DOMOSEDAN

Domosedan®
10 mg/ ml
Rastvor za injekciju
Za konje i goveda
Detomidin

Description

Domosedan®
10 mg/ ml
Rastvor za injekciju
Za konje i goveda
Detomidin
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivna supstanca:
Detomidin-hidrohlorid 10mg
Pomoćne supstance:
Metilparahidroksibenzoat 1mg
Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid; voda za injekcije.
INDIKACIJE
Sedacija i analgezija konja i goveda tokom različitih dijagnostičkih ispitivanja i postupaka i u
situacijama kada je potrebna olakšana manipulacija životinjama.
Klinički pregled: endoskopija, ginekološki pregled, rektalni pregled, rendgenografija; aplikacija
lekova, potkivanje, intervencije na zubima, upotreba nazogastrične sonde, ublažavanje abdominalnih
bolova kod kolika. Ginekološki pregledi (uz upotrebu lokalnih anestetika).
Manji hirurški zahvati: šivenje rana, zahvati na sisama, zahvati na tetivama, uklanjanje kožnih tumora,
transport, premedikacija anestezije.
Kod konja indikovana je upotreba zajedno sa ketaminom u cilju postizanja kratkotrajne opšte
anestezije u kojoj se mogu izvesti hirurški zahvati kao što je kastracija.
KONTRAINDIKACIJE
Ne koristiti kod životinja sa ozbiljnom srčanom insuficijencijom, respiratornim oboljenjima ili
oslabljenom funkcijom jetre ili bubrega.
Ne koristiti zajedno sa simpatomimetičkim aminima ili sa intravenskipotenciranim sulfonamidima,
koji se primenjuju intravenski.
Ne upotrebljavati u kombinaciji sa butorfanolom kod konja kod kojih postoji opasnost od pojave
kolika.
Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.
NEŽELJENA DEJSTVA
Svi agonisti alfa2-adrenoceptora, uključujući detomidin, mogu izazvati bradikardiju, promene u
provodljivosti srčanog mišića (aritmija, atrioventrikularni i sinoaurikularni blok kod konja), prolaznu
hipo i/ili hipertenziju, promene u brzini disanja, nekoordinisanost/ataksiju i znojenje.
Diuretički efekat obično nastupa 45 do 60 minuta nakon aplikacije.
Takođe su moguće reakcije preosetljivosti i paradoksalni odgovor (ekscitacija).
Kod pastuva i kastriranih konja se može javiti delimični, prolazni prolapsus penisa.
U retkim slučajevima konji mogu da pokazuju znake blagih kolika kao posledicu aplikacije alfa-2
agonista, jer supstance ove klase inhibiraju motilitet creva. Kod goveda može doći do pojave blagog
naduna.
Povremeno je zabeležena pojava urtikarije.
Zabeležene blage neželjene reakcije su se povlačile spontano, bez tretmana. Ozbiljne neželjene
reakcije treba tretirati simptomatski.
Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:
– veoma česta ( više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog
tretmana )
– česta ( više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja )
– povremena (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja )
– retka (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja )
– veoma retka ( manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve )
Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog
veterinara.
CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Konji i goveda.
DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Za intravensku ili intramuskularnu upotrebu.
Koristiti zasebne igle za uzimanje leka iz bočice i aplikaciju leka životinji.
Domosedan
Lek aplikovati intramuskularno ili sporo intravenski u dozi od 10-80 mcg/kg telesne mase. Doza
zavisi od stepena sedacije koji se želi postići.
Kombinacija detomidina (Domosedana) i butorfanola
Doziranje: aplikovati Domosedan u dozi od 0.1mL/100 kg t.m. (10mcg detomidin hidrohlorida/kg
t.m.) intravenski, a zatim nakon 5 minuta intravenski aplikovati butorfanol u dozi od 25mcg/kg t.m.
Kombinacija detomidina i ketamina (kratkotrajna anestezija)
Ketamin se kod konja ne sme koristiti samostalno kao anestetik.
Da bi se postigao zadovoljavajući stepen hirurške anestezije, treba se pridržavati sledećeg:
Domosedan aplikovati sporo intravenski u dozi od 20mcg/kg telesne mase. Sačekati 5 minuta da
konj postane sediran, a zatim intravenski aplikovati ketamin u dozi 2.2mg/kg telesne mase. Nastanak
anestezije je postepen i konju je potrebno otprilike 1 minut da bi počeo da leži. Velikim konjima u
dobroj kondiciji potrebno je i do 3 minuta.
Anestezija će nastaviti da se produbljuje u narednih 1-2 minuta i tada bi životinje trebalo da budu na
tihom i mirnom mestu. Konj počinje da se oporavlja od anestezije (leži na sternumu) za otprilike 20
minuta nakon aplikacije ketamina.
Hirurška anestezija traje oko 10-15 minuta. Ako je iz nekog razloga potrebno da se ona produži,
može se aplikovati natrijum-tiopental intravenski, u dozi od 1mg/kg t.m. Ukupna doza tiopentala
koja se može aplikovati je 5mg/kg telesne mase. Ako se ova doza prekorači, tok oporavka životinje
se može promeniti. Tiopental se takođe može aplikovati (prema predloženom režimu) ako nije
postignuta zadovoljavajuća dubina anestezije.
Konja ne treba prisiljavati da ustane tokom oporavka od anestezije. U suprotnom, konji mogu biti
ataksični i zato im treba omogućiti da leže koliko god im je potrebno.
Da bi olakšali manipulaciju i aplikaciju anestetika, konjima (čije meso se ne koristi u ishrani ljudi)
može se aplikovati acepromazin intramuskularno u dozi 0.03mg/kg t.m., najmanje 45 minuta pre
uvođenja u anesteziju.
Temperamentni konji se ponekad teško uvode u anesteziju. Stoga je najznačajnije da se sa konjima
prilikom uvođenja u anesteziju postupa pažljivo i u tišini, da bi se nivo stresa i uzbuđenja sveo na
minimum. Ako konji ne budu sedirani nakon aplikacije Domosedana, ketamin ne treba aplikovati i
treba odložiti anesteziju.
UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Pogledati poglavlje DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
KARENCA
Konji i goveda (meso): 4 dana
Mleko: 1 dan.
POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Uslovi čuvanja leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.
POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama
Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Treba pažljivo proceniti odnos koristi i rizika primene Domosedana kod životinja koje se
približavaju ili su u endotoksičnom ili traumatskom šoku, životinja kod kojih je ranije zabeležena
bradikardija, AV ili SA blok, kod životinja sa uznapredovalim bolestima pluća, groznicom,
bolestima jetre i bubrega, životinja pod stresom.
Pažljivo proceniti odnos koristi i rizika primene Domosedana kod konja kod kojih postoji opasnost od pojave kolika.
Intravenski lek treba aplikovati sporo.
Hranu životinji uskratiti najmanje 12 sati pre anestezije. Životinje ne treba hraniti i pojiti pre prestanka dejstva leka.
Tretirane životinje treba zaštititi od ekstremnih temperatura.
Pre nego što se počne sa bilo kakvim postupkom, ili pre primene drugih lekova, treba dozvoliti da
sedacija dostigne svoj maksimalni efekat, koji se javlja za oko 10 minuta nakon intravenske
injekcije. Životinja treba da bude na mirnom mestu do nastupanja efekta leka.
Na početku delovanja leka životinje, a posebno konji, mogu početi da teturaju i da spuštaju glavu
dok još uvek stoje. Goveda, posebno mlade životinje, nakon primene leka pokušavaju da legnu, i
kada se primene visoke doze detomidina mogu ležati na boku. Da bi se sprečila aspiracija pljuvačke
ili hrane, goveda treba držati u sternalnom položaju, sa spuštenom glavom i vratom. Da bi se sprečilo
povređivanje životinja, posebno konja, pažljivo treba odabrati mesto za sediranje životinje i izvođenje planirane procedure.
Neki konji, iako na izgled duboko sedirani, mogu još uvek odgovarati na spoljne stimulanse. Pre
aplikacije i tokom cele intervencije treba preduzeti odgovarajuće mere bezbednosti kako bi se zaštitilo osoblje i osobe koje rukuju životinjama.
Prilikom kombinovanja detomidina i ketamina uvek je potrebno najpre aplikovati detomidin i
sačekati dovoljno vremena (5 minuta) za razvoj sedacije, a zatim aplikovati ketamin. Iz navedenog
razloga ova dva leka se ne smeju aplikovati istovremeno u istom špricu.
Interakcije
Pre korišćenja u kombinaciji sa drugim lekovima treba konsultovati podatke o kontraindikacijama i
upozorenja koja se navode u uputstvima tih proizvoda.
Kontraindikovana je istovremena upotreba sa simpatičkomimetičkim aminima ili sa potenciranim
sulfonamidima, koji se primenjuju intravenski.
Inkompatibilnost
Detomidin se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.
Predoziranje
Predoziranje se uglavnom manifestuje odloženim oporavkom od sedacije ili anestezije.
U pojedinačnim slučajevima može doći do cirkulatorne i respiratorne depresije.
Ako je oporavak produžen, životinju treba držati na mirnom i toplom mestu. Dodavanje kiseonika
može biti indikovano u slučajevima cirkulatorne depresije i depresije disanja.
U slučaju predoziranja ili životne ugroženosti životinje preporučuje se aplikacija α2- antagoniste
atipamezola (Antisedan) u dozi koja je, izraženo u mcg aktivne supstance/kg t.m., 5-10 puta veća od
doze detomidina.
Detomidinom indukovana bradikardija i AV blok mogu se neutralisati primenom atropina. Atropin
ubrzava rad srca, ali može uzrokovati aritmiju.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Ne koristiti u poslednjem trimestru graviditeta.
Lek tokom graviditeta treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika njegove
primene od strane odgovornog veterinara.
Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
1. U slučaju nenamernog gutanja ili samoubrizgavanja leka, odmah potražiti savet lekara i pokazati
mu uputstvo za lek, ali NE VOZITI, jer može doći do sedacije i promene krvnog pritiska.
2. Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili sluzokožom.
3. U slučaju kontakta sa kožom, odmah oprati mesto kontakta velikom količinom čiste tekuće vode.
4. Ukloniti kontaminiranu odeću koja je u direktnom kontaktu sa kožom.
5. U slučaju kontakta leka sa očima, isprati ih velikom količinom čiste vode. Ako dođe do razvoja
simptoma, potražiti savet lekara.
6. Trudnice koje rukuju lekom moraju poštovati posebne mere opreza, kako ne bi došlo do
samoubrizgavanja i sistemskog izlaganja dejstvu leka, što može uzrokovati pojavu kontrakcija
materice i pad krvnog pritiska fetusa.
Napomena za lekara
Detomidin je agonista alfa-2-adrenoreceptora. Simptomi koji nastaju nakon apsorpcije obuhvataju
kliničke efekte uključujući dozno-zavisnu sedaciju, respiratornu depresiju, bradikardiju, hipotenziju,
suvoću usta i hiperglikemiju. Takođe, moguće su i ventrikluarne aritmije. Respiratorne i
hemodinamske poremećaje treba tretirati simptomatski. Takođe su moguće ventrikularne aritmije.
Respiratorne i hemodinamske simptome treba tretirati simptomatski.