Finadyne

Fluniksin (50 mg/ml)
Rastvor za injekciju
Za konje, goveda, svinje

 

Description

Finadyne
Fluniksin (50 mg/ml)
Rastvor za injekciju
Za konje, goveda, svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Fluniksin (u obliku fluniksin-meglumina) 50 mg

Pomoćne supstance:
Fenol 5 mg
Propilenglikol 207.2 mg
Dietanolamin
Dinatrijum-edetat
Natrijum-formaldehidsulfoksilat
Hlorovodonična kiselina
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Rastvor za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Konji, goveda i svinje.

Indikacije

Za smanjenje bolova i ublažavanje simptoma zapaljenja i groznice koji se javljaju kod pojave bolesti različite etiologije, posebno kod:
Svinja:
Kao potporna terapija kod lečenja MMA sindroma (Mastitis-metritis-agalakcija sindrom) i lečenja respiratornih oboljenja.
Konja:
Za ublažavanje simptoma zapaljenja i bolnosti povezane sa mišićno-koštanim smetnjama.
Za ublažavanje visceralnog bola koji prati kolike.
Goveda:
Kao potporna terapija u lečenju respiratornih oboljenja goveda i akutnog mastitisa.

Kontraindikacije

• Ne prekoračivati preporučenu dozu, ni dužinu trajanja terapije.
• Ne koristiti kod životinja koje boluju od srčanih, bubrežnih ili oboljenja jetre, kao ni u slučajevima kada postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja.

• Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na fluniksin ili neku od pomoćnih supstanci.
• Ne davati gravidnim kobilama.
• Ne davati gravidnim krmačama, nazimicama i priplodnim nerastovima.
• Ne davati kravama u okviru 48 časova pre očekivanog partusa.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

• Treba utrvrditi uzrok nastanka kolika i primeniti adekvatnu terapiju.
• NSAIL lekovi se ne koriste kod sportskih konja u vreme takmičenja jer spadaju u sredstva za doping. Primenu ovih lekova treba prekinuti najmanje 8 dana pre takmičenja.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
• Izbegavati intra-arterijalnu primenu.
• NSAIL mogu da dovedu do odlaganja porođaja usled smirivanja porođajnih trudova, koje nastaje kao posledica inhibicije prostaglandina koji imaju značajnu ulogu u izazivanju partusa. Primena ovog leka odmah nakon partusa može uticati na involuciju materice i izbacivanja fetalnih memrana, što dovodi do zaostajanja posteljice.
• Primena leka kod životinja mlađih od 6 nedelja starosti ili kod starih životinja nosi dodatni rizik. U takvim slučajevima, ukoliko nije moguće izbeći upotrebu leka, preporučuje se smanjena doza i oprez.
• Ne koristiti kod hipovolemičnih životinja, izuzev kod endotoksemije ili septičnog šoka.
• Preporučljivo je NASIL, koji inhibišu sintezu prostanglandina, ne primenjivati kod životinja koje idu u opštu anesteziju i u periodu oporavka od nje.
• Lek ne treba davati prasićima telesne mase manje od 6 kg.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
• Osobe sa poznatom preosetljivošću na fluniksin treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.
• Izbegavati kontakt sa kožom i očima.
• U slučaju kontakta sa kožom isprati izloženu oblast vodom.
• U slučaju kontakta sa očima, isprati oči sa dosta vode i potražiti lekarski savet.
• Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.
• Oprati ruke nakon rukovanja lekom.

Neželjene reakcije

Neželjeni efekti uključuju gastrointestinalnu iritaciju, ulceracije i kod dehidriranih i hipovolemičnih životinja, moguća oštećenja bubrega.
Kod svinja se može javiti prolazna iritacija mesta aplikacije koja spontano prolazi u toku 14 dana.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Finadyne se može primenjivati kod gravidnih krava i krava u laktaciji. Lek se može davati u prvih 36 časova posle partusa, a samo nakon što odgovorni veterinar izvrši procenu rizika. Za to vreme životinje bi trebale da budu pod nazorom stručnog lica, do izbacivanja posteljice.
Ne koristi se kod gravidnih kobila i krmača.

Interakcije

Ne davati druge NSAIL istovremeno ili u razmaku od 24 sata. Neki NSAIL ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme, tako da primenjeni istovremeno sa istim takvim lekovima mogu ispoljiti međusobnu kompeticiju i u krajnjoj liniji toksični efekat.
Mora se izbegavati istovremena primena potencijalno nefrotoksičnih lekova.

Doziranje i način primene

Lek se aplikuje intravenozno kod goveda i konja i intramuskularno kod svinja.
Svinje:
• 2 ml na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) jednokratno intramuskularnom injekcijom, u kombinaciji sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom. Zavisno od kliničkog odgovora organizma terapija se može ponoviti u intervalu od 12 časova.
Injekcioni volumen treba ograničiti na 5 ml po injekcionom mestu.
Konje:
• 1 ml na 45 kg t.m. (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) za terapiju mišićno-koštanih oboljenja, aplikuje se intavenski jedan put dnevno tokom najviše 5 dana, zavisno od kliničkog odgovora.
• 1 ml na 45 kg telesne mase (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) kod kolika, aplikuje se intravenski i ponavlja se jedanput ili dva puta, ukoliko se kolike ponove.
Goveda:
• 2 ml na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) intravenski. Ponoviti ukoliko je neophodno u 24-časovnim intervalima u toku najviše 5 uzastopnih dana.

Predoziranje

Studije pokazuju da ciljne vrste veoma dobro podnose predoziranje.
Moguća je pojava gastrointestinalnih simptoma.

Karenca

Goveda:
meso: 7 dana
mleko: 2 dana
Konji:
meso: 7 dana
mleko: Ne treba koristiti kod kobila čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu
Svinje:
meso: 22 dana