Depomycine

Benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin (200.000.i.j./ml + 200 mg/ml/)
Suspenzija za injekciju
Za goveda, svinje, ovce, konje, pse i mačke

Description

Depomycine
Benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin (200.000.i.j./ml + 200 mg/ml/)
Suspenzija za injekciju
Za goveda, svinje, ovce, konje, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml suspenzije za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Benzilpenicilin-prokain 200.000 i.j
Dihidrostreptomicin (u obliku dihidrostreptomicin-sulfata) 200 mg
Pomoćne supstance:
Spisak pomoćnih supstanci
Metilparahidroksibenzoat 0.8 mg
Natrijum-citrat, dihidrat
Natrijum-formaldehid sulfoksilat
Lecitin
Voda za injekcije.

FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju

KLINIČKI PODACI

Ciljne vrste životinja

Goveda, svinje, ovce, konji, psi, mačke.

Indikacije

Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na benzilpenicilin i/ili dihidrostreptomicin kod goveda, svinja, ovaca, konja, pasa i mačaka.

Kontraindikacije

Lek se ne primenjuje kod
• životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline, cefalosporine i dihidrostreptomicin
• životinja obolelih od myastenia gravis
• životinja sa oštećenim sluhom, ravnotežom i poremećenom funkcijom bubrega
• trkačkih konja, najmanje 2 nedelje pred trku
• malih herbivora (kunić, zamorac, hrčak, gerbil)

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Konjima i mačkama se ovaj lek daje sa većim oprezom, u odnosu na druge vrste, jer su osetljiviji na dejstvo dihidrostreptomicina koji može da prouzrokuje stimulaciju CNS-a.
Ne prekoračivati preporučenu dozu leka.
Primena benzilpenicilin-prokaina kod gravidnih krmača i nazimica može uzrokovati pojavu vaginalnog iscedka i pobačaj.

Lek se ne primenjuje kod trkačkih konja najmanje dve nedelje pre trke, jer sadrži prokain koji je doping sredstvo.
Lek se ne primenjuje kod ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Za upotrebu kod životinja.
Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.
Pre upotrebe promućkati.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Lek se ne sme aplikovati intravenski.
Konjima i govedima na jednom injekcionom mestu može se dati i do 15 ml leka, svinjama do 10 ml, psima do 5 ml i mačkama do 2 ml.
Ponovljene injekcije Depomycina ne davati na isto injekciono mesto.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
U slučaju samoubrizgavanja leka, potražiti pomoć lekara.
Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.
Osobama sa poznatom preosetljivošću na komponente leka savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.
Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Oprati ruke posle svake upotrebe leka.

Neželjene reakcije

Moguća je pojava reakcija preosetljivosti. Opisana je ototoksičnost i nefrotoksičnost. Kod svih ciljnih vrsta životinja moguća je pojava dijareje.
Kod svinja je moguća prolazna hiperpireksija, povraćanje, inapetenca, drhtanje, slabost, nekoordinisanost pokreta, cijanoza ekstremiteta, otok i crvenilo vulve. Kod gravidnih krmača i nazimica je zabeležena pojava vaginalnog pranja, pa i pobačaja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.
Lek se ne daje ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Interakcije

Ne primenjuje se istovremeno sa bakteriostatskim antibakterijskim lekovima, miorelaksansima, parenteralnim preparatima soli magnezijuma, potencijalno ototoksičnim, nefrotoksičnim lekovima (drugi aminoglikozidni antibiotici, polimiksini), neurotoksičnim lekovima i opštim anesteticima. Bakterije rezistentne na ovaj preparat pokazuju neosetljivost i na druge beta-laktamske peniciline i aminoglikozidne antibiotike.

Doziranje i način primene

Lek se daje jednom dnevno u količini:
Konj i goveče: 1 ml leka na 25 kg telesne mase
Ovca i svinja: 1 ml leka na 20 kg telesne mase
Pas i mačka: 1 ml leka na 10 kg telesne mase

Davanje leka se mogu ponavljati u intervalima od 24 časa, u zavisnosti od kliničke procene, do 3 uzastopna dana.
Lek se aplikuje intramuskularno, a psima i subkutano.
Da bi se osiguralo pravilno doziranje leka, treba što preciznije odrediti telesnu masu životinja.

Predoziranje

Nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim navedenih u poglavlju 4.6.

Karenca

Goveda: meso i iznutrice 56 dana, mleko 5 dana
Ovce: meso i iznutrice 56 dana
Svinje: meso i iznutrice 49 dana

Lek se ne primenjuje kod ovaca čije mleko se koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi.