Dexafort

Deksametazon (3 mg/ml)
Suspenzija za injekciju
Za goveda, konje, pse i mačke

Categories: , , , ,

Description

Dexafort
Deksametazon (3 mg/ml)
Suspenzija za injekciju
Za goveda, konje, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:
Deksametazon-natrijum-fosfat 1.32 mg
(ekvivalentno 1.0 mg deksametazona)
Deksametazon fenilpropionat 2.67 mg
(ekvivalentno 2.0 mg deksametazona)

Spisak pomoćnih supstanci
Natrijum-hlorid
Natrijum-citrat
Benzilalkohol 10.4 mg
Metilceluloza MH50
Tragakanta
Natrijum-hidroksid
Hlorovodonična kiselina
Voda za injekcije

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Goveda, konji, psi i mačke.

Indikacije

• Terapija inflamatornih i alergijskih stanja kod krava, konja, pasa i mačaka.
• Terapija primarne ketoze kod krava.
• Indukcija porođaja kod krava.

Kontraindikacije

Diabetes mellitus, osteoporoza, hiperadrenokorticizam, oboljenja bubrega i srčana insuficijencija.
Ne daje se životinjama obolelelim od infektivnih bolesti, ukoliko nije istovremeno primenjena odgovarajuća antiinfektivna terapija.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

U slučajevima laminitisa kod konja Dexafort se primenjuje u vrlo ranoj fazi oboljenja.
Da bi se postigao brzi odgovor u slučajevima akutne hipersenzitivne reakcije i stanja anafilakse, može biti neophodno dati antihistaminike i/ili adrenalin zajedno sa kortikosteroidom.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Injekcije se moraju davati pod aseptičnim uslovima.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Izuzev kod ketoze i indukcije porođaja, primenjeni kortikosteroidi ne leče oboljenje, već deluju na poboljšanje stanje, tako da se preporučuje dijagnostikovanje osnovnog uzroka bolesti.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe sa poznatom preosetljivošću na glukokortikoide treba pažljivo da rukuju deksametazonom. Nakon primene leka oprati ruke.
Izbegavati slučajno samo-ubrizgavanja. Ako do njega dođe potrebno je javiti se lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek.
U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih odmah isprati vodom.

Neželjene reakcije

Poznato je da kortikosteroidi, kao što je deksametazon, ispoljavaju brojne neželjene efekte:
• Izazivanje simptoma Cushing-ovog sindroma, uključujući značajnu promenu u metabolizmu masti, ugljenih hidrata, proteina i minerala, odnosno redistribuciju telesnih masti, mišićnu slabost i osteoporozu.
• Kortikosteroidi mogu izazvati poliuriju, polidipsiju i polifagiju.
• Tokom davanja može biti suprimirana hipotalamo-hipofizno-adrenalinska sprega.
• Kortikosteroidi mogu uzrokovati imunosupresiju.
• Indukcija porođaja kortikosteroidima može biti praćena smanjenjem vitalnosti potomstva i povećanom incidencom retencije placente.
• Primena kortikosteroida tokom laktacije može prouzrokovati prolazni pad mlečnosti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

• Preparat se ne primenjuje kod gravidnih životinja, izuzev za indukciju partusa.
• Primena kortikosteroida u ranim fazama graviditeta može uzrokovati fetalne abnormalnosti.
• Primena preparata u kasnijim faza graviditeta može uzrokovati rani porođaj ili pobačaj.

Inerakcije

Pošto kortikosteroidi smanjuju imuni odgovor na vakcinaciju, Dexafort ne treba primenjivati u kombinaciji sa vakcinama.

Doziranje i način primene

Dobro promućkati pre upotrebe.

Doza je:
Konji, goveda 0.06 mg/kg t.m (0.02 ml/kg t.m)
Psi, mačke 0.15 mg/kg t.m (0.05 ml/kg t.m)

Kod konja i goveda Dexafort se daje intramuskularno.
Kod pasa i mačaka daje se intramuskularno ili subkutano.
Injekcije se moraju davati pod aseptičnim uslovima.
Tretman se može ponoviti nakon 7 dana.

Za tretman primarne ketoze kod krava:
Doza je 5 – 10 ml, što zavisi od veličine životinje.

Predoziranje

Visoke doze kortikosteroida mogu prouzrokovati pospanost i letargiju kod konja.

Karenca

Goveda: mleko: 144 h (6 dana), meso: 63 dana.
Meso tretiranih konja nije za ishranu ljudi.