FOLLIGON®

Serumski gonadotropin 1000 i.j./5 mL
Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Za goveda, ovce, koze, kuniće, kanadske kune i jelene

Categories: , , ,

Description

FOLLIGON®
Serumski gonadotropin 1000 i.j./5 mL
Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju
Za goveda, ovce, koze, kuniće, kanadske kune i jelene

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 bočica liofilizata sadrži:
Aktivna supstanca:
Gonadotropin, serumski konjski 1000 i.j.

Pomoćne supstance:
Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat 0.330 mg
Dinatrijum-fosfat, dihidrat 0.315 mg

Jedna bočica liofilizata sadrži:
Manitol; natrijum-hidrogenfosfat dihidrat; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; voda za injekcije

1 bočica rastvarača (5 ml) sadrži:
Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat 0.66 mg
Dinatrijum-fosfat, dihidrat 0.33 mg
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Goveda, ovce, koze, kunići, kanadska kuna i obični jelen.

Indikacije

– Anestrus, odnosno indukcija i sinhronizacija estrusa kod pada ovarijalne aktivnosti
– Superovulacija koja se sprovodi kao zahtev pri embriotransferu

Kontraindikacije

Graviditet.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Ponovljena aplikacija Folligona (kod koza) kod nekih jedinki može dovesti do stvaranja antiPMSG antitela, odnosno de redukcije njegove efikasnosti imunoposredovanim mehanizmom.

Ne aplikovati gravidnim životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
PMSG može da utiče na funkciju gonada. Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka. U slučaju samoubrizgavanja leka, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu leka. Iako je resorpcija PMSG preko kože malo verovatna, u slučaju da lek dospe na kožu mesto kontakta treba odmah oprati sapunom i vodom.

Neželjene reakcije

U retkim slučajevima, kao i kod drugih lekova koji sadrže proteine, moguća je pojava anafilaktičke reakcije ubrzo nakon aplikacije leka. U tim slučajevima životinji treba odmah aplikovati i.v. ili i.m. adrenalin (1:1000) i po potrebi glukokortikosteroide.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije indikovan za primenu tokom graviditeta.

Interakcije

Nisu poznate.

Doziranje i način primene

Krave:
– Anestrus/indukcija estrusa i ovulacije: 300 – 750 i.j., i/m na kraju progestagenskog tretmana

– Superovulacija: 1500-3000 i., i/m izmedju 8. i 13. dana ciklusa, praćeno sa 3 mL
prostaglandina i.m. nakon 48 sati

Ovce:
– Indukcija i sinhronizacija estrusa i ovulacije: 400 – 750 i.j. i/m, na kraju progestagenskog tretmana
Doze koje će se aplikovati treba prilagoditi rasi (niže doze kod visokorodnih rasa) i sezoni (više doze se aplikuju van sezone parenja).

Koze:
– Indukcija i sinhronizacija estrusa i ovulacije: 400 – 750 i.j. i/m, na kraju progestagenskog tretmana
Doze koje će se aplikovati treba prilagoditi sezoni (više doze su potrebne van sezone parenja).

Kunići:
– Anestrus/indukcija estrusa i ovulacije: 40 i.j. i/m ili s/c

Kanadske kune:
– Anestrus/indukcija estrusa i ovulacije: 100 i.j. i/m, dva puta u intervalu od 2 dana

Jeleni (obični):
– Optimizacija fertilnosti nakon progestagenskog tretmana: 200 i.j. i/m, na kraju progestagenskog tretmana

Lek se aplikuje nakon rastvaranja liofilizata u priloženom rastvaraču (5 mL), čime se dobija rastvor za injekciju koji sadrži PMSG u koncentraciji 200 i.j./mL.
Lek se aplikuje intramuskularno ili subkutano (samo kunićima), uz uobičajene mere asepse.

Predoziranje

Nema podataka.

Karenca

Meso, iznutrice i mleko: 0 dana.