generičko ime): imidakloprid, flumetrin

Categories: , , ,

Description

Foresto® ogrlica za mačke i male pse

Jačina leka: 100 mg/g + 45 mg/g
Farmaceutski oblik: ogrlica
Ciljna vrsta: mačke, psi do 8 kg

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA
Aktivne supstance:
Jedna siva ogrlica, bez mirisa od 38 cm (12,5 g) sadrži:
imidakloprid 1,25 g
flumetrin 0, 56 g
Pomoćne supstance:
Di-n-butil-adipat
Propilenglikol-dikaprilokaprat
Epoksidno ulje soje
Stearinska kiselina
Titan-dioksid (E 171)
Gvožđe(III)-oksid, crni (E 172)
Polivinil-hlorid

INDIKACIJE

Mačke:
Tretman i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis) tokom 7 do 8 meseci.
Štiti neposredno okruženje životinje od razvoja larvi buva tokom 10 nedelja.
Broj rešenja: 365-2010-14-01-001 оd 13.10.2011 za lek Foresto®
ogrlica za mačke i male pseForesto® se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama (FAD).
Kod infestacije krpeljima, proizvod ima postojanu akaricidnu efikasnost (ubija krpelje) (Ixodes ricinus,
Rhipicephalus turanicus) i repelentnu efikasnost (sprečava krpelje da se hrane) (Ixodes ricinus) tokom 8
meseci. Efikasan je protiv larvi, nimfi i odraslih oblika krpelja.
Može se dogoditi da neki krpelji, koji se već nalaze na mački, ne uginu u toku 48 sati nakon primene
ogrlice i da ostanu na koži i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje takvih krpelja u vreme primene
ogrlice. Prevencija infestacije novim krpeljima počinje u roku od dva dana nakon postavljanja ogrlice.
Idealno bi bilo da se ogrlica postavi pre početka sezone buva i krpelja.

Psi:
Tretman buva (Ctenocephalides felis) i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis,
Ctenocephalides canis) tokom 7 do 8 meseci.
Štiti neposredno okruženje životinje od razvoja larvi buva tokom 8 meseci.
Foresto®se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama (FAD).
Kod infestacije krpeljima, proizvod ima postojanu akaricidnu efikasnost (ubija krpelje) (Ixodes ricinus,
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) i repelentnu efikasnost (sprečava krpelje da se
hrane) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) tokom 8 meseci. Efikasan je protiv larvi, nimfi i
odraslih oblika krpelja.
Može se dogoditi da neki krpelji, koji se već nalaze na psu, ne uginu u toku 48 sati nakon primene ogrlice
i da ostanu na koži i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje takvih krpelja u vreme primene ogrlice.
Prevencija infestacije novim krpeljima počinje u roku od dva dana nakon postavljanja ogrlice.
Za tretman infestacije pavašima (Trichodectes canis).
Foresto® obezbeđuje indirektnu zaštitu od transmisije patogena Babesia canis vogeli i Ehrlichia canis
putem vektora Rhipicephalus sanguineus i time smanjuje rizik od pojave babezioze i erlihoze kod pasa
tokom 7 meseci.Idealno bi bilo da se ogrlica postavi pre početka sezone buva i krpelja.
KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti kod mačića mlađih od 10 nedelja i štenadi mlađe od 7 nedelja.
Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

NEŽELJENA DEJSTVA
U nekim slučajevima, kod životinja koje nisu navikle na nošenje ogrlice, u prvih nekoliko dana nakon
postavljanja ogrlice može doći do pojave blagih poremećaja u ponašanju koji mogu uključivati češanje
mesta primene. Potrebno je voditi računa da ogrlica nije previše stegnuta.
Na mestu postavljanja ogrlice može doći do blagih reakcija kao što su svrab, eritem i alopecija. Ove
reakcije su prijavljene kao povremene i obično nestaju u okviru 1 do 2 nedelje, bez potrebe za skidanjem

U pojedinačnim slučajevima, preporučljivo je privremeno uklanjanje ogrlice do nestanka
simptoma. U veoma retkim slučajevima kod pasa i u retkim slučajevima kod mačaka, na mestu primene može doći
do reakcija kao što su dermatitis, inflamacija, ekcem ili ranice i u ovim slučajevima, preporučuje se
uklanjanje ogrlice.
Takođe, u retkim slučajevima kod pasa i mačaka, na početku se mogu javiti blage i prolazne reakcije kao
što su depresija, promene u uzimanju hrane, salivacija, povraćanje i dijareja. Kao i u slučaju bilo kog
proizvoda koji se topikalno primenjuje, kod preosetljivih životinja se može javiti alergijski kontaktni
dermatitis.
Za definisanje učestalosti mogućih neželjenih dejstava koristi se sledeća konvencija:
veoma česta (javljaju se kod više od 1 od 10 životinja)
česta (javljaju se kod 1 do 10 životinja od 100)
povremena (javljaju se kod 1 do 10 životinja od 1.000)
retka (javljaju se kod 1 do 10 životinja od 10.000)
veoma retka (javljaju se kod manje od 1 od 10.000 životinja)
nije poznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka).
Ako primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo ili neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu,
molimo Vas da o tome obavestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Mačke i psi do 8 kg

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Za mačke i male pse telesne mase do 8 kg koristi se jedna ogrlica dužine 38 cm.
Za pse teže od 8 kg koristi se jedna Foresto® ogrlica za velike pse, dužine 70 cm.
Za dermalnu upotrebu. Jedna ogrlica se postavlja oko vrata životinje. Ogrlica je namenjena samo za
spoljašnju upotrebu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Izvaditi ogrlicu iz zaštitne kese neposredno pre upotrebe. Razmotati ogrlicu i proveriti da nema ostataka
plastičnih konektora unutar ogrlice. Postaviti ogrlicu oko vrata životinje i podesiti tako da ne bude suviše
stegnuta (razmak između vrata i ogrlice treba da bude dva prsta). Provući višak ogrlice kroz omču i
odseći sve što prelazi dužinu od 2 cm.

Potrebno je da životinja nosi ogrlicu 8 meseci neprekidno, a treba je ukloniti nakon ovog perioda.
Periodično treba proveravati i podešavati ogrlicu, naročito tokom intenzivnog rasta mačića i štenadi.
Ova ogrlica je dizajnirana tako da poseduje sigurnosni mehanizam za zatvaranje. U malo verovatnom
slučaju da se mačka negde zakači, sopstvena snaga mačke je dovoljna da proširi ogrlicu i omogući brzo
oslobađanje.

KARENCA: Nije primenljivo

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Uslovi čuvanja leka: Nema posebnih uslova čuvanja.
Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na kesi i kutiji.
Rok upotrebe: Rok upotrebe u originalnom pakovanju je 4 godine.

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama
Ogrlica ubija krpelje koji otpadaju sa životinje u okviru 24 do 48 sati nakon infestacije, a da, po pravilu,
nisu sisali krv.
Ne može se isključiti prisustvo pojedinačnih zaostalih krpelja, pa se iz tog razloga ne može potpuno
isključiti ni mogućnost prenošenja zaraznih bolesti preko tih parazita u nepovoljnim uslovima.
Kao i kod svih topikalnih proizvoda za dugotrajnu upotrebu, u periodima prekomernog sezonskog
linjanja može doći do blagog smanjenja efikasnosti usled gubitka dela aktivnih supstanci vezanih za
dlaku. Odmah dolazi do nadoknade iz ogrlice, tako da se puna efikasnost uspostavlja ponovo bez
dodatnog tretmana ili zamene ogrlice.
Za optimalnu kontrolu problema sa buvama, u domaćinstvima u kojima postoji znatna infestacija, može
biti potrebno da se okolina tretira odgovarajućim insekticidom.

Ogrlica je otporna na vodu; ogrlica ostaje efikasna i kada se životinja pokvasi. Međutim, treba
izbegavati produženi ili intenzivni kontakt sa vodom ili ekstenzivno šamponiranje pošto se tako može
smanjiti trajanje aktivnosti. Studije su pokazale da mesečno šamponiranje ili kvašenje vodom nisu
značajno skratili osmomesečnu efikasnost protiv krpelja nakon redistribucije aktivne supstance u krzno,
ali se efikasnost proizvoda protiv buva postepeno smanjivala, počevši od 5-og meseca.

Zbog prirode ogrlice predoziranje je malo verovatno i ne očekuju se znaci predoziranja. Doza od 5
ogrlica postavljenih oko vrata odraslih mačaka i pasa u periodu od 8 meseci i mačića starosti 10 nedelja
i štenadi starosti 7 nedelja u periodu od 6 meseci nije izazvala pojavu neželjenih efekata, osim onih koji
su već navedeni u delu “neželjena dejstva”.
U slučaju da životinja pojede orglicu, što je malo verovatno, može doći do pojave blagih
gastrointestinalnih simptoma (na primer retka stolica).
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
U laboratorijskim studijama na pacovima i kunićima ni flumetrin ni imidakloprid nisu imali uticaja na
fertilnost ili reprodukciju i nisu ispoljili teratogene ili fetotoksične efekte.
Međutim, nije utvrđena bezbednost primene ovog veterinarskog leka tokom graviditeta i laktacije kod
ciljnih vrsta životinja i zbog nedostatka raspoloživih podataka, ne preporučuje se primena proizvoda kod
gravidnih životinja i životinja u laktaciji.
Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Ogrlicu treba držati u originalnom pakovanju do upotrebe.
Kao i sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, maloj deci ne treba dozvoliti da se igraju sa ogrlicom
ili da je stavljaju u usta. Ljubimcima koji imaju ogrlicu ne bi trebalo dozvoliti da spavaju u istom
krevetu sa vlasnikom, naročito decom.
Osobe osetljive na sastojke ogrlice treba da izbegavaju kontakt sa ogrlicom.
Odmah odložite bilo kakve ostatke ili odsečke ogrlice (videti “uputstvo za pravilnu upotrebu leka”).
Nakon postavljanja ogrlice dobro oprati ruke hladnom vodom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.
Ovaj proizvod ne sme dospeti u vodotokove pošto može biti opasan za ribe i vodene organizme.

OSTALI PODACI

Obe aktivne supstance se u malim koncentracijama oslobađaju sporo i kontinuirano iz polimernog
matriks sistema ogrlice po životinji. Obe aktivne supstance su prisutne u krznu mačke i psa u
akaricidnoj/insekticidnoj koncentraciji tokom čitavog perioda efikasnosti. Aktivne supstance se od
mesta direktnog kontakta šire po celoj površini kože. Studije prekomernih doza i studije kinetike u
serumu kod ciljnih životinja su utvrdile da imidakloprid privremeno dospeva u sistemsku cirkulaciju,
dok količine flumetrina uglavnom nisu bile merljive. Oralna resorpcija obe aktivne supstance nije
relevantna za kliničku efikasnost.
Aktivnost protiv C.felis počinje odmah nakon primene ogrlice dok adekvatna efikasnost protiv C. canis
počinje za nedelju dana nakon primene ogrlice. Pored indikacija navedenih iznad, pokazana je i
aktivnost protiv Ctenocephalides canis i Pulex irritans.
Pored vrsta krpelja navedenih iznad, pokazana je efikasnost protiv Ixodes hexagonus i ne-evropskih
vrsta krpelja Amblyomma americanum kod mačaka, kao i protiv I. hexagonus, I.scapularis i neevropskih vrsta krpelja Dermacentor variabilis i Australijskog paralitičkog krpelja I. holocyclus kod
pasa.
Ogrlica obezbeđuje repelentno dejstvo protiv krpelja i tako sprečava parazite da se hrane krvlju
životinje, čime se indirektno smanjuje rizik od pojave bolesti pasa koje se prenose vektorima.

Kod mačaka, indirektna zaštita od transmisije Cytauxzoon felis (prenosi se prenosi pomoću krpelja
Amblyomma americanum), je pokazana u jednom laboratorijskom ispitivanju na malom broju životinja i
nakon mesec dana od tretmana, čime je u uslovima ovih ispitivanja pokazano smanjenje rizika od
pojave bolesti koje uzrokuju ovi patogeni.
Kod pasa, pored indikacija navedenih u odeljku INDIKACIJE, indirektna zaštita od transmisije Babesia
canis canis (koji se prenosi pomoću krpelja Dermacentor reticulatis) je pokazana u jednom
laboratorijskom ispitivanju 28 dana nakon tretmana i indirektna zaštita od Anaplasma phagocytophilium
(koji se prenosi pomoću krpelja Ixodes ricinus) je pokazana u jednom laboratorijskom ispitivanju 2
meseca nakon tretmana, čime je u uslovima ovih ispitivanja pokazano smanjenje rizika od pojave
bolesti koje uzrokuju ovi patogeni.
Ogrlice su bile u stanju da značajno smanje infestaciju sa Sarcoptes scabiei kod prethodno infestiranih
pasa i da nakon 3 meseca dovedu do potpunog izlečenja.