DUPLOCILLINE L.A.

Benzatin-benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain
Suspenzija za injekciju
Za konje, goveda, ovce, svinje, pse i mačke

Description

DUPLOCILLINE L.A.
Benzatin-benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain
Suspenzija za injekciju
Za konje, goveda, ovce, svinje, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml suspenzije za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Benzilpenicilin-prokain 150.000 i.j. (150 mg)
(u obliku benzilpenicilin-prokaina sa 1% lecitina)
Benzilpenicilin-benzatin 150.000 i.j. (125 mg)

Spisak pomoćnih supstanci
Metilparahidroksibenzoat 1.0 mg
Propilparahidroksibenzoat 0.12 mg
Natrijum-citrat, dihidrat
Kalijum-dihidrogenfosfat
Dimetikon
Sorbitanpalmitat
Polisorbat 40
Natrijum-hlorid
Lecitin
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

Indikacije

Terapija infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na penicilin.

Kontraindikacije

Preparat se ne primenjuje:
• kod životinja koje su alergične na peniciline i cefalosporine,
• kod malih herbivora (zamorac, hrčak, gerbil, činčila),
• kod mladih jedinki (do dve nedelje starosti),
• kod infekcija prouzrokovanih stafilokokama i drugim mikroorganizmima koji stvaraju beta laktamaze.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

• Konjima se preparat ne daje najmanje dve nedelje pred trku.

• Konjima i govedima na jednom injekcionom mestu može se dati do 15 ml preparata, svinjama do 10 ml, psima do 5 ml i mačkama do 2 ml.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za primenu na životinjama.
Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja
Preparat se ne sme davati intravenski niti subkutano (osim psima i mačkama – s.c.).
Ponovljenu aplikaciju leka treba obaviti na drugom injekcionom mestu.
Preparat nije efikasan u lečenju infekcija prouzrokovanih stafilokokama koje stvaraju beta laktamaze.
Alergija na ovaj preparat isključuje mogućnost primene bilo kog drugog beta laktamskog antibiotika.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa ustanovljenom alergijom na peniciline i cefalosporine ne smeju rukovati ovim preparatom.
Osobe koje rukuju ovim preparatom moraju da budu oprezne i da izbegavaju kontakt kože i sluzokože sa sadržajem preparata. Ukoliko do toga dođe, kontaminirane površine tela odmah oprati vodom i sapunom.
Ako se pojavi osip po koži, potrebno je potražiti savet lekara, a pojava otoka lica, usana ili očnih kapaka zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Neželjene reakcije

Povremeno se mogu javiti alergijske reakcije. Nekada se javlja dijareja.
Kod prasadi je moguća prolazna hiperpireksija, povraćanje inapetenca, podrhtavanje, otok i crvenilo vulve, a kod suprasnih krmača i nazimica iscedak iz vulve koji može da bude udružen ili prateća pojava abortusa.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Preparat se primenjuje tokom graviditeta kod svih vrsta životinja, sa izvesnim oprezom kod krmača i nazimica u prvoj trećini graviditeta.
Primenjuje se kod krava u laktaciji, poštujući predviđenu karencu za mleko.
Ne koristi se kod ovaca u periodu laktacije.

Interakcije

Preparat se ne primenjuje istovremeno sa bakteriostatskim antibakterijskim lekovima (sulfonamidi, tetraciklini, makrolidi, linkozamidi i pleuromutilini) jer oni antagonizuju dejstvo penicilina.

Doziranje i način primene

Preparat se dozira na sledeći način:
Konji 1 ml / 25 kg t.m. duboko intramuskularno
Goveda 1 ml / 25 kg t.m. duboko intramuskularno
Svinje 1 ml / 20 kg t.m. duboko intramuskularno
Ovce 1 ml / 20 kg t.m. duboko intramuskularno
Psi 1 ml / 10 kg t.m. subkutano
Mačke 0.5 ml / 5 kg t.m. subkutano

Kod životinja čije se meso koristi u ishrani ljudi lek se aplikuje u prednju polovinu vratne muskulature.
Preparat se primenjuje jednokratno, a u slučaju potrebe doza preparata se može ponoviti posle tri dana.

Predoziranje

Predoziranje preparata može da prouzrokuje uznemirenost i tremor kod konja, a kod krmača inficiranih sa Erysipelothrix rhusipathiae povišenje telesne temperature i abortus.

Karenca

Meso lečenih životinja (goveda, svinje, ovce) nije za ishranu ljudi 35 dana od primene leka, a mleko krava 7 dana.
Mišić u koji se aplikuje preparat, kod svinja i goveda nije za ljudsku upotrebu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije.
Preparat se ne primenjuje kod konja koji su namenjeni za ishranu ljudi i ovaca čije se mleko koristi kod ljudi.