Engemycin Sprej

Okitetraciklin
25 mg/ml
Sprej za kožu, suspenzija
Za goveda, ovce i svinje

Categories: , , , ,

Description

Engemycin Spray
Okitetraciklin
25 mg/ml
Sprej za kožu, suspenzija
Za goveda, ovce i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml spreja za kožu, suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:
Oksitetraciklin-hidrohlorid 25 mg/mL
(odgovara 23.15 g oksitetraciklina)

Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Izopropilalkohol; polisorbat 80; patent blue V; smeša hidrokarbona i butana.

FARMACEUTSKI OBLIK

Sprej za kožu, suspenzija.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Goveda, ovce i svinje.

Indikacije

Za lečenje sledećih infekcija prouzrokovanih sa, ili udruženih sa organizmima osetljivim na oksitetraciklin kod goveda, ovaca i svinja:
• Lečenje infekcija papaka prouzrokovanih sa: Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum i drugim Fusobacterium spp. i Bacteroides spp.
• Potporna terapija površnih infekcija rana nastalih kao posledica operacije ili fizičkih povreda, na primer griženja repova kod prasadi, ogrebotina i poderotina.

Kontraindikacije

Da bi se sprečila kontaminacija mleka proizvodom ne primenjivati u lečenju sisa.
Ne koristiti kod životinja u slučajevima preosetljivosti na oksitetraciklin ili neku od pomoćnih supstanci.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Životinje treba tretirati u dobro provetrenom prostoru.
Ne inhalirati sprej i izbegavati kontakt spreja sa očima i sluznicama.
Primena proizvoda treba biti zasnovana na antibiogramu – ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, na nivou farme) epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju akcidentalnog kontakta, oprati ruke i druga kontaminirana područja kože. U slučaju kontaminacije očiju ili sluzokože odmah obilno isprati sa vodom.
Zbog rizika od pojave preosetljivosti i kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati kontakt sa kožom. Nositi odgovarajuće nepropusne rukavice kada se rukuje lekom.
Zbog rizika od iritacije oka, treba izbegavati kontakt sa očima. Zaštitite oči i lice.
Ne usmeravati sprej na otvoreni plamen ili užareni materijal.
Bočicu spreja ne probijati ili spaljivati, čak ni nakon upotrebe.
Izbegavati udisanje isparenja.
Lek aplikovati na otvorenom prostoru ili u dobro provetrenom prostoru.
Posle upotrebe oprati ruke.
Ne jesti i ne pušiti za vreme korišćenja leka.
U slučaju slučajnog gutanja, ili u slučaju kontakta sa očima, odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu proizvoda.
Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

Neželjene reakcije

Nisu poznate.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može bezbedno primenjivati kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Interakcije

Nisu poznate

Doziranje i način primene

Pre upotrebe promućkati. Bočica spreja je prilagođena za primenu i u uspravnom i položenom položaju. Pre aplikacije, polje koje se želi tretirati treba dobro očistiti, zatim aplikovati sprej sa razdaljine od 15 – 20 cm u trajanju 1 – 2 sekunde, odnosno dok tretirano polje ne bude homogeno prebojeno.
Tretman ponavljati na svakih 12 sati tokom 1 – 3 dana, zavisno od brzine procesa ozdravljenja.
Za postizanje najboljih rezultata u slučaju zaraznog pododermatitisa treba pratiti sledeće preporuke:
Držati čistim područje papaka, kompletno odstraniti strani materijal, eksudate i nekrotično tkivo.
Životinje držati na suvoj podlozi 12 sati nakon aplikacije.

Način primene: za prskanje po koži. Samo za spoljnu primenu.

Predoziranje

Nije primenljivo.

Karenca

Goveda i ovce:
Meso: nula (0) dana
Mleko: nula (0) muža.
Svinje:
Meso i iznutrice: nula (0) dana.
Prebojeni deo kože svinja mora biti uklonjen pre korišćenja ostalih delova životinje u ishrani ljudi.