Estrumate

Kloprostenol (250 mcg/ml)
Rastvor za injekciju
Za krave, kobile i magarice

Categories: , ,

Description

Estrumate
Kloprostenol (250 mcg/ml)
Rastvor za injekciju
Za krave, kobile i magarice

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Kloprostenol-natrijum 263 mikrograma (mcg)
(odgovara 250 mikrograma kloprostenola)
Pomoćne supstance:
Benzilalkohol 20.0 mg
Ostale pomoćne supstance: limunska kiselina; natrijum-citrat; natrijum-hlorid; voda za injekcije.

INDIKACIJE

Krave:
a. kontrolisana/planirana reprodukcija (sinhronizacija estrusa)
b. terapijske indikacije:
– subestrus ili “tihi” estrus
– indukcija partusa
– prekid normalnog graviditeta
– prekid patološkog graviditeta:
– mumifikacija fetusa
– hidrops plodovih omotača
– hronični endometritis (piometra)
– ovarijalne luteinske ciste

Kobile:
a. kontrolisana (planirana) reprodukcija
b. terapijske indikacije:
– indukcija luteolize nakon ranog uginuća i resorpcije ploda
– prekid perzistetnog diestrusa
– prekid pseudograviditeta
– tretman laktacionog anestrusa

– uspostavljanje estrusnog ciklusa kod omica i jalovih kobila

KONTRAINDIKACIJE

Ne aplikovati gravidnim životinjama, osim ukoliko svrha primene nije prekid graviditeta.
Ne aplikovati životinjama sa spastičnim oboljenjima respiratornog i digestivnog sistema.

NEŽELJENA DEJSTVA

U retkim slučajevima moguć je razvoj bakterijske infekcije na mestu aplikacije leka koja može biti opasna po život (klostridije). Tretirane životinje treba posmatrati i ukoliko dođe do razvoja infekcije mora se hitno sprovesti agresivna antibiotska terapija. Da bi se smanjila mogućnost nastanka infekcije, prilikom aplikacije leka treba primenjivati sve mere asepse.
Kod primene leka za indukciju porođaja može biti češća pojava zaostajanja posteljice.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave, kobile i magarice

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Krave: 2 mL Estrumate-a (500 mcg kloprostenola), jednokratno ili dvokratno.
Poni kobile i magarice: 0.5 – 1.0 mL (125 – 250 mcg kloprostenola), jednokratno
Kobile: 1.0 – 2.0 mL (250 – 500 mcg kloprostenola), jednokratno

Lek se aplikuje intramuskularnom injekcijom (i.m.), uz obaveznu primenu aseptičkih mera. Izbegavati aplikaciju na mokre ili zaprljane delove kože.

Krave:
Terapijske indikacije
Subestrus (tihi estrus)
Nakon dijagnostikovanja – rektalnim pregledom – da je žuto telo prisutno, tretirati životinje sa Estrumate-om i uraditi inseminaciju onih životinja koje pokazuju simptome estrusa. Životinje bez simptoma estrusa treba ponovo pregledati nakon 11 dana, kada im se može aplikovati druga injekcija Estrumate i mogu se osemeniti ili kada uđu u estrus ili u tačno određeno vreme (fiksno vreme osemenjavanja): jednokratno nakon 72 – 84 sata ili dvokratno, 72. i 96. sata od aplikacije.
Indukcija porođaja
Estrumate-om se indukuje porođaj, u peroidu oko normalnog termina. Indukciju treba sprovesti što bliže predviđenom datumu teljenja i ne više od 10 dana pre očekivanog termina. Indukciju ne treba sprovoditi pre 270 dana gestacije mereno od potvrđenog datuma začeća, osim u patološkim slučajevima. Sve tretirane životinje moraju imati adekvatan stručni nadzor. Kao i kod drugih metoda za skraćenje gestacionog perioda, može se očekivati češća pojava zaostajanja posteljice.

Prekid normalnog graviditeta
Normalni graviditet se kod krava može prekinuti u periodu od jedne nedelje nakon koncepcije do 150. dana graviditeta. Najbolji rezultati se postižu tokom prvih 100 dana. Tretirane životinje treba držati pod stručnim nadzorom dok se kompletno ne izbace fetus i placenta.
Prekid patološkog (abnormalnog) graviditeta
– Mumuficirani plod – indukcija luteolize u bilo kom stadijumu graviditeta će dovesti do izbacivanja mumificiranog ploda iz materice u vaginu, odakle je obično neophodno njegovo manuelno izvlačenje. Nakon toga obično sledi normalni estrusni ciklus.
– Hidrops plodovih membrana – patološka akumulacija placentalnih tečnosti može izazvati ozbiljne fiziološke komplikacije i uginuće ploda. Hirurška drenaža u cilju poboljšanja i ublažavanja stanja obično nije uspešna. U ovakvim slučajevima koristi se jedna doza Estrumate-a da bi se indukovao porođaj.
Hronični endometritis (piometra)
Tretirati sa jednom dozom Estrumate-a. Kod dugotrajnih slučajeva tretman treba ponoviti nakon 10 do 14 dana.
Ovarijalne luteinske ciste
U slučajevima cističnih jajnika sa prisutnim perzistentnim lutealnim tkivom i odsustvom znakova estrusa, Estrumate se pokazao visoko efikasnim za korekciju ovakvog stanja i uvođenje životinja u normalni estrusni ciklus.
Ostale indikacije:
Planirana (kontrolisana) reprodukcija
Primeri korišćenih programa:
i) Jednokratna aplikacija kod krava kod kojih je palpacijom ustanovljeno prisutvo žutog tela, nakon čega se po detekciji estrusa sprovodi oplodnja.
ii) Detekcija estrusa tokom 6 dana i oplodnja onih životinja koje pokazuju znake estrusa. Šestog dana se sprovodi jednokratan tretman Estrumate-om onih krava koje nisu pokazivale znake estrusa, a oplodnja se sprovodi po pojavi estrusa.
iii) Dve injekcije Estrumate-a u razmaku od 11 dana, nakon čega se sprovodi ili oplodnja pri pojavi znakova estrusa ili u tačno određenom (fiksnom) vremenu (videti ispod).
iv) Kao kod iii), ali se sprovodi oplodnja onih životinja koje pokazuju znake estrusa pre druge injekcije. Stoga se druga doza Estrumate-a daje samo onim životinjama koje nisu ušle u estrus pre druge injekcije, a oplodnja se sprovodi ili kada pokažu znake estrusa ili u tačno određenom vremenu (videti ispod).
Ukoliko krave reaguju na jednu dozu prostanglandina, to se dešava tokom prvih 6 dana nakon tretmana. Vreme odgovora nakon druge doze je znatno brže. Životinje se u svakom predloženom programu mogu oploditi nakon detekcije estrusa. Međutim, oplodnja u tačno određenom vremenu (fiksno vreme inseminacije) treba da se sprovodi samo nakon druge doze Estrumate-a u programima koji predviđaju dve aplikacije leka (pogledati programe iii i iv). U navedenim slučajevima oplodnja se može sprovesti jednokratno (između 72 i 84 sata) ili dvokratno (72. i 96. sata) nakon druge injekcije. Dvokratna oplodnja može dati bolje rezultate u odnosu na jednokratnu. Ipak, u nekim stadima ekonomski razlozi mogu da nadvladaju očekivanu korist dvokratne oplodnje.
Preporuka za upotrebu Estrumate-a kod muznih krava je sledeća: Nakon prve doze Estrumate-a, osemeniti svaku kravu koja pokazuje simptome estrusa. Životinjama koje ne pokazuju znake estrusa treba datu drugu dozu nakon 11 dana i onda ih osemeniti nakon 72 – 96 sati.

Kobile
Poni kobile i magarice: jedna doza od 0.5-1.0 ml Estrumate-a (125-250 mcg kloprostenola), intramuskularno (i.m.)
Kobile: jedna doza od 1.0-2.0 ml Estrumate-a (250-500 mcg kloprostenola), intramuskularno (i.m.)

Terapijske indikacije:
Indukcija luteolize nakon ranog uginuća i resorpcije ploda: oko 8-10% kobila nakon začeća izgubi plod u prvih 40 dana graviditeta. Perzistencija lutealne funkcije u jajniku onemogućava rani povratak u estrus.
Prekid pseudograviditeta i perzistentnog diestrusa: Kod nekih kobila koje su oplođene u normalnom estrusu, iako nije došlo do začeća dolazi do razvoja perzistentnog žutog tela i one pokazuju kliničke simptome graviditeta (pseudograviditet).
Pored toga, negravidne kobile često i spontano ulaze i izlaze u periode produženog diestrusa (perzistirajući diestrus). Veliki procenat kobila kod kojih nema ciklusa je češće u produženom diestrusu nego u anestrusu, pogotovo u kasnijem periodu sezone parenja. Estrumate u ovim slučajevima indukuje regresiju žutog tela i uspostavljanje normalnog ciklusa.
Tretman laktacionog anestrusa
Primenom Estrumate-a može se izbeći mogućnost da kobile u laktaciji nekoliko meseci nakon ispoljavanja ranog ždrebećeg estrusa ne uđu u normalan ciklus.
Uspostavljanje vidljivih estrusnih ciklusa kod omica/jalovih kobila ili u slučajevima tihog estrusa
Kod nekih kobila ne dolazi do ispoljavanja vidljivih simptoma estrusa bez obzira na postojanje funkcionalnog žutog tela, odnosno ne pokazuju vidljive simptome estrusa (tihi estrus) uz normalnu funkciju jajnika.
Ostale indikacije:
Planirana (kontrolisana) reprodukcija (u cilju boljeg iskorištavanja pastuva)
Kobile se mogu uvoditi u estrus u planirano vreme (pojedinačno ili u grupama) da bi se obezbedilo efikasnije iskorišćavanje pastuva tokom sezone parenja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zbog mogućeg razvoja postinjekcione bakterijske infekcije, prilikom aplikacije leka treba sprovesti sve propisane mere asepse. Izbegavati aplikaciju na mokre ili prljave delove kože.
Ne aplikovati intravenski.

KARENCA

Goveda:
meso: 24 sata
mleko: nula (0) dana

Konji: Ne koristiti kod konja čije meso se koristi u ishrani ljudi.