FLORATTACQ-10

Florattacq– 10
Florfenikol (100mg/ml)
Oralni rastvor
Za svinje

Categories: , ,

Description

Florattacq– 10
Florfenikol (100mg/ml)
Oralni rastvor
Za svinje
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml oralnog rastvora sadrži:
Aktivna supstanca:
Florfenikol 100 mg
Pomoćne supstance:
Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti 6.1.
FARMACEUTSKI OBLIK
Oralni rastvor.
KLINIČKI PODACI
Ciljne vrste životinja
Svinje.
Indikacije
Lečenje respiratornih bolesti izazvanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida,
Mannheimia hemolytica i Haemophilus parasuis.
Kontraindikacije
Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu ili preosetljivosti na pomoćne supstance.
Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu.
Nema.
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Ukoliko životinje konzumiraju veću količinu vode od prosečne ,dozu treba preračunati na osnovu
stvarnog konzumiranja vode. Ne pripremati bazni rastvor u manjoj količini vode.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U toku rada sa preparatom zabranjeno je pušenje, konzumiranje hrane ili pića. Izbegavati kontakt
preparata sa očima, kožom ili odećom. Kod slučajnog kontakta sa očima obilno ih isprati sa
vodom.Kod kontakta sa kožom, oprati je sapunom i vodom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili
drugog neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama,(crvenilo, znojenje, otežano
disanje) treba odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za korisnika ili etiketu.
Neželjene reakcije
U toku lečenja ovim preparatom mogu se javiti povećano uzimanje vode i hrane ,sa posledičnim
povećanjem telesne mase.
Florfenikol može da prouzrokuje prolaznu dijareju, perianalni edem i crvenilo kože.
Preporučenu terapijsku dozu leka ne treba prekoračiti!
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek se ne daje suprasnim krmačama kao ni krmačama u toku laktacije.
Interakcije
Florfenikol se ne sme davati istovremeno sa tiamfenikolom ili hloramfenikolom ,kao ni sa
antibioticima sa baktericidnim dejstvom(aminoglikozidni antibiotici,β-laktamski antibiotici,fluorirani
hinoloni,polimiksini) Ovaj lek se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim lekovima.
Doziranje i način primene
Upotreba dodavanjem u vodu za piće.
Pripremljen rastvor upotrebiti odmah.
Dnevna doza florfenikola iznosi 20 mg/kg télesne mase dnevno.
Kod svinja télense mase manje od 40 kg, u slučaju prosečnog konzumiranja vode od 3 L/dan ta doza
se obezbedjuje sa 3,0 ml Florattacq-10 oralnog rastvora na svaki litar vode za piće. Kod svinja
télesne mase veće od 40,ukoliko prosečno dnevno konzumiranje vode iznosi 5L, ta doza se
obezbedjuje sa 2,0 mL Florattacq-10 oralnog rastvora na svaki litar vode za piće.
Terapija traje 5 dana.
U toku lečenja ne sme biti dostupan drugi izvor vode za piće.
Ukoliko se konzumiranje vode razlikuje od prosečnog , doziranje treba izračunati na osnovu stvarnog konzumiranja vode.
Predoziranje
Duža primena leka i davanje većih doza od preporučenih terapijskih, povećavaju verovatnoću da
nastanu neželjeni i toksični efekti kod svinja. Preporučena količina se ne sme premašiti i potrebno je
pridržavati se preporučenog trajanja terapije.
Karenca
Meso i iznutrice: 20 dana.
FARMAKOLOŠKI PODACI
Farmakoterapijska grupa: Antibakterijski lekovi za sistemsku primenu
ATC Vet kod: QJ01BA90
Farmakodinamski podaci
Florfenikol je sintetski antibiotik novije generacije. Dobijen je strukturnom modifikacijom molekula
tiamfenikola, tako što je na položaju C3 molekula hidroksilna grupa tiamfenikola zamenjena
fluorom. Na taj način dobijen je nov antibiotik sa značajno jačom antibakterijskom aktivnošću u
odnosu na tiamfenikol i hloramfenikol. Pored toga, tiamfenikol i florfenikol ne ispoljavaju toksičan
efekat na hematopoezni sistem (aplastična anemija), kao što to čini hloramfenikol.
Florfenikol je bakteriostatski antibiotik. Deluje tako što se vezuje za 50S subjedinicu 70S ribozoma
bakterijske ćelije i sprečava sintezu proteina. Tačnije, molekul florfenikola se vezuje za aminoaciltRNA, aktivno mesto peptidil transferaze, enzima odgovornog za sintezu bakterijskih proteina.
Dokazano je da florfenikol može da ostvari i baktericidnu aktivnost prema Mannheimia haemolytica
i Pasteurella multocida. Minimalna inhibitorna koncentracija (MIC) florfenikola za ove
mikroorganizme jednaka je minimalnoj baktericidnoj koncentraciji (MBC). Hloramfenikol,
tiamfenikol i florfenikol, inhibišu sintezu proteina kod prokariotskih i eukariotskih ćelija.
Kod svinja aktivno deluje protiv Actinobacillus pleuropneumonae, Pasteurella spp., Bordatella
bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyorhinis,Salmonella
choleraesuis, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis.
Farmakokinetički podaci
Kod oralne primene u dozi od 5 mg/kg maksimalna koncentracija u krvi od 3µg/ml dostiže se za 1
sat, uz bioraspoloživost od 88%. Aktivni sastojak se dobro distribuira u organizmu svinja, sa
najvećom koncentracijom u bubrezima, jetri, mokraćnoj bešici, plućima i tankim crevima. Približno
polovina date doze se izlučuje u nepromenjenom obliku a preostali deo se izlučuje u obliku
metabolita. Najvažniji metabolit je florfenikol-amin.
Podaci o uticaju na životnu sredinu
Kada se koristi na preporučeni način, lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.
FARMACEUTSKI PODACI
Spisak pomoćnih supstanci
Polietilenglikol 400.
Inkompatibilnost
U nedostatku studija kompatibilnosti ovaj preparat ne treba mešati sa drugim veterinarskim
preparatima.
Rok upotrebe
Rok upotrebe: 2 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 5 dana, na temperaturi do 25 ˚C.
Rok upotrebe nakon mešanja leka sa vodom za piće: upotrebiti odmah.
Posebna upozorenja za čuvanje leka
Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.
Vrsta i sadržaj pakovanja
Boca od polietilena, sa 1L oralnog rastvora, zatvorena zatvaračem sa navojem.
Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka
Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.